Skip to main content

Захтев за измену Радне групе за израду акта о процени ризика на радним местима у МУП


Поштовани министре Дачићу,
Решењем 01 број: 7021107-4 од 15.10.2007.године потписаном од стране министра Драгана Јочића образована је Радна група за израду акта о процени ризика на радним местима у Министарству унутрашњих послова. Чланове радне групе сачињавају по два представника  организационих јединица у седишту Министарства.
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005) ступио је на снагу пре шест година, када је почела његова примена у Србији.
Тим законом прецизиране су обавезе послодавца и радника, као и предуслови за обављање здравог и безбедног рада. Истичемо да Министарство унутрашњих послова и полицијски службеници нису изузети из овог закона и да се на основу те чињенице, закон мора поштовати и у нашем Министарству.
На жалост и срамоту, Закон о безбедности и здрављу на раду у Министарству унутрашњих послова се не примењује и не поштује. На то указује и чињеница да нисте донели бројна подзаконска акта како би се обезбедили услови за реалну примену Закона о безбедности и здрављу на раду.


У прилог томе је и неефикасан рад Радне групе за израду акта о процени ризика на радним местима у МУП. Од формирања те радне групе, протекло је неколико година, променили су се називи организационих јединица, а многи чланови или заменици су променили радна места, отишли из организационих јединица испред којих су делегирани, или напустили МУП.
Сматрамо да се очигледно ради о неинтересовању или несавесном раду руководилаца или чланова радне групе.
Несхватљиво је да, обзиром на то да је протекло неколико година од формирања и насталих промена, није дошло до ревизије и измене Решења о образовању радне групе, због претходно изнетих навода.
Синдикат српске полиције добио је од Кабинета министра – Бироа за информације од јавног значаја копију предметног решења и обавештење да радна група није у обавези да сачињава извештаје о свом раду, што је несхватљиво и шокантно.
Да ли то значи да за свој рад или нерад не одговарају никоме и да никоме не полажу рачуне?
Због свега изнетог, Синдикат српске полиције предлаже следеће:

  1. Извршити ревизију, измену или донети ново решење и у њега укључити старе чланове  (с обзирмо на искуство које имају) који и даље раде у организационим јединицама испред којих су делегирани;
  2. Чланове радне групе који су променили организационе јединице или напустили МУП заменити новим;
  3. До окончања израде акта о процени ризика члановима радне групе не дозвољавати прелазак у друге организационе јединице унутар Министарства;
  4. Укључити представнике синдиката у изради акта о процени ризика на радним местима у МУП;
  5. У решењу, као нови став, додати обавезу сачињавања полугодишњих и годишњих извештаја о раду. Председника Радне групе, или секретара обавезати да такве извештаје о раду и постигнутим резултатима рада подноси министру или лицу кога министар овласти за ову проблематику;
  6. Због природе посла и хитности, чланове радне групе ослободити редовних радних обавеза унутар својих оранизационих јединица до окончања рада у Радној групи, или додатно платити њихов рад за време обављања посла у вези рада на изради акта о процени ризика на радним местима у МУП;
  7. Овластити чланове радне групе да могу имати приступ систематизацији радних места због природе посла;
  8. Члановима радне групе дати рок за завршетак посла, прекорачење рока, ако се испостави да је неоправдано кажњавати подизањем дисциплинске пријаве за несавестан рад у служби.

Сматрамо да су изнети предлози реални и да би новим мерама резултати рада морали бити бољи, а посао брже приведен крају.
С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић

Број: 1130-01/12
Београд, 09.08.2012. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ