Skip to main content

Реаговали смо на скандалозно правно мишљење Секретаријата МУП у вези дневница!


Реаговали смо на скандалозно правно мишљење Секретаријата МУП које се односи на исплату дневница полазницима стручног оспособљавања и усавршавања за време радног времена. Мишљење Одсека за опште правне послове у Секретаријату је да  се стручно оспособљавање и усавршавање полицијских службеника као полазника обуке, не може сматрати извршавањем службеног посла ван места рада, те се исто не може третирати као „службени посао“ и да самим тим немају право на дневнице.

То мишљење усвојио је и Сектор за ванредне ситуације који је расписао депешу која се налази у облику фотографије.

Синдикат српске полиције учиниће све да се ова тешка грешка исправи а нестручно лице које је дало овакво скандалозно правно мишљење казни, односно против њега покрене дисциплински поступак због несавесног рада у служби што је за тешке последице имао повреду права радника.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКРЕТАРИЈАТ

 Секретару  – Милорад Тодоровић

ПРЕДМЕТ: Исплата дневница полазницима стручног оспособљавања и усавршавања и примена одредаба Посебног колективног уговора за полицијске службенике на полазнике обуке – мишљење

 Поштовани господине Тодоровићу,

Актом Одељења за опште и правне послове 02/3 број 941/12 од 11. септембра 2012.године, које је подписала Светлана Станивуковић  дато је мишљење о исплати дневница за полазнике стручног оспособљавања и усавршавања.

То тумачење узето је као основ у свим организационим јединицама Министарства као референтно и стручно тако да се до данас примењује.

Правни тим Синдиката српске полиције сматра да је тумачење дато нестручно и да у њему има пропуста посебно у делу који каже:

Мишљења смо да се стручно оспособљавање и усавршавање полицијских службеника као полазника обуке, не може сматрати извршавањем службеног посла ван места рада, те се исто не може третирати као „службени посао“.

Напомињемо да је обрађивач занемарио одредбе Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр 98/2007) и то члана 9. који гласи:

Дневница и умањење дневнице за службено путовање у земљи

Члан 9.

 Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи5%  просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије , према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан поласка на службено путовање.

Државном службенику или намештенику коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службено путовање у земљи умањује се за 80 %.

Сматрамо да  је обрађивач занемарио и поједине чланове Закона о државној управи и Закона о државним службеницима као и Закона о полицији у делу који се односи на обавезно стручно усавршавање.

Пре свега ако је обавеза запосленог да присуствује стручном усавршавању за време рада или у слободно време, сматрамо да се  стручно оспособљавање и усавршавање полицијских службеника као полазника обуке, треба сматрати извршавањем службеног посла ван места рада, и третирати као „службени посао“ с обзиром да запослени за време обуке добија пуну плату и бенефицирани радни стаж као и када обавља своју основну делатност.

Напомињемо да ангажовање запосленог приликом стручног усавршавања не може бити дуже од 8 часова, односно ако настава траје дуже од радног времена, то време проведено на стручном усавршавању дужем од 8 часова се мора надокнадити запосленом.

С тим у вези, захтевамо да по хитном поступку до 25.02.2013.године предметно мишљење коригујете и упутите га Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова како би се настала штета по запослене исправила.

У противном, бићемо принуђени да тражимо одговорност и предузмемо законске мере против обрађивача и потписника акта 02/3 број 941/12 од 11. септембра 2012.године за несавестан и нестручан рад у служби који је изазвао штетне последице за запослене.

Председник синдиката
Глишо Видовић

 

Овде можете прочитати мишљење Секретаријата, које је незаконито и на штету радника, на које смо реаговали и тражили исправку:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКРЕТАРИЈАТ
Одељење за опште правне послове
02/3 број: 941/12
11. септембар 2012. године
Београд

СЕКТОР ФИНАНСИЈА, ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

-Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку-

 

ПРЕДМЕТ: Исплата дневница полазницима стручног оспособљавања и усавршавања и примена одредаба Посебног колективног уговора за полицијске службенике на полазнике обуке – мишљење

ВЕЗА: Ваш акт 06/5 број 403-147/12 од 05. септембра 2012. године

Вашим актом под горе наведеним бројем од Секретаријата сте затражили став и мишљење у вези са питањем да ли се стручно оспособљавање и усавршавање полицијског службеника као полазника обуке може подвести под појам службеног посла, као и на примену одредаба Посебног колективног уговора за полицијске службенике на полазнике обуке.

С тим у вези, обавештавамо Вас о следећем:

Сходно члану 153. став 1. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр 101/2005, 63/2009-0длука УС и 92/2011) под стручним оспособљавањем и усавршавањем за потребе полиције, у смислу овог закона, подразумева се стицање и унапређивање знања, вештина, ставова и понашања, односно повећање ефикасности и ефективности у обављању полицијских послова. Став 2. тачка 3. истог члана предвиђа да права, обавезе и одговорности полазника стручног оспособљавања и усавршавања ближе уређује министар, док став 4. прописује да у току стручног оспособљавања полазницима се обезбеђују исхрана и смештај, као и друга права која одреди министар у акту из става 2. тачка 3) овог члана.

Одредба члана 4. став 1. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр 98/2007) предвиђа да је службено путовање у земљи, у смислу ове уредбе, путовање на које се државни службеник или намештеник упућује да, по налогу руководиоца државног органа, односно другог овлашћеног лица изврши службени посао ван места рада.

Имајући у виду наведено, мишљења смо да се стручно оспособљавање и усавршавање полицијских службеника као полазника обуке, не може сматрати извршавањем службеног посла ван места рада, те се исто не може третирати као „службени посао“.

Међутим, истичемо да би било целисходно, Планом реализације сваке обуке, предвидети интензитет и начин обављања исте.

Такође, указујемо да је сходно члану 82. Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, бр 18/2011), образована Комисија ради праћења примене овог уговора, која на захтев неког од учесника, доноси аутентично тумачење одредби уговора, које је обавезно за уговорне стране.

С тим у вези, указујемо да је потребно да допис са питањем које се односи на начин примене одредаба Посебног колективног уговора за полицијске службенике на полазнике стручног оспособљавања и усавршавања, доставите Комисији за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, Београд.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА
Светлана Станивуковић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ