Skip to main content

Правилник о приправности


Београд, 3.3.2017. године, – Када смо крајем прошлог лета тражили учешће у радним групама, које је министар формирао ради припреме предлога неколико правилника, било нам је јасно да нас неће примити зато што смо желели да заиста активно радимо, дајемо смислене предлоге и жестоко се опиремо неразумним предлозима, поготово онима који ће ићи на штету запослених!

Знао је то и послодавац, па нам нису дозволили чак ни да будемо неми посматрачи њиховог рада, али наравно, већ сутра врло гласни критичари у јавности или можда и хвалиоци, што је било врло мало вероватно!!!

Наравно, учешће смо тражили пре свега плашећи се попустљивости репрезентативних синдиката и лоше намере послодавца. Знали смо и да предлог те радне групе неће бити не знам колико квалитетан, те смо стога и урадили наше предлоге неколико, нама најзначајнијих правилника и на време их послали министру и председницима радних група.

Али оно што смо добили у неколико, нама доступних, предлога, превазишло је наше најцрње слутње! Предлози, нити су у интересу запослених, нити служе својој сврси. Правилници су подзаконски акти којим се ближе уређују поједине законске одредбе. Овим правилником је требало ближе уредити околности које указују да полицијски службеник распоређен на одређено радно место мора бити доступан и приправан да, по позиву непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив, обави посао или задатак који је планиран и за који се очекивала потреба евентуалног ангажовања полицијског службеника са одговарајућег радног места. Наравно, требало је да предвиди начине вођења евиденције и обрачуна рада проведеног у том статусу и још што-шта.

Тако је требало да буде, но у усвојеном Правилнику о приправности за рад, тога нема. У том правилнику скоро да нема ничега новог што већ не стоји у закону. Предлог је у најмању руку нестручан и чак и неписмен, ништа ново нам не доноси и оставља превише простора за импровизације и злоупотребе!

Предлажемо вам да најпре погледате наш предлог правилника који је урадио генерални секретар ССП Виктор Ратковић, а потом и званични Правилник, који ће нам наредних година доносити главобољу и недоумице уместо поједностављења живота и рада:

 

ПРЕДЛОГ

ПРАВИЛНИК

О ПРИПРАВНОСТИ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин планирања, евидентирања и обављања приправности, као и права и обавезе које из тог произлазе.

Члан 2.
Циљ установљавања и планирања приправности јесте обезбеђивање непрекидног и благовременог обављања полицијских послова и задатака. 

Члан 3.
Приправност за рад подразумева стање сталне доступности и спремности полицијског службеника да се, ван радног времена и ван радног места, одазове на позив непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив за обављање неког посла или задатка свог радног места.

Члан 4.
Приправност се може планирати само за неодложне или хитне послове и задатке.

Члан 5.
Одлуку о увођењу и о обиму приправности и план приправности доноси руководилац организационе јединице.

Руководилац организационе јединице је дужан да полицијског службеника обавести о плану приправности најмање пет дана унапред.

Изузетно, руководилац организационе јединице може да обавести полицијског службеника о плану и промени плана приправности у року крећем од пет дана, али не краћем од 48 сати унапред, у случају потребе посла или услед наступања непредвиђених околности.

Члан 6.
Руководилац организационе јединице дужан је да води евиденцију остварене приправности, коју је на крају месеца обавезан да усагласи са полицијским службеником који је остварио приправност.

Евиденција о приправности треба да садржи назив организационе јединице, име, презиме и јединствени матични број полицијског службеника, месец за који се саставља, датум, време (од – до) и број сати остварене приправности, као и укупан број остварених сати приправности и потпис непосредног руководиоца.

Члан 7.
Руководилац организационе јединице је, ради доношења решења и обрачуна зараде, дужан да до 5-ог у месецу за претходни месец надлежној организационој јединици достави оверен списак полицијских службеника са бројем сати остварене приправности.

Члан 8.
Руководилац надлежне организационе јединице дужан је да до 10-ог у месецу за претходни месец донесе решење о оствареној приправности полицијског службеника.

Решење треба да садржи правни основ за доношење, податке о полицијском службенику, период у којем је обављана приправност, број остварених сати приправности, право на увећање основне плате у складу са важећим прописима и поуку о правном леку.

Члан 9.
Приправност се планира на такав начин да сви полицијски службеници буду равномерно планирани за обављање приправности („цикличним смењивањем“).

Члан 10.
Приправност полицијског службеника на дан коришћења недељног одмора може се утврдити само у случају да ниједан други полицијски службеник тог дана није планиран да ради у смени.

Члан 11.
Полицијски службеник којем је утврђена приправност за рад, распоредом рада ће бити планиран за рад у другој (поподневној) смени, уколико то не би ометало редовно обављање послова и задатака. 

Члан 12.
Приправност радним даном може трајати највише 16 сати, а суботом, недељом и празником 24 сата.

Члан 13.
Полицијски службеник који је у приправности дужан је да непосредног руководиоца обавести о броју телефона на који ће бити доступан ради позивања за обављање посла или задатка из приправности.

Члан 14.
Полицијски службеник се након позива мора ставити на располагање у што краћем року, а најдуже у року од сат времена.

У случају да је за долазак од места прибавалишта или боравишта до места рада полицијског службеника потребно више од сат времена, приправност тог полицијског службеника може се утврдити само у случају да није расположив други полицијски службеник којем је за долазак од места прибавалишта или боравишта до места рада потребно мање до сат времена.

Члан 15.
Непосредни руководилац или лице овлашћено за позив су дужни да полицијском службенику којег из приправности позивају на обављање посла или задатка обезбеде превоз, у супротном полицијски службеник има право на накнаду трошкова превоза од места становања до места обављања прековременог рада и обратно.

Члан 16.
Рад полицијског службеника који је из приправности позван да обави одређени посао или задатак рачуна се као прековремени рад.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Овај предлог смо уредно послали и јавно обелоданили 22.11.2016. године! (Предлог правилника о приправностиполицијских службеника)

Да су барем умели да препишу…

А овде можете да погледате и акт који је званично усвојен:

pravilnik pripravnost1

pravilnik pripravnost2

Заиста, тешко је а не упитати се још једном – за шта поједини људи у МУП примају плату? Али,барем се више не питамо зашто су предлоге правилника крили од нас! (Писали смо и о томе: Предлози правилника као државна тајна!?) Сада нам је јасно, ипак знају за стид! Ово не представља правилник већ пуке коментаре Закона.

Министре, нија касно да повучете овај правилник, признате да су вас преварили и озваничите предлог који је израдио ССП.

Служба за информисање ССП