уставни суд и судијеПредмет: Иницијатива за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013)

Подносилац иницијативе (иницијатор): Синдикат српске полиције, Ужице , ул. Наде Матић бр. 8

На основу чл. 168. ст. 2. Устава Републике Србије (Сл. гласник РС број 83/06), чл. 29. ст. 1. тач. 2.и чл. 50. ст. 1. Закона о Уставном суду (Сл. гласник РС бр. 109/07), подносимо

ИНИЦИЈАТИВУ

за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) са Уставом Републике Србије (Сл. гласник РС 83/06), због тога што је наведени закон у директној супротности са Уставом Републике Србије

О б р а з л о ж е њ е

Члан 1. – Предмет Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) гласи:

„Овим законом уређује се умањење нето зараде и нето других примања запослених, односно ангажованих лица у јавном сектору Републике Србије, осим у оним привредним друштвима која истовремено испуњавају следеће услове:

 1. да од 1. јануара 2010. године нису примила ниједан вид државне помоћи;
 2. да у последњих пет годишњих финансијсих извештаја нису исказала губитак;
 3. да послују у условима тржишне конкуренције са привредним друштвима која нису у јавном сектору Републике Србије“.

Устав Републике Србије чл. 21. ст. 1. и 2. гласи: „Пред Уставом и законом сви су једнаки“, „Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације“.

Обзиром на овако дефинисан предмет Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, јасно је да је повређено Уставно право забране дискриминације, јер на овај начин законодавац доводи у неједнак положај лица – запослене који раде у јавном сектору са лицима који раде – запосленима у приватном сектору.

 Чланом 3. је прописан Начин умањивања нето прихода –Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013), која одредба гласи:

„Умањени нето приход запосленог у јавном сектору представља нето приход помножен коефицијентом за умањивање на следећи начин:

 1. нето приход који није већи од 60.000 динара месечно множи се коефицијентом 1;
 2. нето приход већи од 60.000 динара месечно а који није већи од 100.000 динара месечно, множи се коефицијентом 1 који се примењује на износ који није већи од 60.000 динара месечно и коефицијентом 0,8 које се примењује на изнс нето прихода који је већи од 60.000 динара до износа који није већи од 100.000 динара месечно;
 3. нето приход већи од 100.000 динара месечно множи се коефицијентом 1 на износ који није већи од 60.000 динара месечно, коефицијентом 0,8 који се примењује на износ нето прихода који је већи од 60.000 динара до износа нето прихода који није већи од 100.000 динара месечно и коефицијентом 0,75 који се примењује на износ нето прихода преко 100.000 динара месечно.

Устав Републике Србије чл. 91. ст. 2. гласи: „Обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа и заснива се на економској моћи обвезника“.

Наведени члан Закона о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору у директној је супротности са цитираним чланом Устава Републике Србије, јер Устав Републике Србије не прави разлику између радног места у јавном и радног места у приватном сектору. Наиме, члан Устава Републике Србије о коме је реч је јасан.Због тога остаје нејасно из ког разлога је наведени Закон „специјални вид опорезивања“ за запослене у јавном сектору и из ког разлога запослени у приватном сектору нису опорезовани на наведен начин.

Такође, приходи запослених у јавном сектору који су уведени Законом о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору, припадају категорији „дохотка“, који је већ регулисан Законом о порезу на доходак грађана (“Сл. гласник РС”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 –одлука УС, 7/2012 –усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 –усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013 i 6/2014 –усклађени дин. изн.), којим је прописано да се „опорезивање дохотка грађана усклађује искључиво овим законом“.

Изузимање једне категорије грађана и опорезивање њихових доходака према наведеном закону, представља „нарушавање јединственог поретка Србије“.Дакле, самим тим што су наведене одредбе спорног Закона у супротности са Уставом Републике Србије, иницијатор сматра да би његова примена представљала грубо нарушавање јединствености правног поретка, што је дефинисано чланом 4. став 1. и чланом 194. Устав Републике Србије.

Члан 4. став 1. 194. Устава Републике Србије гласи:

„Правни поредак је јединствен“.

Члан 194. Устав Републике Србије одређује:

„Прави поредак Републике Србије је јединствен.

Устав је највиши правни акт Републике Србије.

Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити у сагласности са Уставом.

Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом.

Закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права“.

 На основу свега изнетог, иницијатор

п р е д л а ж е

 Уставном суду да:

 1. прихвати ову иницијативу и донесе решење којим се покреће поступак за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013);
 2. обустави примену Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) до доношења коначне одлуке и
 3. донесе одлуку којом се Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Сл. гласник РС 108/2013) проглашава неуставним и ставља ван правне снаге.

 Број: 2436-01/14
У Ужицу, 14.02.2014. године

 Председник
Глишо Видовић

 

 

Comments

 1. Ovaj zakon je potpuno neustavan. Ja sam na svoju bruto platu vec platio porez i doprinose i niko nema pravo da mi na neto prihod ponovo naplacuje porez. Ako nema para u budzetu onda neka lepo do daljnjeg zamrznu sve plate u javnom sektoru i penzije, i neka smanje sluzbene troskove. Oni zaposleni u javnom sektoru koji smatraju da su sposobni da zarade vise neka lepo napuste svoj posao i neka predju u privatni sektor.

  1. Posto je ocigledno da nema para u drzavnom budzetu, potrebno je prvo izvrsiti kompletnu reviziju visine koeficijenata za obracun plata u celoj drzavnoj upravi – javnom sektoru da se vise ne desi da na primer jedan administrativni radnik sa istom strucnom spremom koji radi u jednom ministarstvu iste ili slicne poslove sa priblizno jednakim minulim radom ima i do 50 odsto vecu platu od administrativnog radnika u drugom ministarstvu. Kada se sve to zavrsi onda lepo treba zamrznuti do daljnjeg sve plate i penzije u javnom sektoru dok god se situacija u budzetu ne popravi. Sta mi vrede ta polugodisnja povecanja od 1 do 2 odsto pa i vise ako onda moraju zbog toga da devalviraju dinar u odnosu na evro, a samim tim i skace inflacija, a ako nema devalvacije dinara, onda uvode neke neustavne solidarne poreze. Sto bi narod rekao dam ti malo pa ti posle uzmem vise. Dakle dajem punu podrsku Sindikatu srpske policije vezano za podnosenje ovog predloga Ustavnom sudu.

 2. Нарочито је нелогично, осим што је противуставно, да се ово ради без “социјалне карте”. Па не могу ја, као самохрана мајка која школује троје деце, да одвајам исто као неко ко има две плате и мање расходе, За мене је и то што мало прелазим минимални “лимит” много, а неко то и не осети јер има много већа примања, а много мање расходе. Земљо Србијо, после се чудиш што ти стручњаци одлазе, а на њих удараш.
  Браво за ССП!!!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *