Skip to main content

За покушај дициплиновања радника МУП плаћа 64.740 рсд.


Самовољом и бахатим понашањем надрећених, против председника Синдиката српске полиције покренут је дисциплински поступак. С обзиром да је дисциплинка била неодржива, намером или случајем наступила је апсолутна застарелост.

С обзиром да је Видовића заступао адвокат владимир П. Министарство унутрашњих послова дужно је да исплати трошкове вођења дисциплинског поступка у износу од 64.740 динара. У овом случају видимо како се надлежна лица у МУП недомаћински понашају тиме што подижу дисциплинске пријаве које су у старту осуђене на неуспех, а за циљ имају дисциплиновање полицијских службеника. На жалост, ово је један у мору сличних.

Синдикат српске полиције позива све колеге које су имале овакво и слично искуство да нам доставе документацију тј. Закључке са трошковником како би смо то јавно објавили и преузели даље мере према МУП е-адреса: centrala@ssp.org.rs.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У УЖИЦУ
ДС број: 116-74/07
Дана: 13.03.2013. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 161.став 1. тачка 2. Закона о полицији („Службени гласник Р.Србије“ број 101/05 и 63/09-УС) и члана 6.сзав1. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова Републике Србије („Службени гласни Р.Србије“ број 8/06), дисциплински старешина Полицијске управе у Ужицу, самостални полицијски инспектор Тихомир Церовић, по овлашћењу Начелника Полицијске управе у Ужицу, у поступку утврђивања дисциплинске одговорности запосленог Видовић Глиша, чији је пуномоћник Владимир П. Радовановић, адвокат из Пожеге, а на основу члана 103. Закона о општем управном поступку, дана 13.03.2013.године, доноси

3АКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈУ СЕ трошкови вођења дисциплинског поступка у корист полицијског службеника Видовић Глиша, кога заступа адвокат Владимир П. Радовановић, у износу од 64.740,00 динара.

Трошкове поступка сноси МУП Р. Србије, Полицијска управа у Ужицу.

Образложење

Решењем Дисциплинске комисије у Крагујевцу ДК број 116-04/11(2008) од 23.12.2011.године укинуто је Решење Дисциплинског старешине Полицијске управе у Ужицу ДС број 116-74/07 од 26.06.2008.године и дисциплински поступак обустављен због наступања апсолутне застарелости.

Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку прописано је да „кад је поступак који је покренут по службеној дужности завршен повољно за странку, трошкове поступка сноси орган који је поступак покренуо.“

Полицијског службеника Видовић Глиша у поступку утврђивања дисциплинске одговорности заступао је Владимир П. Радовановић, адвокат из Пожеге, па трошкови на име заступања по пуномоћнику обухватају: заступање на четири усмене расправе (20.03.2008.г., 08.05.2008.г., 02.06.2008.г. и 19.06.2008.г.) по 8.750,00 динара, састав приговора против првостепеног решења са паушалом у износу од 15.000,00 динара, састав две тужбе пред Управним судом по 6.000,00 динара и таксе на тужбе и пресуде у износу од 2.740,00 динара, што укупно износи 64.740,00 динара.

На основу цитираног члана Закона о општем управном поступку и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог Закључка запослени може поднети жалбу Дисциплинској комисији МУП-а Републике Србије у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Полицијске управе у Ужицу.

Закључак доставити:

– адвокату Владимиру П. Радовановићу из Пожеге
– запосленом
– у досије

ДИСЦИПЛИНСКИ СТАРЕШИНА
самостални полицијски инспектор
Тихомир Церовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ