Skip to main content

Секретар МУП не жели да се меша у свој посао!


Секратаријат – одговор

Секретару – Милораду Тодоровићу

 ПРЕДМЕТ:  Привремено одузимање личних докумената при уласку у МУП

 Поштовани господине Тодоровићу,

Делегација Синдиката српске полиције одржала је 28.02.2013.године радни састанак са представницима Управе за обезбеђење, Младеном Вучинићем и Пером Богдановићем – помоћницима начелника управе.

Представници УЗО сматрају да нема повреде закона и да се у залог за личну карту добија ИД картица за кретање у згради. Привремено одузимање или задржавање личне карте је регулисано „кућним редом“ како наводи Пера Богдановић и да би се он морао мењати у случају да је задржавање личне карте противзаконито.

Делегација ССП је донела став да ће по овом питању затражити мишљење Секретаријата. Уколико не буде задовољавајући обратиће се поверенику Родољубу Шабићу и затражити мишљење односно да предузме законске мере које треба да доведу до поштовања закона.

С тим у вези, нећемо тражити додатно изјашњење од УЗО с обзиром да смо на састанку добили јасан став. Такође, нисмо у могућности да дођемо до интерног акта који регулише ту материју (привременог одузимања личних докумената) с обзиром да је степенован тајношћу, односно поверљивошћу.

Истичемо да Сектретаријат МУП у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП обавља стручне и друге послове за потребе министра, нормативне послове и опште правне послове.

Подсећамо да:

Одељење за нормативне послове организује припремне активности и у сарадњи са другим организационим јединицама припрема законе и друге прописе из области полицијских и других унутрашњих послова (уредбе, правилнике, упутства и др.) и, с тим у вези, стара се о њиховом потпуном и благовременом усклађивању са правним системом; даје стручна мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност; анапизира, планира, координира, прати и, у сарадњи са другим организационим јединицама, стара се о усклађивању прописа из делокруга Министарства.

Одељење за опште правне послове организује припремне активности и, у сарадњи са другим организационим јединицама, припрема опште акте из области полицијских и других унутрашњих послова (стратегије, акционе планове, програме, извештаје и др.); даје стручна мишљења на нацрте, односно предлоге општих аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност; пружа стручну правну помоћ унутрашњим организационим јединицама Министарства у примени закона и других прописа из области полицијских и других унутрашњих послова и обавља друге правне послове које одреди министар.

 С тим у вези, остајемо при ставу да Секретаријат МУП треба да сачини правно мишљење на изнету проблематику и незаконито поступање полицијских службеника приликом привременог одузимања – задржавања личних или идентификационих докумената, односно иницира усклађивање интерних аката које Управа за обезбеђење примењује у свом раду а тиче се привременог одузимања личних докумената.

 Остајемо при ставу да биометријска лична документа и службена легитимација припадника МУП, се не могу привремено одузимати без ваљаног правног основа, и давања адекватне потврде о одузетим предметима, и тај чин одузимања и задржавања правдати давањем беџа за кретање кроз зграду.

Истичемо да је право и обавеза сваког грађанина да са собом носи своја лична документа, било на отвореном простору, јавном месту или у неком објекту. Такође, исто се односи и на службену легитимацију радника МУП.

Посебно је забрињавајуће да лица која на пријавници остављају своја лична документа, немају никакву потврду да им је лични документ одузет те у случају губитка или оштећења немају никакав доказ за евентуалну накнаду настале штете, или доказ да је штета настала.

Господине Тодоровићу, од Вас као надлежно лице у Секретаријату очекујемо да у складу са вашим овлашћењима и обавезама које имате, предузмете све мере и радње из домена организације на чијем сте челу, уместо пребацивања „лоптице“ на други терен. Посебно јер акт који користи УЗО, а тиче се теме, није усвојен мимо Секретаријата, односно да је Секретаријат био укључен у његовој изради или давању мишљења.

Посебно, дужни сте да  се старате о усклађивању прописа из делокруга рада министарства са законима Републике Србије.

Или можда сматрате, да не треба да се мешате у Ваш посао?

Председник СГ Београд
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ