Skip to main content

ССП за покретање дисциплинског поступка против командира Станковић Ненада


Подносилац: Љубишић Ненад, полицијски службеник ПУ Нови Сад, СПИ Исток, преко Синдиката Српске полиције – СГ Нови Сад.

На основу члана 4. став 3. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова (Службени гласник РС, бр. 8/2006), Љубишић Ненад подноси ову иницијативу за покретање дисциплинског поступка:

Против командира СПИ Исток, Станковић Ненада.

Због  тога :

  1. Што је полицијског службеника Љубишић Ненада дневним распоредом рада од 26.03.2013. године распоредио да у времену од 14,оо до 22,оо часова ради у просторијама ЈКП „Паркинг“, а затим 27.03.2013. године запосленог Љубишић Ненада распоредио да у времену од 08,оо до 15,оо часова обавља службу, и на тај начин му није омогућио 12 часова непрекидног одмора између два радна дана, прописана чланом 66. Закона о раду,  те постоји основана сумња да је запослени Станковић Ненад тиме починио тешку повреду службене дужности из члана 157. став 1. тачке 14. и 15. Закона о полицији, која се састоји у незаконитом, несавесном, немараном раду или пропуштању радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду, односно повреди права запослених,

 О б р а з л о ж е њ е

Запослени Љубишић Ненад,  преко Синдиката српске полиције, подноси ову иницијативу за покретање дисциплинског поступка против Станковић Ненада, командира СПИ Исток. Иницијативу има право да поднесе сваки запослени када сазна за чињење повреда службене дужности, сходно члану 4. став 3. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова.

Станковић Ненад је према радњама наведеним у диспозитиву иницијативе грубо кршио одредбе Закона о полицији  и Закона о раду и зато захтевамо да се против њега покрене дисциплински поступак, а запослени казни према одредбама члана 159. Закона о полицији.

 Нарочито наглашавамо да у оквиру СПИ Исток није постојала потреба за прерасподелом радног времена, нити је иста на било који начин евидентирана, нити је о томе обавештен начелник ПУ Нови Сад, нити било ко од запослених.

Да би појаснили ситуацију, упознајемо Вас, да одлуку о прерасподели радног времена доноси послодавац. Ако се прерасподела радног времена односи на све запослене, послодавац може донети једну одлуку коју може огласити на огласној табли. Ако се прерасподела радног времена уводи за поједине запослене, потребно је да послодавац донесе и достави решења сваком запосленом појединачно.

Одлука о прерасподели радног времена мора бити јасна, тј. одлуком се мора утврдити како период у коме запослени раде дуже, тако и период у коме раде краће од пуног радног времена, при чему укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године не може у просеку бити дуже од пуног радног времена, односно не може да траје дуже од 60 часова недељно. Такође, у складу са чланом 59. Закона о раду, одлуком послодавца треба утврдити коришћење дневног и недељног одмора запослених, ако услед прерасподеле радног времена долази до промене у начину обезбеђивања дневног и недељног одмора.

            Предлажем да се у дисциплинском поступку изведу следећа доказна средства:

  • читање дневног распореда рада у СПИ Исток за дане 26.03.2013, те 27.03.2013. године;
  • саслушање запосленог Станковић Ненада.

Предлажем да на основу члана 5. став 1. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова, дисциплински старешина закључком покрене дисциплински поступак.

Председник СГ Нови Сад
Ненад Љубишић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ