Šta reći, mi o klin – Vukić o ploču!

I ako smo  ministru Dačiću predložili rešenja (možete ih pročitati na linku) odgovor nam je stigao vrlo štur i necelishodan. Opet se rukovodiocima daje da gospodare zdravljem i sudbinom zaposlenih. Opet se radnici nisu upoznali sa depešom. Sve u svemu deklarativno zalaganje i briga za zaposlene! Sramota! 

Povodom podneska koji ste, dana 29.07.2013. godine, faksom uputili ministru unutrašnjih poslova, a koji se odnosi na rad pri ekstremno visokim temperaturama, obaveštavamo vas o sledećem:

Ministar unutrašnjih poslova je, shodno najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se na teritoriji Republike Srbije očekuju visoke temperature, depešom 01-7845/2013 od 25.07.2013. godine, odredio da se postupa u skladu sa čl. 50-63. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) i da se prema potrebama procesa i organizacije rada izvrši preraspodela radnog vremena uz mogućnost da se pojedine kategorije zaposlenih (bolesni, trudnice, majke sa malom decom i dr.) oslobode radnih obaveza, kao i da se izvršavanje zadataka na terenu prilagodi uslovima pod kojima se izvršavaju uz preduzimanje mera koje će olakšati rad na vrućini.

Za konkretnu realizaciju svih predviđenih mera zaštite zaposlenih koji rade pri ekstremno visokim temperaturama zadužene su starešine organizacionih jedinica. Svaki rukovodilac je dužan da proceni, proveri i utvrdi koju od mera zaštite je potrebno primeniti u konkretnom slučaju i to tako da se ne remeti proces rada i ostvarivanje radnih zadataka a ostvari što bolja zaštita zaposlenih od ekstremno visokih temperatura. Ovo podrazumeva da se u slučaju potrebe donese pojedinačna ili opšta odluka kao i da se preduzmu konkretne mere zaštite zaposlenih čije je prisustvo na otvorenom prostoru na određenom mestu ili zbog određene situacije obavezno.

Napominjemo da kupovina novih uniformi, klima uređaja i druge potrebne opreme zavisi od finansijskih mogućnosti, odnosno za te namene opredeljenih budžetskih sredstava.

S poštovanjem,

DRŽAVNI SEKRETAR
Vanja VUKIĆ

Povezani tekstovi: Dopis SSP koji je uputio ministru možete pogledati OVDE!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.