Skip to main content

Родољубу Шабићу: Спровести надзор над употребом специјалних возила саобраћајне полиције


Поверенику за информције од јавног значаја, г. Родољубу Шабићу

Обраћам вам се како би вас обавестио о скорашњем поступању припадника саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије који приликом контроле саобраћаја, возила, возача и пешака врше аудио и видео снимање грађана без њиховог знања и пристанка, а сходно Објашњењу Управе саобраћајне полиције број 03/8 број 3208-Т/13 од 03.06.2013. године.

Наиме, почев од месеца августа 2013. године поједини припадници саобраћајне полиције у Новом Саду користе службена возила марке Фиат тип Пунто у којима су на унутрашњости ветробранског стакла уграђене камере које непрекидно снимају само кадар испред возила. Вођама патроле сабраћајне полиције наложено је да носе на опасачу уређај за аудио снимање, као и микрофон на реверу кошуље. Уређај за аудио снимање се укључује ручно и наложено је да се снима конверзација полициског службеника са лицем са којим се води конверзацију и над којим се врши контрола.

Наглашавам да се прилмком предузимања полицијских послова из члана 10. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011), (нпр. провера и утврђивање идентитета) дешава да се рутински контролишу грађани који нису учинили никакав прекршај или кривично дело, нити се према њима предузимају даље било које службене радње те да се и конверзација између тих грађана и полицијских службеника такође аудио и видео снима.

Такође овакав вид аудио и видео снимања не снима неодређен број учесника у саобраћају већ само лице са којим се води конверзација као и оне који су у кадру камере и аудио домету уређаја за снимање.

Чланом 69. Закона о полицији дефинисано је снимање на јавним местима као полицијско овлашћење:

„Снимање на јавним местима

Врсте и начин снимања

Члан 69

Снимање на јавним местима представља трајни акустички и видео надзор јавних места на којима се учестало врше кривична дела или прекршаји, ради њиховог спречавања.

Кад постоји опасност да приликом јавног окупљања дође до угрожавања живота и здравља људи или имовине, овлашћено службено лице овлашћено је да врши видео снимање или фотографисање јавног скупа.

Намеру да спроведе активности из ст. 1. и 2. овог члана полиција морајавно да саопшти „.

Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр.  41/2009, 53/2010 и 101/2011) чланом 286. одређено је:

„Снимање саобраћаја и учесника у саобраћају коришћењем одговарајућих средстава

Орган надлежан за послове саобраћаја и орган надлежан за послове полиције, имају овлашћење за снимање саобраћаја, у сврху документовања саобраћајних прекршаја, понашања учесника у саобраћају, праћења безбедности и проточности саобраћа.

Орган надлежан за послове саобраћаја може, уз претходно прибављену сагласност органа шдлежног за послове полиције, да овласти управљача пута, јавно предузеће и установу за снимање саобраћаја у сврху из претходног става.

У циљу откривања и доказивања прекршаја полицијски слугбеници могу користити возила са или без спољних обелеђа полиције, са уграСеним уређајима за  утврђивање прекршаја у саобраћају (возило – пресретач).

На возило – пресретач се, док врши утврђивање прекршаја и других деликата и њихово документовање, не односе одредбе овог закона о ограничењу брзине кретања, под условом да тиме не угрожава безбедност саобраћаја.

Возило – пресретач је возило са првенством пролаза када даје прописане посебне светлосне и звучне знаке, најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни зшк променљиве фреквенције. Знакови се дају након што прекршај буде откривен и документован у циљу заустављања и даљег процесуирања учгтиоца прекршаја, односно другог деликта.

Ближе прописе о начину употребе средстава за снимање и њиховим техничким карактеристикама прописује министар шдлежан за послове саобраћаја уз сагласност Министарства унутрашњих послова“

Наглашавам и да наведено снимање не представља полицијско овлашћење „снимање на јавним местима“ из члана 30. става 2 тачке 14. ЗОП, да возила Фиат Пунто, не представљају возила из члана 286. ЗОБС – пресретаче, као и да возила – пресретачи, снимају неодређен број возила и учесника у саобраћају а након уоченог прекршаја искључиво возило у прекршају и то само у моменту чињења прекршаја у циљу документовања прекршаја као и доказивања истог, али без аудио снимања.

У циљу доследне примене позитивно правних аката који дефинишу и регулишу материју заштите података о личности као и члана 8. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон 68/2012 одлука УС и 107/2012), законитог поступања полицијских службеника, посебно узимајући у обзир члан 31. Закона о полицији, поштовања загарантованих и прописаних права грађана и полицијских службеника, молим вас да дате ваше мишљење поводом горе наведеног и писмено ме обавесетите о истом на горе наведену адресу.

У прилогу акта достављам вам Објашњење Управе саобраћајне полиције број    од 03/8 број 3208-Т/13 од 03.06.2013. године.

Уколико су вам потребне додатне информације и подаци у вези са наведеним, можете ме контактмрати на доле наведени контакт телефон.

Председник Скупштине РЦ Нови Сад
Владимир Џигурски

Одговор:

Република Србија
Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности

Служба Повереника

Сектор за надзор
Светозара Марковића 42
1100 Београд

Обавештавамо вас да је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом ваше пријаве покренуо поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08 и 104/09 – др. закон и 68/2012 – одлука УС и 107/2012), од стране МУП РС.

О резултатима спроведеног надзора, утврђеним чињеницама и предузетим мерама, бићете накнадно обавештени.

Захваљујемо на Вашем интересовању за правилну примену Закона о заштити података о личности.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОВЕРЕНИКА
Аца Стојев


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ