Skip to main content

У Кабинету о предлогу измена и допуна Закона о полицији


Београд, 24.8.2017. године, – У палати „Србија“ одржан је састанак између делегације Министарства унутрашњих послова и Синдиката српске полиције. Испред Министарства састанак је водила државни секретар госпођица Дијана Хркаловић, уз учешће заменика шефа кабинета министра Светомира Радића. Делегацију ССП предводио је председник Лазар Ранитовић, а учествовали су још заменик председника ССП Миле Лазаревић, генерални секретар ССП Виктор Ратковић и члан Главног одбора ССП Синиша Ћук.

Поред анализе тренутне ситуације и сарадње на релацији Министарство-синдикат, где је истакнуто обострано задовољство новим приступом сарадњи уз квалитативне помаке у ефикасности решавања проблема запослених, централна тема састанка су биле најављене измене Закона о полицији.

Увидом у Предлог измена и допуна закона о полицији, на први поглед се стиче утисак да ће предложене измене знатно поправити недоречености и нелогичности у важећем закону. Послодавац је, већину примедби синдиката из предходних годину и по дана препознао као оправдане, уважио их и уврстио у овај предлог. Наравно, потребна је подробнија анализа целокупних предлога измена, након које ћемо као организација дати свој коначни суд, али већ сада можемо навести неколико компаративних предности предложених измена у односу на постојећи Закона о полицији:

  • Предложено је брисање спорне одредбе члана 172. којим је практично укинута презумпција невиности полицијских службеника. На тај начин ће бити отклоњена опасност од неоснованог раскида радног односа.
  • Предложено је брисање одредбе у вези са накнадом трошкова доласка на посао и одласка са посла, а која је била у супротности за Законом о раду и којом је било предвиђено нереално ограничење накнаде искључиво у оквиру општине рада.
  • према предложеном, полицијским службеницима ће се, осим овлашћених службених лица (ОСЛ), сматрати и лица на посебним дужностима која обављају друге унутрашње послове у непосредној вези са полицијским пословима и послове заштите и спасавања.
  • Предложено је проширење листе полицијских послова (извршавање послова утврђених прописима о држављанству, пребивалишту, личним и путним документима и управних послова из прописа о безбедности саобраћаја, оружју, приватном обезбеђењу и детективској делатности).
  • Поред службених значки и службених легитимација полицијских службеника предложено је увођење службене легитимације државних службеника, а која би служила искључиво за идентификацију и доказивање својства државног службеника за рад у Министарству.
  • Премештаји полицијских службеника на упражњена извршилачка радна места истог ранга биће омогућени без интерних конкурса.
  • Одличан предлог је и то да се приликом одласка у старосну пензију полицијском службенику утврђен износ пензије увећава се за 20%, а осталим запосленима у Министарству за по 1% за сваку годину ефективног рада проведено у статусу полицијског службеника, максимално до висине од 20%.
  • Предложеним новим чланом 173а, такође се као изузетак од примене Закона о пензијском и инвалидском осигурању као темпорална норма, уводи и право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије. Наиме, постоји одређени број полицијских службеника који су 15 и више година стажа провели на посебно сложеним, специфичним односно оперативним пословима који захтевају посебну обученост и психофизичку спремност. За ове категорије полицијских службеника који су током свог радног ангажовања у Министарству дали изузетан допринос и који су обављали послове који се након навршења одређених година живота не могу обављати на начин и по стандардима захтеваним за ту професионалну делатност и чиме се полицијски службеник током извршавања наведених послова доводи у непосредну животну и здравствену опасност, уведена је могућност пензионисања.
    Министар одлуком утврђује организационе целине у којима се обављају или су се обављали описани послови.

На састанку смо државном секретару предали и наше предлоге измена Закона о полицији које је ССП припремио у предходном периоду и који се у значајној мери поклапају са нацртом Министарства. Наишли смо на разумевање и верујемо да ће добар део наших предлога бити уврштен у коначни предлог закона и да ћемо на тај начи још више унапредити Закон о полицији.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић