Skip to main content

Ознака: Закон о становању и одржавању зграда

Септембарски месечни радни састанак у Кабинету

Београд, 11.9.2017. године – У Палати Србија одржан је девети редовни месечни састанак Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Радном групом, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао је помоћник директора полиције Слободан Малешић, а делегацију ССП су чинили председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Рaтковић и чланови Главног одбора: Синиша Ћук, Никола Петровић и Славиша Дејановић.

Разговарало се о следећим темама:

1. Потписивање споразума између МУП-А и ССП-а, а по препоруци Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (РАМРРС)

 • Након двомесечног поступка пред РАМРРС представници ССП и МУП-а (односно Сектора за људске ресурсе) усагласили су се о 11 спорних тумачења одредби ПКУ за полицијске службенике (ПКУзаПС). РАМРРС је издао препоруку о потписивању споразума између МУП-а и ССП-а којим ће се разрешити дилеме које су до сада постојале у примени ПКУзаПС, те омогућити доследну примену одредби ПКУзаПС које у претходном периоду нису примењиване, или су примењиване у потпуности, односно селективно.
 • Председавајући Радном групом Слободан Малешић је саопштио да је стручне службе МУП-а још једном, пре потписивања споразума, треба да размотре препоруке РАМРРС.

2. Неправилно евидентирање и обрачун радног времена преко 12 сати

 • У појединим ППУ и одредима Жандармерије радно време полицијских службеника у трајању дужем од 12 сати се третира као редовно радно време, уместо прековремени рад. То има за последицу да се на радно време преко 12 сати примењује институт прерасподеле радног времена по систему „сат за сат“, уместо да се, сходно Закону о раду, Закону о полицији и ПКУзаПС, издају налози за прековремени рад, а запосленом остави могућност да се изјасни да ли жели да му се ти прековремени сати плате увећано или да му се омогући коришћење слободних дана по систему „два за сат“, односно два сата плаћеног одсуства за сваки остварен сат прековременог рада.
 • Представници ССП-а члановима Радне групе саопштили су списак организационих јединица где се јављају ове незаконитости, након чега ће руководиоци тих организационих јединица бити позавни да образложе досадашње незаконито поступање, те да им се наложи будуће правилно поступање.
  Такође, договорено је да представници ССП убудуће на дневном нивоу обавесте Радну групу о свим случајевима где се уочи ово незаконито поступање.

3. Непотребне бирократске тешкоће приликом спровођења интерних конкурса

 • Приликом учешћа на интерним конкурсима од кандидата се захтева достављање и неке документације којом МУП већ располаже:
  — оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању – сматрамо ово непотребним јер Сектор за људске ресурсе већ располаже са похрањеним примерцима диплома и других доказа о стеченом образовању запослених. Такође, овера дипломе изисукује додатне трошкове;
  — уверење или потврда о оствареном радном стажу – сматрамо да је и ово непотребно, јер МУП мора да располаже овим подацима. Такође, у ситуацијама где запослени припадају организационим јединицама у седишту Министарства, службеном поштом је потребно најмање 15 дана за прибављање такве потврде, а конкурс траје 10 дана.
  Проблем постоји и са тим што се, по завршетку конкурса, кандидатима који нису изабрани не враћа документација, па се на тај начин излажу додатним трошковима (овере) и губљењу времена за прибављање документације приликом пријаве на касније конкурсе.
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, појаснио је да постоји објективни проблем у вези са дипломама, јер неки кандидати имају завршену виши степен образовања од оног са којим обављају послове на постојећем радном месту, па МУП не располаже тим дипломама. Такође, у одређеном броју случајева, када су запослени мењали место рада дешавало се да им оверене фотокопије диплома о стеченом образовању остану тамо где је било њихово претходно радно место.
  У вези са потврдом о оствареном радном стажу, господин Анђелковић је саопштио да кандидати, сходно Закону о општем управном поступку, приликом попуњавања пријаве на конкурс, имају могућност да наведу да ли ће документа којима располаже МУП прикупљати самостално или ће то учинити МУП по службеној дужности или комбиновано (одређену документацију кандидат самостално, а одређену МУП по службеној дужности).
  Господин Анђелковић нас је упознао да кандидати имају могућност да доставе захтев да им се врате документа, па ће им у свим случајевима где постоји овакав захтев документација бити и враћена.

4. Предлози ССП о измени и допуни Закона о полицији

 • ССП је пре десетак дана Министарству доставио 36 предлога измена и допуна Закона о полицији (ЗОП), а потом и још 13. Сматрамо да је покретање поступка измене и допуне ЗОП-а позитиван потез Министарства, а с обзиром на све мане ЗОП-а. Такође, позитивно оцењујемо и значајан број предлога МУП-а о измени и допуни ЗОП-а, јер би се њима постигла значајна унапређења и квалитативни помаци, али да, ипак, известан број тих предлога не сматрамо повољним по запослене, односно да би они, у случају усвајања били предмет нових оспоравања и незадовољства и запослених и грађана.
 • С обзиром на број и обим предложених измена и допуна значајно превазилази време предвиђено за одржавање редовног месечног састанка са Радном групом, већ захтева вишесатну анализу, то је након састанка са Радном групом, на ову тему одржан посебан састанак, о чему ћете бити упознати у наредним данима.

5. Молба ћерке колеге покојног колеге

 • ССП-у се писмом обратила Т.Т. из Велике Плане, ћерка покојног колеге који је преминуо за време рада у МУП-у. Моли за помоћ за запошљавање у МУП-у, јер је незапослена, на испит од дипломе, а живи без родитеља.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да постоји проблем за реализацију ове молбе госпођице Т.Т., пре свега с обзиром на постојање забране запошљавања, али да ће се покушати изнаћи решење у смислу једнократног ангажовања Т.Т. по основу уговора о привременим о повременим пословима (до 120 радних дана) у случају да Т.Т. располаже знањима и вештинама за којима МУП има потребу.
  Чланови Радне групе и представници ССП-а су се сложили да питање запошљавања чланова уже породице погинулих колега и колега преминулих током рада у МУП-у, посебно у случајевима тешке материјалне ситуације чланова уже породице колеге, треба системски решити одговарајућим прописом, са прецизно утврђеним условима.
  ССП ће у наредном периоду инсистирати на доношењу овог прописа.

6. Неправилна примена Правилника о накнади трошкова доласка на посао и одласка са посла

 • У појединим ПС у оквиру ПУ за град Београд (ПС Савски Венац, ПС Стари Град, ПС Звездара,…) неправилно се примењује предметни правилник на штету запослених, којим поводом смо се обратили дописом начелнику ПУ за град Београд, директору полиције и начелнику ПС Савски Венац, али још увек није било реаговања. Проблем се састоји у томе што се колегама приликом обрачуна врши умањење износа накнаде без обзира на то што су радили цео месец и нису имали одсуствовања са рада ни по ком основу.
  Такође, на подручју целе ППУ у Суботици се врши неправилан обрачун накнаде путних трошкова, тј. врши се неосновано умањење накнаде, чак и у случајевима коришћења слободних дана за прерасподелу радног времена.
 • Председавајући радном групом, господин Слободан Малешић је саопштио да ће овим поводом у среду 13.9.2017. године, заједно са начелником Сектора за материјално-финансијске послове Драгом Бјелицом, одржати састанак са руководством ППУ у Суботици и разрешити овај проблем, док ће са начелницима ПС у оквиру ПУ за град Београд, где постоји овај проблем, представницима ССП-а бити заказани састанци, сходно динамици коју одреди ССП, па ће се овај проблем решавати „станицу по станицу“.

7. Још нерешени проблем обрачуна радних сати за колеге граничаре који врше превоз колега до граничних прелаза и натраг

 • Реч је о претходно решаваном проблему колега граничара на појединим граничним прелазима (Љуба, Нештин, Шот, Котроман,…) који службеним возилом МУП-а довозе колеге до граничног прелаза, потом раде редовну смену од 12 часова заједно са осталим колегама, па потом колеге превозе натраг са граничног прелаза.
 • С обзиром да досадашњи покушаји решења овог проблема нису уродили плодом у свим СГП, договорено је заказивање посебног састанка на ову тему између представника ССП и Управе граничне полиције, на којем ће се овај проблем коначно елиминисати. Састанак ће бити искоришћен и за разговор и решавање и других проблема и неправилности у оквиру УГП, посебно проблема у РЦГП према Бугарској и РЦГП према Македонији.

8. Откуп станова у јавној својини

 • Докле се стигло у вези са омогућавањем откупа станова у јавној својини датих на коришћење полицијским службеницима? Пре четири месеца смо добили информацију да је МУП препознао ту проблематику и да ће започети процедура измене Закона о становању и одржавању зграда. Докле се стигло? Када се очекује улазак у скупштинску процедуру?
 • У вези са овим обавештени смо да је Радна група која је била задужена за израду предлога измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда окончала свој посао израдивши текст допуна овог закона, а како би се полицијским службеницима омогућио откуп станова у јавној својини. Тренутно је у процедури прибављање сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства финансија за ове измене закона, где се очекује да те сагласности буду прибављене, те да се предметне измене закона у октобру нађу на дневном реду скупштинског заседања.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

AПЕЛ: Председниче, премијеру, господо министри, помозите да полицајци коначно добију СВОЈ кров над главом!

Београд, 8.12.2016 – Коначно, и на опште задовољство запослених у МУП-у, дочекана је вест да ће после дугогодишње неправде бити решено стамбено питање и стамбени статус запослених у МУП-у којима су додељени станови предходних година, али који то право нису могли остварити услед правног вакуума узрокованог изменама законских и подзаконских аката, односно новим Законом о становању и одржавању зграда.

Влада је на седници 17.11.2016. године коначно усвојила Предлог Закона о становању и одржавању зграда и упутила га у скупштинску процедуру.

Међутим, 2.12.2016. године, након објављивања чланка у дневном листу „Блиц“ о могућим злоупотребама у погледу омогућавање откупа државних вила од стране државних функционера, потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић је дала саопштење за јавност да ће из Предлога закона о становању и одржавању зграда бити уклоњени чланови 153, 154. и део члана 152, а који се односе на питање права откупа станова у јавној својини.

Поштујући новинарско занимање и професију, више је него очигледно да је у конкретном случају на својеврстан начин „злоупотребљена“ новинарска професија, имајући у виду да се законска решења у конкретном случају односе само на „обичне“ људе који дуги низ година чекају да реше своје животне и егзистенцијалне муке и проблеме у погледу стамбеног статуса.

stanoviНаиме, одредбама чланова 152, 153. и 154. предложеног Закона о становању и одржавању зграда се ни на који начин и ни под којим условима није предвиђена могућност да се станови које користе државни функционери по основу „службени станови“ могу откупити. Предметни чланови искључиво се односе на могућност откупа станова који су додељени запосленим у законом спроведеном поступку по Уредби о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника државне својине („Службени гласник РС”, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06-УС, 10/07, 107/07 и 68/09) и Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 102/10 и 117/12 – УС). Поступку доделе станова претходио је оглас или конкурс на којем су могли да учешће узму сви запослени у органу или организацији, под строго дефинисаним условима и правилима.

С друге стране, члановима 152, 153. и 154. је искључена могућност откупа станова које државни функционери користе као „службене станове у јавној својини“, јер је као предуслов предвиђено једино уколико се стан користи по основу уговора о закупу на одређено време и на основу правоснажне одлуке о додели стана у закуп донете у складу са складу са наведеним уредбама.

За службене станове који се користе на основу предметних уредби не постоје нити се сачињавају уговори о закупу, већ уговори о привременом коришћењу стана на време док траје обављање службене дужности, јер се такви станови користе док траје државна функција државним функционерима, без накнаде за становање, осим обавезе плаћања дажбина и текућег одржавања.

На основу наведеног недвосмислено се да утврдити и закључити да је искључена свака могућност откупа било каквих службених станова или вила у јавној својини кроз стилизацију чланова 152, 153. и 154. предложеног Закона.

Такође, Предлогом Закона искључена је и могућност откупа/куповине вила и станова којима газдује-располаже ДИПОС, јер се такви станови користе у складу са Законом о јавној својини, Законом о посебним условима продаје одређених непокретности у државној својини, у складу са Уредбом о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, а не у складу и на основу Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини.

Дакле, чланови 152, 153. и 154. Предлога Закона о становању и одржавању зграда се односе искључиво на станове у јавној својини који су били предмет доделе на основу Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини. Самим тим, предложени Закон о становању и одржавању зграда се не може поистовећивати, нити доводити у везу са Предлогом Закона о условима продаје одређених непокретности у својини Р. Србије, који је председник Р. Србије Томислав Николић почетком августа 2015. године вратио на поновно одлучивање.

Овим поводом председник Синдиката српске полиције упутио је допис председнику државе Томиславу Николићу, премијеру Александру Вучићу, министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорани Михајловић и министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу, као и дневном листу „Блиц“, са апелом да снагом ауторитета и снагом аргумената на темељу заштите права и грађана, утичу да се чланови 152, 153. и 154. предлога Закона о становању и одржавању зграда усвоје у свом изворном облику и благовремено спречи неправда у односу на велики броја грађана и њихових породица који годинама уназад уз издвајање немалих материјалних средстава за закуп станова, чекају да се исправи дугогодишња правна неправда.

У допису се подсећа да се ССП годинама залагао и аргументовано указивао на проблеме у којем су нашле многе наше колеге, њихове породице, као и деца и супруге страдалих, погинулих и заслужних полицијских службеника, те да се на предметни допис гледа као на вапај запослених који је ССП само исказао.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић