Skip to main content

Састанак у ПУ Београд са Јасном Мандић начелницом Управе за логистику


Настављајући рад на унапређивању услова и статуса запослених у МУП-у представници Синдиката српске полиције одржали су радни састанак у Управи за логистику ПУ заград Београд дана 22.05.2013. године са почетком у 09,30 часова по питањима везаним за запослене у писарницама подручних полицијских станица и радница на одржавању хигијене у седишту полицијске управе.

 Састанку су испред ССП присуствовали Председник синдиката Глишо Видовић, Председник скупштине РЦ Београд Миле Лазаревић, чланица синдиката задужена за линију рада писарнице-архиве Драгана Бјелановић, чланица синдиката представница запослених на одржавању хигијене објеката Снежана Веселиновић и правна заступница синдиката из канцеларије „Пашић“ адвокат Марија Брадић. Испред Полицијске управе за град Београд састанку су присуствовали Начелница Управе за логистику Јасна Мандић, Начелница одељења за опште послове Милица Јакшић, Начелница одељења за људске ресурсе Андријана Шљивић и Начелник одељења за одржавање објеката Перић Милисав.

 На почетку састанка Миле Лазаревић је поздравио присутне и изразио задовољство добром вољом Начелнице УЗЛ исказаном хитним заказивањем радног састанка са представницима ССП, и истакао да очекује консктуктиван састанак са конкретним закључцима и доношењем предлога мера за решавање проблема. Начелница Јасна Мандић је нагласила своју отвореност и приступачност свим синдикатима који имају добру вољу и идеје за унапређење функционисања комплетне службе. Глишо Видовић је изразио незадовољство синдиката тренутним положајем неких наших чланова у ПУ за град Београд, у смислу да постоји кршење права радника загарантованих Законом о раду и КУ за државне службенике, истакавши да је на делу и дискриминација појединих категорија запослених, и позвао је Мила Лазаревић да изнесе наше замерке и предлоге решења:

  •  Миле Лазаревић је презентовао проблем статуса радника писарница и архива у подручним полицијским станицама који на том радном месту имају јако велики обим посла и веома комплексну структуру самог посла који обављају (рад са странкама, рад са оружјем, додир са веома осетљивим информацијама…), а дискриминисани су у односу на раднике који обављају аналогне послове у другим организационим јединицама као што су седиште ПУ, управа саобраћајне полиције у ПУ, ватрогасна бригада и другим.   Изнео је став синдиката да не сме бити диксриминације и да се овој категорији запослених мора обезбедити статус „ОД“. Начелница општих послова Милица Јакшић се сложила да тој категорији запослених треба дати тај статус и да је она лично, као претпостављена радницима у писарници у седишту ПУ, приликом израде систематизације предложила такав статус за раднице у централној писарници и да су они такав статус и добили. Сматра да је садашња ситуација и разлика у статусу последица пропуста начелника подручних ПС који нису такав предлог дали код израде систематизације. Начелница УЗЛ Јасна Мандић се сложила са изнесеним и напомиње да је по том питању већ раније дала позитивно мишљење које је потврдио и Начелник ПУ Стеван Бјелић. Обавезала се да ће на следећем колегијуму изнети сугестију свим начелницима подручних ПС да приликом израде следећег предлога за систематизацију који следи у току ове године, предложе измену статуса запослених у писарницама и архивама полицијских станица, као и предлог за повећањем броја извршилаца због константног повећања обима посла из године у годину.
  •  Председник синдиката Глишо Видовић је поставио питање апликације „писарница“ у Јединственом информационом систему министарства ако имамо постојећу ситуацију да радници и даље воде ручну картотеку, врше ручну претрагу у архивама, ручно пишу замолнице, наредбе… Ни једна писарница, данас у 21. Веку, нема рачунар ни умрежен нити неумрежен. Зашто је то тако? Начелница општих послова је одговорила да је та апликација и даље у фази израде, да није функционална мада је радницима преко потребна. Сматра да је такав програм веома комплексан и скуп за израду и претпоставља да је новац кочница, те није сигурна докле се стигло са тим, а да би синдикат могао и требао дати допринос на решавању проблема инсистирањем на томе код виших инстанци. Глишо Видовић је прихватио одговор и најавио да ћемо тражити састанак по том питању код помоћника министра Начелника сектора за аналитику, телекомуникације и информационе технологије Слобе Недељковић.
  •  Миле Лазаревић је затим изнео проблем распореда радног времена код радница на одржавању хигијене у седишту полицијске управе, по коме се током радне недеље ради по 7 часова а евидентира се у временику по 8, па се тако вештачки створен „мањак“ сати одрађује током викенда а да се тај рад нигде не евидентира. Начелник одељења за одржавање објеката сматра да се објекти морају одржавати и викендом и да је због тога такав распоред, и уз то тврди да раднице нису оштећене, већ им тако чини услугу. Начелница УЗЛ је упитала Снежану Веселиновић да ли је већина радница за то да се промени распоред и да се ради по 8 сати дневно, на шта је добила потврдан одговор. Глишо Видовић се успротивио таквом току разговора наводећи да не треба расправљати о томе ко шта жели јер су тиме раднице ускраћене за један дан недељног одмора, и сматра да се евиденција присуства на раду и временик рада морају водити у складу са законом. Начелница одељења за људске ресурсе Андријана Шљивић се сложила да се временик мора водити у складу са законом, т.ј. са стварним присуством на раду а не по фиктивном распореду рада, и да се рад суботом и недељом мора евидентирати без обзира што тренутно нема бенефита за раднике који раде тим данима. Јасна Мандић је наложила начелнику Перићу да се поступи по закону и води тачна и прецизна евиденција радног времена.
  •  Снежана Веселиновић је изнела проблем где се за рад на дан државног или верског празника распоређују да раде по 4 сата а да им се у временик рада уписује 8 сати „обичног“ рада и тиме бивају ускраћене за увећање личног дохотка који је ионако низак.  Начелник одељења Перић је невољно и прећутно признао такву праксу. Андријана Шљивић сматра да такво поступање није по закону.  Начелница УЗЛ Јасна Мандић изјављује да по први пут чује за тај проблем и слаже се да је то недопустиво, те налаже Перићу да строго води рачуна о томе и да сваком раднику буде прецизно обрачунат и плаћен рад на дане који су државни и верски празник.
  • Глишо Видовић је изнео проблем који се јавља код обрачуна личних доходака за време боловања којом приликом се умањује за 35% и самим тим раднице добијају доходак испод лимита законом загарантованог минималног личног дохотка. Андријана Глишић се слаже да је то проблем али да се не може исправити без измене закона који регулише ту област и да је права адреса за постављање тог питања Секретаријат МУП-а. Правна заступница Марија Брадић је потврдила да је то по закону тако, мада неправедно.
  •  Миле Лазаревић је поставио питање проблема раница са разним облицима инвалидитета и поштеде и проналаска одговарајућег радног места по препоруци лекара. Начелница УЗЛ Јасна Мандић прихвата налазе лекара и сматра да се то мора поштовати, али истовремено истиче слабу попуњеност на радном месту за одржавање хигијене која се креће негде око 60% (упркос исказаним потребама па и расписаним конкурсима), с тим да међу радницама постоји велики број са инвалидитетом и да једноставно не може да се у потпуности испоштују препоруке лекара. Када су у питању препоруке о проналаску одговарајућег радног места наилази се на проблем што у ПУ постоји јако узак избор радних места за раднике са основном школом, где поред хигијеничарки још само имамо раднике у аутомеханичарским радионицама и раднике на превозу лешева. Глишо Видовић наводи и Управу за исхрану и смештај која јесте изван полицијске управе али је део Министарства и сматра да се раднице могу преместити у ту управу. Јасна Мандић се обавезује да ће када добије писани допис правног заступника синдиката поступити по захтеву са најновијим препорукама .

Састанак је завршен у 11,30 часова а обе стране су изразиле задовољство договореним изразиле вољу за наставак сарадње на унапређивању услова рада запослених.

  Служба за информисање
Миле Лазаревић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ