Skip to main content

Зашто немамо право жалбе на годишњу оцену?


Ужице, 09.02.2016. године, – Председник Синдиката српске полиције, ЛазарРанитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова, др Небојши Стефановић, у којем му указује на недопустиву „рупу“ у новом Закону о полицији и позива га да тај пропуст отклони и тиме евентуалну штету по запослене унапред спречи.

Новим Законом о полицији, за разлику од предходног, није предвиђен редован правни лек (приговор) против годишње оцене запосленог у МУП-у. Подсећања ради, предходним ЗоП-ом је била прописано право запосленог да уложи приговор на годишњу оцену у року од 15 дана од дана саопштења исте, те да о приговору одлучује старешина којег је овластио министар, као вид другостепеног органа.

Ако се узму у обзир новине које је предвидео нови Закон о полицији, нарочито у погледу каријерног напредовања где се као један од битних фактора, чак и најбитнији, узима годишња оцена запосленог („…не може бити нижа од истиче се – 4“), на овај начин се омогућава руководиоцу који оцењује полицијског службеника да селективном применом драстично оштети запосленог и на тај начин га онемогући да каријерно напредује у складу са компетенцијама и резултатима рада.

Тренутно се унутар МУП спроводи оцењивање запослених од стране руководилаца, а добијена оцена утицаће на каријерно напредовање запосленог. На који начин запослени могу, уколико сматрају да су оштећени датом оценом, да уложе приговор, када мерила и начин оцењивања полицијских службеника и других запослених у МУП прописује Влада а да такав акт још није донешен нити је познат запосленима а предметни закон не оставља могућност правног лека?

Наведним законским решењем, односно случајним или намерним пропустом, групо се крше основна људска права која штите Европскеа конвенција о људским правима у члану 13, али и Устав Републике Србије који у члану 36. ставу 2. предвиђа право на једнаку заштиту права и на правно средство.

 

dopis ministru 09022016 1

dopis ministru 09022016 2