Skip to main content

Састанак са руководством САТИТ-а


Дана 21.03.2023. године у Београду са почетком у 11 часова у привременим просторијама САТИТ-а у улици Устаничка 64 одржан је састанак Синдиката српске полиције и руководства САТИТ-а.

Испред Синдикат српске полиције састанку су присуствовали:

 • председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић,
 • шеф Службе за информисање ССП Зоран Стојчић
 • члан ССП, одсек ИКТ ПУ Врање Јован Мишић

Руководство САТИТ-а:

 • помоћник министра и начелник САТИТ-а господин Слободан Недељковић;
 • заменик начелника САТИТ-а господин Раде Поповић;
 • помоћник начелника САТИТ-а господин Славиша Ђукановић;
 • шеф Одсека у САТИТ-у Милан Жижовић;

Циљ овог састанка је упознавање са проблемима запослених у одсецима и одељењима у САТИТ-у и план и начин њиховог решавања.  

 1. Неправедно повећање плате – усклађивање коефицијента

Синдикат српске полиције је на састанку навео примере где су запослени са ССС у одсецима и одељењима у оквиру ПУ вишеструко оштећени јер су добили најмање процентуално повећање плате у односу на остале. Навели смо и податак где се услед великог незадовољства један број запослених обратио дописима нашем синдикату и Кабинету ради решавања проблема са корективним коефицијентима и неправедним повећањем плате, углавном извршиоца са ССС које је било у распону од 4-5% .

На почетку састанка начелник САТИТ-а господин Слободан Недељковић захвалио се Синдикату српске полиције на достављеним темама које се тичу директне проблематике на терену јер ће допринети њиховом бржем решавању. У веома дугом излагању око ове теме, начелник је образложио примере и начине на основу којих је руководство САТИТ-а покушало да свим механизмима утиче на повећање плате, не само тренутно оштећеним техничарима ИКТ и осталима са ССС, већ и програмерима и систем-дата администратора. Ове наведене три категорије запослених у САТИТ-у имају статус повлашћених група, јер су и најдефицитарније категорије. Управо у том смеру се и руководство САТИТ-а и обраћало Сектору за људске ресурсе МУП-а са аргументима за њихово повећање плате, где је наведен и обим и ризик послова са којима се сусрећу на терену. Међутим, из неког разлога, ове околности нису узете у обзир приликом дефинисања коефицијената. Начелник, а и остали његови сарадници на састанку су свесни чињенице да управо због разлике у плати у односу на приватни ИТ сектор, а ради егзистенције и бољег животног стандарда запослени у САТИТ-у, најчешће техничари ИКТ, инжењери и програмери напуштају МУП, те да они улажу огромне напоре да задрже овај кадар.

У вези тога председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић дао је предлог да се запослени са ССС у САТИТ-у помере у већи платни разред. Поред тога, предлог је и да се у новом Закону о унутрашњим пословима дефинише законска могућност како би сви запослени обављали и додатне послове, ван радног времена.

На крају ове теме господин Недељковић се захвалио Синдикату српске полиције на активном учешћу у проблематици и обећао да ће изнете предлоге узети у обзир и проследити ка Сектору за људске ресурсе МУП-а, јер је и циљ исти – да се рад запослених у САТИТ-у адекватно вреднује и плати.

 

 1. Возни парк

Запослени у САТИТ-у, превасходно техничари ИКТ који своје послове обављају на терену, користе стара и дотрајала возила, углавном технички неисправна ризикујући своје животе. Од руководства САТИТ-а тражили смо да провере наше наводе у свим ПУ како би званично и службено добили реално стање и у наредном периоду и обновили возни парк.

Поразна чињеница јесте да је возни парк дотрајао, да се на терену углавном користе стара и неисправна возила. Наши наводи јесу оправдани, старост возила је у просеку преко 10 година, али оно што је до САТИТ-а било је и урађено – сваке године захтевана је обнова возног парка за више од 80 возила, међутим приоритети МУП-а су били другачији. План је и даље активан, а то је да свака ПУ поседује минимум два возила за потребе теренског рада и очекује се да ће у наредним периоду возни парк бар делимично бити обновљен.

Синдикат српске полиције изнео је предлог да се у наредном периоду САТИТ обрати Дирекцији за управљање одузетом имовином како би одузета возила прешла у власништву МУП-а. Господин Недељковић се сложио са предлогом и навео податак да су на овај начин у претходном периоду добијена четири возила.

 

 1. Прековремени рад

У већини Одсека, техничарама ИКТ приликом обављања послова дужих од радног времена издају се налози за прековремени рад. Међутим, многи руководиоци из нама непознатих разлога, а мимо сагласности техничара, обрачунавају прековремене сате као слободне дане у односу 1:1 што није у складу са чланом 155 Закона о полицији и члана 9. ПКУ за полицијске службенике.

Став САТИТ-а је да се Закон о полицији, ПКУ за пол.службенике и остали подзаконски акти морају поштовати, те да право избора мора да постоји – прековремени рад или слободни дани у односу 1:2.  Уколико буде непоштовања ове одреде ССП ће у наредном периоду начелнику САТИТ-а доставити такве примере и тражити одговорност шефова Одсека и Одељења.

 1. Стручно усавршавање и потребе селекције приликом конкурса за радна места у САТИТ-у

Свет иде брзим корацима ка дигитализацији. Сматрамо да је потребно пратити трендове и предлажемо да се у Програму стручног усавршавања у МУП-у дефинишу и додатне обуке за запослене у САТИТ-у како би се унапредио систем информационих тенологија у МУП-у. Дали смо предлог обуке за пењача и помоћника пењача као најризичних радних места у САТИТ-у. Такође, сматрамо да приликом избора и селекције кандидата за одређена радна места приоритет морају имати они са адекватним звањем и стручном спремом (нпр. инжењер информатике, информационих технологија…)

Стручно усавршавање јесте дефинисано као један од циљева САТИТ-а. Руководство САТИТ-а се сложило са изнетим аргументима и од стране колеге и члана ССП Јована Мишића (радно место – техничар ИКТ ПУ Врање) који је својим личним примерима приказао све оно што се треба исправити у наредном периоду како би се спречиле последице по здравље и живот запослених. Потребне су додатне обуке на радним местима „пењач“, али и за радна места „помоћник пењача“, с обзиром на све могуће непредвидиве околности на терену.

Након ове теме, дефинисан је план је да се у наредном периоду сходно расположивим капацитетима одрже обуке ради добијања сертификата.

 1. Набавка мерних инструмената и алата

Приликом припреме тема за овај састанак, предложили смо да се на терену изврше провере и доставе требовања за приоритетне и хитне набавке алата и мерних инструмената.

Руководство САТИТ-а је то урадило и добили смо информацију да ће у року од месец дана, а у зависности од недостатака, ка организационим јединицама бити испоручени сервисни кофери и неопходни алати.

 1. Предлог Синдиката српске полиције – Израда софтвера

Предлажемо израду програма за рад станичних евиденција (распореда рада, временика рада). Тренутни програм који се користи је стар око 30 година . Нови програм допринео би ажурнијем вођењу евиденција, анализи и праћењу рада запослених, где би се на тај начин смањиле грешке, а самим тим и непотребни судски послови запослених због кршења њихових права.   

И око ове теме водио се дуг и конструктивни разговор, размењивана су искуства са примерима, а све у циљу коначне израде програма којим би један део радно-правних проблема био решен. Одговор из САТИТ-а је да је програм станичних евиценција веома комплексан јер је разноликост у организацији рада и поступању ОЈ. Оно што је тражено оо САТИТ-а је и урађено, око 80% софтверског дела је завршено. Остала је структура од 20% пре коначне израде, која се мора ускладити са законским и подзаконским актима и ка захтевима ОЈ, што је у надлежности Управе полиције.

Предлог Синдиката српске полиције је да се у што краћем року почне са применом овог програма на терену у виду пилог пројекта, са одређеним роковима. Приликом коришћења апликације, ОЈ достављаће своје предлоге којима ће бити уклањани недостаци и овај начин допринеће бржој имплементацији софтвера и изради крајње верзије.

Састанак је завршен у 14 часова. Иако је дуго трајао (око 3 часова) где смо износили низ предлога са терена, уз активно учешће свих присутних, можемо рећи да од стране руководства САТИТ-а постоји воља и жеља да се проблеми реше. У односу на све горе написано, разговарало се много детаљније са терена, уз велики број арумената, личних примера, који су били пажљиво саслушани, а оно што је нас као синдикат и позитивно изненадило јесте и одлучност и намера руководства САТИТ-а да поједине ситуације које смо навели одмах реше. Спрам тога произилази и коначан, обострани циљ – да заједничким снагама исправимо оно што се исправити може у наредном периоду, а то је да рад запослених у САТИТ-у буде адекватно вреднован и наравно плаћен.   

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ