BEOGRAD –  Dana 11.1.2017. godine u Palati Srbija održan je prvi mesečni sastanak u tekućoj godini sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima kojim je predsedavao državni sekretar, gospodin Milosav Miličković. Delegaciju Sindikata srpske policije sačinjavali su predsednik Lazar Ranitović, portparol Boban Đorđić, članovi GO Darko Ocokoljić, Andrija Jering i Nikola Petrović.

Teme o kojima se razgovaralo su sledeće:

1. Nagrađivanje policijskih službenika koji su mentori policijskim službenicima-pripravnicima

Problem se pojavio u upravama gde su raspoređeni policajci pripravnici nakon okončanja kursa za osnovnu policijsku obuku, naročito u PU Bor. Depešama broj 24/10. od 10.3.2010. godine i 163/10. od  16.9.2010. godine eksplicitno je navedeno da se svim mentorima zbog uvećanog obima posla uveća koeficijent za 20% povodom mentorskog rada sa policajcima pripravnicima. Odgovor na datu temu dao je Željko Veselinović koji je izjavio da je nagrađivanje moguće jedino u okviru kvote od 5% na nivou policijskih uprava i da van toga nije moguće uvećanje koeficijenta plate, a da date depeše iz 2010. godine derogiraju nove depeše u okviru pomenutih kvota.

2. Prijem u radni odnos u MUP svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije

Na prethodnim sastancima sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima bilo je reči o zapošljavanju studenata koji su završili KPA, odnosno da će potpisati odgovarajuću saglasnost i početi da rade u MUP sa srednjom stručnom smenom. Da li se od navedene zamisli odustalo? Hoće li se zapošljavati svršeni studenti KPA u zvanju ili sa SSS ili pak neće biti zapošljavanja ove kategorije lica?

Odgovor na pitanja dao je državni sekretar Milosav Miličković koji je izjavio da svi studenti koji su o trošku budžeta u roku završili školovanje biće primljeni u radni odnos u MUP u stečenom zvanju na KPA. Sektor za ljudske resurse ima plan prijema te se u narednih 6 meseci očekuje realizacija.

3.Zimski pneumatici na službenim vozilima.

Svedoci smo da ogroman broj služenih vozila nema odgovarajuće zimske pneumatike a vozila se nalaze u upotrebi. Da li se planira raspisati tender za nabavku zimskih pneumatika za potrebe MUP-a i kada?

Odgovor je dao Drago Bjelica koji je izjavio da je deo zimskih pneumatika već nabavljen i usledeće podela po prioritetima, drugi deo pneumatika će biti obezbeđen kroz okvirni sporazum.

4.Tehnički pregled službenih vozila PU Pančevo

Ministarstvo je sklopilo ugovor sa AMSS za osiguranje zaposlenih i za vršenje tehničkih pregleda na teritoriji R. Srbije. Policijska uprava Pančevo na svojoj teritoriji nema poslovnu jedinicu AMSS te vozila se radi tehničkog pregleda dovoze u Beograd. Ovime se ne čine uštede već se MUP izlaže dodatnim troškovima kada je u pitanju PU Pančevo. Teritorija PU Pančevo pokriva opštine Kovačica, Opovo, Alibunar, Plandište, Vršac, Belu Crkvu i Kovin sa kojih se odvoze vozila na tehnički pregled u Beograd kojom prilikom prelaze u oba pravca do 200 km, čime se stvaraju nepotrebni troškovi za gorivo sa jedne strane i radnici ostaju bez vozila i do pet dana sa druge strane čime se ne može adekvatno izvršiti teritorijalna pokrivenost kada su u pitanju poslovi i zadaci, jednom rečju služba trpi. Predlažemo da MUP sklopi ugovor sa odgovarajućim pravnim licem ovlašćenim za vršenje tehničkog pregleda na teritoriji Grada Pančeva čime bi se ovaj problem prevazišao. Moguće je da na teritoriji R. Srbije postoje još neke PU koje imaju istovetan problem pa i sa njima prevazići problem na pomenut način.

Na temu odgovor je dao takođe, Drago Bjelica kojom prilikom je izjavio da je u okviru Ugovora o osiguranju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji je sklopljen sa Auto-moto savezom Srbije (AMSS) dobijeno gratis 1200 tehničkih pregleda te je neophodno iskoristiti dobijenu povoljnost radi ušteda a da će u budućem periodu biti sklapljeni ugovori sa odgovarajućim pravnim licima ovlašćenim za vršenje tehničkih pregleda na teritoriji organizacionih jedinica Ministarstva.

5.Krajnje nehumani uslovi rada u jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

 U Odeljenju za obezbeđenje diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP),policajci koji rade na obezbeđenju ambasada i drugih objekata, nemaju rešen sanitarni čvor odnosno toalet. Problem je što se objekti nalaze u centru Beograda ili u elitnim delovima grada i policajci su vezani za radno mesto u kućicama za odmor ali nemaju gde da idu u toalet. Često se dešava da posećuju ugostiteljske objekte ilu benzinske pumpe kad je radno vreme radio obavljanja fizioiloških potreba. Međutim, kada objekti ne rade ili vlasnik ugostiteljskog objekta jednostavno kaže da je toalet neispravan policajac nema gde. Tako imamo situaciju da nam policijski službenici u 21. veku u prestonici Srbije vrše malu nuždu ili na ulici (što predstavlja prekršaj iz čl. 8. Zakona o javnom redu i miru), ili pak u plastične flaše, a za veliku nuždu ostavljamo vama mašti na volju.

Više puta je od rukovodilaca usmeno  traženo da se to pitanje  reši međutim ovaj gorući problem nije prevaziđen niti je iznađeno trajno rešenje. Neverovatno je ponižavajuće da policijski službenici u uniformi vrše nuždu po ulicama ili da mole ugostiteljske radnike i radnike na benzinskim stanicama da ih puste u toalet. Više puta su se rukovodioci pozivali na Uredbu Grada Beograda da svi objekti javne namene moraju dozvoliti upotrebu toaleta svim grđanima, ali u praski se događa situacija da radici i vlasnici objekata saopšte da je tolet neispravan za upotrebu čime praktično onemoguće korišćenje policijskom službeniku korišćenje istog.

Rešenje bi se moglo naći kroz dugogodišnju praksu da se za obezbeđenje ličnosti po mestu stanovanja sklapaju ugovori između MUP i Skupštinom stanara, Skupštinom opštine na kojoj se nalazi lice ili pak sa Skupštinom Grada direktno, da se koriste mokri čvorovi koji su u zajedničkim prostorijama stambene ili neke druge zgrade. Često jedan mokri čvor mogu da koriste po dva radna mesta ( pozicije ) koja su u radijusu od par stotina metara, te nisu potrebni građevinski radovi i dodatni troškovi MUP-a. Iz nama nepoznatih razloga kada se ukine obezbeđenje nekih zvaničnika (npr. Vojislav Košunica) MUP otkazuje ugovor o korišćenju tih preko potrebnih prostorija pa nekoliko radnih mesta ostavljaju bez mogućnosti upotrebe toaleta. Jedan od načina pored navedenih jeste iznajmljivanje ili kupovina mobilnih ili pokretnih toaleta koji bi se stavili na bezbedno mesto u neposrednoj blizini radnih mesta.

Odgovor na temu dao je pomoćnik direktora policije, Bogoljub Živković koji je izjavio da će biti naloženo rukovodiocima Jedinice za obezbeđenje da izvrše provere i procenu i dostave predlog rešenja kako bi se u što kraćem periodu rešio ovaj esencijalni problem. Ukoliko zaposleni ne budu zadovoljni brzinom rešavanja ovog gorućeg problema SSP će biti prinuđen da se obrati Upravi za bezbednost zdravlja pri ministarstvu rada.

6.Interni konkursi i premeštaji

Od 1. januara 2017. godine stupio je na snagu Pravilnik o internom konkursu zaposlenih  u MUP. Kada će odpočeti primena u praksi odnosno kada će se raspisati interni konkursi za otvorena i neupražnjena radna mesta u MUP? Kada će se omogućiti mogućnost premeštaja policijskih službenika?

Odgovor na pitanje dao je gospodin Željko Veselinović koji je izjavio da je Pravilnik o internom konkursu stupio na snagu te kada su u pitanju trajni premeštaji ili određena postavljenja neophodno je najpre da postoji upražnjeno radno mesto a nakon toga rukovodilac org. jedinice podnosi inicijativu Ministarstvu radi objavljivanja konkursa nakon čega se formira komisija koja obrađuje prijave na konkurs.  Trenutno nije moguće biti trajno premešten do stupanja na snagu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Jedini način za premeštaj je privremenog karaktera. O datumu stupanja na snagu akta o sistematizaciji, članovi Radne grupe nisu želeli da se izjasne.

7.Putni troškovi, naknada za rad sa migrantima i dnevnice

Kasne dva meseca, ušli smo u novu budžetsku godinu, finansijska sredstva ne bi trebala da predstavljaju problem u vezi sa redovnom isplatom kao ni isplatom dugovanja od dva meseca (novembar i decembar 2016.) Kada se može očekivati isplata putnih troškova? Da li je utvrđena dinamika isplate kako ne bi dolazilo do kašnjenja u tekućoj godini?

Kada se očekuje isplata naknade za rad sa migrantima i dnevnica? Da li je utvrđena dinamika isplate u 2017. godini kako ne bi dolazilo do kašnjenja i dugovanja prema zaposlenima što je bio slučaj u prethodnoj godini i da li postoji mogućnost da se isplata ubrza kako zaposleni ne bi dobijali naknadu i dnevnice protekom i više meseci od momenta ostvarivanja prava?

Odgovore su dali Željko Veselinović koji je izjavio da je naknada za dolazak i odlazak sa rada danas uplaćena i da će isplata uslediti redovno po planiranoj dinamici i neće biti zastoja u isplatama. Kada je u pitanju naknada za rad sa migrantima i dnevnice Drago Bjelica je izjavio da u zavisnosti od obrade i slanja ka Sektoru finansija sledi kroz par dana isplata. Dakle u zavisnosti od brzine dostavljanja obračunskih službi policijskih uprava biće i isplata.

8.Oprema, uniforma i vozila

Kada se može očekivati nabavka i podela novih službenih vozila ( patrolna i civilna)? Da li će se u tekućoj godini omogućiti kupovina civilnih odela za pripadnike UKP-a i da li će biti obezbeđena dodatna uniforma za policijske službenike i pripadnike SVS-a? Da li je planirano zanavljanje zaštitne opreme pripadnicima Interventnih jedinica policije, Žandarmerije i Policijske brigade koja je u lošem stanju?

Odgovor na pitanje dao je Željko Veselinović koji je izjavio da bi u tekućoj godini trebala biti  nabavljeno oko 1200 novih vozila te da će biti nabavljena kako zaštitna oprema za specijalne i posebne jedinice kao i da se razmatra način na koji će biti opskrbljeni pripadnici UKP civilnim odelima, koja će u svakom slučaju dobiti u toku tekuće godine.

9.Ukidanje zabrane nagrađivanja starešinama i zaposlenima van Direkcije policije

Uvođenje zabrane nagrađivanja starešina i zaposlenih van Direkcije policije je bila mera štednje zbog manjka sredstava u budžetu iz 2016. godine. Kako je Zakon o budžetu za 2017. godinu usvojen i stupio na pravnu snagu, finansijska sredstva bi trebalo da su planirana za ovaj vid rashoda te u skladu sa tim potrebno je ukinuti zabranu nagrađivanja starešina i zaposlenih van Direkcije policije čime se stavljaju u podređen položaj.

Dobili smo odgovor da svi zaposleni u okviru Ministarstvam izuzev rukovodilaca, imaju pravo u okviru kvode od pomenutih 5% zaposlenih da budu nagrađeni bez obzira da li su zaposleni u Direkciji policije ili u nekom od sektora.

Napominjemo članstvu da prilikom overe zdravstvenih knjižica dece koja su osigurana preko Ministarstva obavezno predaju potvrdu da su im deca pohađaju školu kako ne bi nastale komplikacije prilikom zdravstenih usluga Ministarstva zdravlja.

                                                                                                                        Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.