Skip to main content

Уставном Суду: Иницијатива за оцену уставнитости и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору


уставни суд и судијеПредмет: Иницијатива за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013)

Подносилац иницијативе (иницијатор): Синдикат српске полиције, Ужице , ул. Наде Матић бр. 8

На основу чл. 168. ст. 2. Устава Републике Србије (Сл. гласник РС број 83/06), чл. 29. ст. 1. тач. 2.и чл. 50. ст. 1. Закона о Уставном суду (Сл. гласник РС бр. 109/07), подносимо

ИНИЦИЈАТИВУ

за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) са Уставом Републике Србије (Сл. гласник РС 83/06), због тога што је наведени закон у директној супротности са Уставом Републике Србије

О б р а з л о ж е њ е

Члан 1. – Предмет Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) гласи:

„Овим законом уређује се умањење нето зараде и нето других примања запослених, односно ангажованих лица у јавном сектору Републике Србије, осим у оним привредним друштвима која истовремено испуњавају следеће услове:

  1. да од 1. јануара 2010. године нису примила ниједан вид државне помоћи;
  2. да у последњих пет годишњих финансијсих извештаја нису исказала губитак;
  3. да послују у условима тржишне конкуренције са привредним друштвима која нису у јавном сектору Републике Србије“.

Устав Републике Србије чл. 21. ст. 1. и 2. гласи: „Пред Уставом и законом сви су једнаки“, „Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације“.

Обзиром на овако дефинисан предмет Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, јасно је да је повређено Уставно право забране дискриминације, јер на овај начин законодавац доводи у неједнак положај лица – запослене који раде у јавном сектору са лицима који раде – запосленима у приватном сектору.

 Чланом 3. је прописан Начин умањивања нето прихода –Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013), која одредба гласи:

„Умањени нето приход запосленог у јавном сектору представља нето приход помножен коефицијентом за умањивање на следећи начин:

  1. нето приход који није већи од 60.000 динара месечно множи се коефицијентом 1;
  2. нето приход већи од 60.000 динара месечно а који није већи од 100.000 динара месечно, множи се коефицијентом 1 који се примењује на износ који није већи од 60.000 динара месечно и коефицијентом 0,8 које се примењује на изнс нето прихода који је већи од 60.000 динара до износа који није већи од 100.000 динара месечно;
  3. нето приход већи од 100.000 динара месечно множи се коефицијентом 1 на износ који није већи од 60.000 динара месечно, коефицијентом 0,8 који се примењује на износ нето прихода који је већи од 60.000 динара до износа нето прихода који није већи од 100.000 динара месечно и коефицијентом 0,75 који се примењује на износ нето прихода преко 100.000 динара месечно.

Устав Републике Србије чл. 91. ст. 2. гласи: „Обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа и заснива се на економској моћи обвезника“.

Наведени члан Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору у директној је супротности са цитираним чланом Устава Републике Србије, јер Устав Републике Србије не прави разлику између радног места у јавном и радног места у приватном сектору. Наиме, члан Устава Републике Србије о коме је реч је јасан.Због тога остаје нејасно из ког разлога је наведени Закон „специјални вид опорезивања“ за запослене у јавном сектору и из ког разлога запослени у приватном сектору нису опорезовани на наведен начин.

Такође, приходи запослених у јавном сектору који су уведени Законом о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, припадају категорији „дохотка“, који је већ регулисан Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 –одлука УС, 7/2012 –усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 –усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013 i 6/2014 –усклађени дин. изн.), којим је прописано да се „опорезивање дохотка грађана усклађује искључиво овим законом“.

Изузимање једне категорије грађана и опорезивање њихових доходака према наведеном закону, представља „нарушавање јединственог поретка Србије“.Дакле, самим тим што су наведене одредбе спорног Закона у супротности са Уставом Републике Србије, иницијатор сматра да би његова примена представљала грубо нарушавање јединствености правног поретка, што је дефинисано чланом 4. став 1. и чланом 194. Устав Републике Србије.

Члан 4. став 1. 194. Устава Републике Србије гласи:

„Правни поредак је јединствен“.

Члан 194. Устав Републике Србије одређује:

„Прави поредак Републике Србије је јединствен.

Устав је највиши правни акт Републике Србије.

Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити у сагласности са Уставом.

Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом.

Закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права“.

 На основу свега изнетог, иницијатор

п р е д л а ж е

 Уставном суду да:

  1. прихвати ову иницијативу и донесе решење којим се покреће поступак за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013);
  2. обустави примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) до доношења коначне одлуке и
  3. донесе одлуку којом се Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) проглашава неуставним и ставља ван правне снаге.

 Број: 2436-01/14
У Ужицу, 14.02.2014. године

 Председник
Глишо Видовић

 

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ