Skip to main content

ВАЖЕЊЕ ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ПРОДУЖЕНО ДО 21.3.2019.


На иницијативу Синдиката управе Србије за покретање поступка измене и допуне ПКУ за државне органе, односно за закључивање Споразума о продужењу рока важећег Посебног колективног уговора с обзиром да у наредном периоду истиче рок важења, Влада Републике Србије одговорила је позитивно и приступило се преговарању са представницима репрезентативних синдиката.

У току преговора договорено је да се продужи рок важења Посебног колективног уговора до 21. марта 2019. године као и да је неопходно извршити одређене измене и допуне ПКУ око чега су се сагласили сви учесници у закључивању ПКУ. Из разлога што се у току 2018. године планирају измене и допуне Закона о државним службеницима и припрема новог Закона о платама државних службеника и намештеника, чије одредбе у значајној мери утичу на садржину ПКУ, није било целисходно да се приступа преговорима за закључивање новог Посебног колективног уговора за државне органе, већ је договорено да се изврше потребне измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе и продужи рок важења Посебног колективног уговора за државне органе, уз обавезу да уговорене стране започну преговоре за закључивање новог ПКУ за државне органе до почетка последњег квартала 2018. године.

На овом линку можете погледати: С П О Р А З У М о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе

Ипак, ни ово продужење уговора није прошло без извесних измена и допуна, које се дотичу и нас, с обзиром на анекс ПКУ за полицијске службенике, тако не би било згорег одмах се упознати са својим правима и могућностима које имамо. На овом линку можете видети ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ.

Комплетан документ са образложењима можете видети овде: Нацрт измена и допуна ПКУ за државне органе.

Све у свему, можемо закључити да су синдикати потписници овог ПКУ поново показали више заинтересованости, али и више снаге да на послодавца утичу, него репрезентативни синдикати у полицији.

Служба  за информисање ССП
Миле Лазаревић