Skip to main content

За незаконит рад следи иницијатива за покретање дисциплинског поступка


sudijski cekicОвлашћено лице у Синдикату српске полиције, председник СГ Београд Драган Жебељан, поднео је иницијативу за покретање дисциплинског поступка против овлашћеног лица у Министарству, Драгана Поповића због основане сумњане на незаконит и нестручан рад.

Још давне 2012. године тражили смо одређене  информације које и поред Решења повереника да нам се информације доставе, сaмовољом некога у Министарству још увек нисмо добили. Да би натерали наше колеге да раде у складу са законом принуђени смо да и на овај начин решевамо проблем и бранимо интересе.

И Н И Ц И Ј А Т И В У

ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

 П р о т и в :

ДРАГАНА ПОПОВИЋА, радника Бироа за информације од јавног значаја у Кабинету министра, овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Због постојања основане сумње да је извршио тешку повреду службене дужности из члана 157. тачка 14. Закона о полицији.

  • незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду;

 

О б р а з л о ж е њ е

 Постоји основана сумња да је осумњичени Драган Поповић,  овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, на незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштањем радње за коју је запослени овлашћен проузроковао незаконитост у раду а самим тим и штету Синдикату.

1. У својству овлашћеног лица у Синдикату српске полиције, Драган Жебељан се на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Захтевом за приступ информација од јавног значаја обратио Бироу за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова, актом број 126и/012 од 11.10.2012.године и том приликом затражио информације које су у прилогу.

Решењем од 29.10.2012.године заведеног под бројем 10859/12-2, потписаног од стране овлашћеног лица Драгана Поповића, ОДБИЈА захтев Драгана Жебељана, односно овлашћеног лица у Синдикату српске полиције уз образложење да би се давањем информација повредило право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација односи, сходно члану 14. Закона о заштити података о личности. Такође, Поповић у образложењу сатра да би се давањем информација повредио и члан 8. ста. 1. Закона о заштити података о личности.

Жалбу против одлуке органа власти, односно Министарства унутрашњих послова, овлашћено лице у Синдикату предаје служби повереника 23.11.2012. године којом побија све наводе Министарства.

2. Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Решењем број 07-00-02870/2012-03 од 23.07.2013.године, усваја Жалбу синдиката и НАЛАЖЕ Министарству унутрашњих послова Републике србије да у року од петнаест дана од дана пријема, Синдикату достави тражене информације.

У образложењу Решења повереника, каже се да је надлежно лице у Министарству, дакле Драган Поповић погрешно тумачио одредбе Закона те се и на тај начин може сматрати да је Поповић радио немарно, нестручно или несавестно.

Чак ни по Решењу Повереника, које је обавезујуће, коначно и извршно (члан 28. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја) овлашћено лице Драган Поповић, не поступа у складу са законом и Синдикату не доставља тражене информације. Намера, незаконит и несавестан рад  је очигледна.

Треба истаћи да је законодавац предвидео и прописао, у случајевима када постоји намера, немар или незаконито поступање, да се информације не доставе тражиоцу, као у овом случају, да се могу спровести казнене одредбе које су прописане у члану 46. поменутог закона (тачка 8. и 14.) за шта је надлежан Прекршајни суд, те ће Синдикат искористити и ту законску могућност и поднети Захтев за покретање прекршајног поступка.

3. Синдикат српске полиције, у складу са чланом 264. ст. 2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28. ст. 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја подноси Предлог за спровођење административног извршења и то 20.08.2013.године. Извршење до данас ни после пола године није спроведено, односно Синдикат није дошао до тражених информација, а због немарног или незаконитог рада овлашћеног лица.

Орган власти који је у поседу тражених информација, дакле Министарство унутрашњих послова, кога по овој ствари заступа Драган Поповић, до данас није дао разлоге непоступање по захтеву Синдиката односно по Решењу Повереника.

И више је него јасно да овлашћено лице у Министарству, Драган Поповић, сво време од добијања Захтева синдиката 11.10.2012.године поступао  незаконито, несавестно или немарно или је пропустио радњу за коју је овлашћен, односно поступио противзаконито те је Синдикату ускратила доставаље тражене информације, односно чинио све да тражене информације не достави тражиоцу у протеклом периоду који траје од Октобра 2012. па све до данас, и ако му је то законски наложено од стране службе Повереника.

 С тим у вези, Синдикат српске полиције преко овлашћеног лица

 п р е д л а ж е

1. да Директор полиције, као надлежни првостепени дисциплински орган у смислу члана 161. тачка 1. Закона о полицији, донесе писани закључак о покретању дисциплинског поступка против осумњиченог Драгана Поповића због постојања основане сумње да је учинио тешку повреду службене дужности из члана 157. тачка 14. „незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду“.

2. да спроведе дисциплински поступак у складу са одредбама члана 6. Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП и члана 114. Закона о државним службеницима и да изведе све потребне доказе ради утврђивања правно – релевантних чињеница у вези са спорним догађајем; С тим у вези предлажем читање 1) Захтева за приступ информација од јавног значаја од 11.10.2012.год; 2) Решење од 29.10.2012. год. 3) Жалбу од 23.11.2012.; 4) Решење Повереника за информацие од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-02870/2012-03 од 23.07.2013.год. и 5) Предлога за спровођење административног извршења од 20.08.2013.године као и саслушање сведока Драгана Жебељана тражиоца информације испред Синдиката српске полиције и Станојле Мандић заменице Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

3. да након свих изведених доказа Драгана Поповића огласи кривим за наведене тешке повреде службене дужности и да му изрекне дисциплинску меру у смислу одредбе члана 7.  Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП у вези са чланом 159. став 1. Закона о полицији.

 Прилог:  5 документа.

У Београду  10.03.2014.године

Подносиоц иницијативе
председник СГ Београд
Драган Жебељан

Ове информације смо тражили:

PTDC0090


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ