Skip to main content

Ознака: Драго Бјелица

Новембарски месечни састанак у Кабинету

Београд, 10.11.2017. године, – Одржан је једанаести по реду редовни месечни састанак у Кабинету министра, са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, члан Главног одбора ССП Синиша Ћук и председник СГ ОЖ Ниш Небојша Поповић.

Разговор је вођен по следећим питањима:

 • Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати се састоји у томе што се време проведено на раду након 12 сати рада не третира као прековремени, већ као редован рад, па се не издају налози за прековремени рад, нити се полицијским службеницима ови сати плаћају увећано, нити им се омогућава коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ се ови неспорно прековремени сати неправилно прераспоређују по принципу 1:1.

Овај проблем смо уочили у ПУ Суботица, ПУ Нови Сад, ПУ Шабац и ПУ Нови Пазар, док смо у осталим ПУ у контакту са тамошњим руководством успели да договоримо закониту примену одредби о прековременом раду.

На овај проблем смо указали и на прошлом састанку са Радном групом, када је тадашњи председавајући Радном групом – господин Слободан Малешић обећао решење овог проблема, као и организовање посебног састанка са начелником ПУ Нови Сад (из овог и још других разлога), али ништа од тога није реализовано. Уз то, господину Малешићу је 15.10.2017. године, по претходном договору, мејлом достављен списак ПУ у којима постоји предметни проблем, али до данашњег дана нисмо добили повратну информацију, нити је овај проблем решен, осим у Нишу, где смо проблем решили након састанака са тамошњим руководиоцима.

Одговор на ово питање дао је Слободан Малешић који је признао да су се након извршених провера и анализа од стране Дирекције полиције тврдње ССП, изнете на досадашњим састанцима, као и у прослеђеним дописима, показале као истините. Након наше констатације да се позитивно решење наведеног проблема назире у ПУ Шабац, Малешић је изјавио да ће приликом будућих ангажовања ИЈП Дирекција полиције обратити посебну пажњу на ПУ Суботица, Нови Сад и Нови Пазар, у циљу успостављања законитог обрачунавања радног времена полицијских службеника. С тим у вези, наставио је, 31.октобра је на терен упућена још једна инструктивна депеша, којом је, према његовим речима, недвосмислено наложено да се радно време дуже од 12 сати обрачунава као прековремени рад.

На изречену тврдњу представника ССП да је предметна депеша нејасна и недовољна прецизна, а до којег тумачења смо дошли у контакту са појединим руководиоцима орг.јединица, те да је у циљу коначног решавања овог проблема, на жалост, неопходно упутити још једну депешу, у којој би експлицитно било наложено свим одговорним руководиоцима да рад дужи од 12 сати третирају као прековремени, уз издаванје адекватних налога, Слободан Малешић је одговорио да су исти дужни да поступају у складу са Законом о полицији, односно да се предметни рад мора обрачунавати као прековремени. У циљу добијања објективних и истинитих информација са терена господин Малешић је затражио од представника ССП обавештавање на дневном нивоу, како би се, по овом питању, коначно уједначила пракса у целом Министарству.

 • Неевидентирање и/или необрачунавање приправности у СВС

Тема и проблем који су у више наврата били „на столу“, али су остали нерешени до данашњег дана – како у смислу постојећег начина организовања приправности, тако и у погледу склапања споразума о вансудском поравнању са ватрогасцима-спасиоцима за које постоје докази да су били приправни, али им та приправност није обрачуната као увећање зараде по том основу.

И након неколико тематских састанака, укључујући и онај са начелником СВС Предрагом Марићем лично, након упорног залагања представника ССП да се проблем са неевидентираном, а самим тим и неплаћеном приправношћу припадника СВС у минулом периоду (јануар 2016.-мај 2017.године) споразумно реши, представници Министарства, а пре свих Горан Николић, помоћник начелника СВС, су одбили наведени предлог, уз изговор да би накнадно евидентирање те принадлежности било противзаконито, те да не постоји други начин да се оштећени обесштете. Уз толико пута изнете тврдње да припадницима СВС у том периоду није била налагана приправност, што је наводно била лична процена начелника ОВС, да исти нису били дужни да се одазивају на евентуалне позиве, те да против оних који се евентуално нису одазвали на позив на интервенцију нису предузимане дисциплинске нити друге мере, не преостаје нам ништа друго осим да констатујемо да ће и по овом питању многе, оштећене колеге правду и задовољење потражити путем надлежних судова. Све то, наравно, уз вишеструко увећане износе на име судских трошкова, накнада адвокатима и припадајућих камата.

 • Погрешан обрачун зараде запосленима за време одсуства са рада (годишњи одмор, плаћено одсуство)

Такође тема са претходног састанка, којом приликом је договорен посебан састанак овим поводом.

Подсећамо, чланом 114. ставом 1. Закона о раду: „Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.“ Међутим, запосленима се погрешно обрачунава зарада за време одсуства са рада у наведеним случајевима, тако што се приликом обрачуна за основицу користи ОСНОВНА, а не ПРОСЕЧНА зарада у претходних 12 месеци, чиме се причињава штета запосленима за време одсуства у наведеним случајевима.

Захтевали смо израду и закључивање споразума о вансудском поравнању са запосленима који су оштећени и заказивање посебног састанка на ову тему, а због комплексности теме, међутим, и поред обећања на прошлом састанку са Радном групом, овај састанак није заказан.

Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица се сложио да постоји неусклађеност између законом прописаног и оног како се обрачунава, али да то нужно није на штету запослених, већ и у корист, наводећи као пример да ће, према постојећем обрачуну, запосленима који користе годишњи одмор током 2018. године у накнаду плате бити урачунато планирнао увећање од 10%, а што не би био случај да се плата обрачунава по законом прописаном моделу.

Међутим, оваква констатација је напросто нетачна из разлога што се у оба случаја узима у обзир 12 месеци које претходе месецу у којем се годишњи одмор користи. Дакле, ССП остаје при становишту да су запослени оштећени и у наредном периоду, а пошто послодавац не жели да овај проблем реши споразумно на обострано задовољство, где се МУП не би излагао непотребним судским трошковима, након додатних консултација са правним заступницима, највероватније је да ће запослени своје законско право морати да потраже на суду.

 • Погрешан обрачун зараде у случају замене руководиоца

Чланом 187. ставом 1. тачком 6. прописано је да полицијски службеник остварује раво на увећану плату у случају замене руководиоца, и то: до 10 радних дана – 10% основне плате, дуже од 11 дана – 15 % основне плате. И тако, уместо да се запосленом који мења руководиоца плата увећа линеарно за 10% у случају да је мењао руководиоца до 10 дана у месецу, а 15% у случају да је руководиоца мењао 11 и више дана у месецу, врши некакав обрачун према броју радних сати које је запослени који је мењао руководиоца остварио, па се увећање третира спрам броја тих радних сати, што је потпуно неосновано.

На овај проблем смо указали у појединим ПУ, али смо добили одговор да приликом уноса у систем за обрачун зарада, систем врши обрачун спрам сати, а не спрам дана, што практично значи да је проблем у томе што програм за обрачун зарада није програмиран у складу са законским одредбама, што не може бити разлог да било који запослени буде оштећен.

Господин Драго Бјелица је појаснио да је чланом 184. Закона о полицији прописано да се право на увећану плату по овом основу утврђује посебним актом Владе. Међутим, према важећем правилнику овај основ није предвиђен, па све до допуне тог правилника нема правног основа за обрачун.

Наравно да ни овакво образложење није ваљано, јер је Законом о полицији (не правилником!) прописано да право запосленог на увећану плату у случају замене руководиоца. И то не може бити спорно. Уосталом, запосленима који замењују руководиоца се већ обрачунава увећана плата по овом основу, али се то не чини онако како је то Законом о полицији предвиђено: према броју радних дана за које запослени замењује руководиоца, већ се то чини према броју сати, а ту категорију (сат) у смислу овог основа за увећање плате, Закон о полицији не познаје.

Ни у овом случају се не види искрена жеља и воља представника послодавца да се проблем споразумно реши, на обострано задовољство, тако да запосленима преостаје да своја права издејствују на суду.

 • Проблеми запослених у Жандармерији

За надлежне у овој организационој јединици спремили смо читав сет питања:

— Када ће бити извршена подела нове униформе? Имамо информацију да је униформа стигла у магацин. Ово питање је посебно важно с обзиром на то да је зима на прагу, а постојећа униформа је дотрајала, поготово чизме (за које такође имамо информацију да су стигле у магацин).

— Шта је предузето (и уколико није – зашто) на томе да се побољшају катастрофални услови за смештај и пресвлачење припадника београдског, а нарочито нишког одреда? Ово је тема била више пута на састанцима, образложење Радне групе је да постоји проблем у погледу иновинско-правног статуса објеката. Разумели смо ову чињеницу, али ово лоше стање предуго траје, а услови су све гори. Бојимо се да је у овом случају много мањи проблем имовинско-правни статус, од недостатка воље за решавање ових проблема. У прилог томе је и чињеница да је зграда Команде ОЖ Београд у потпуности реновирана пре неколико година, иако и ту постоји истоветан проблем имовинско-правног карактера.

— Исхрана припадника ОЖ Ниш већ годинама се састоји од месног нареска и паштете, евентуално сардине. Готово је невероватна небрига МУП-а за, пре свега, здравље тих људи. Неопходно је определити средства за реновирање кухиње-трпезарије и жандармима омогућити одговарајућу исхрану.

— Непоштовање одредби које се односе састављање распореда рада. Непоштовање обавезе састављања распореда рада два дана унапред. Непотребно планирање смена у трајању од 12 сати, где се нпр. након 8 или 10 сати рада жандарми усмено обавештавају да је смена завршена и да иду кући.

— Због бројних тема и проблема који у провом реду нису таквог карактера да би били предмет састанка на Радној групи, као и због ограниченог времена, потребно је и неопходно организовати састанак са командантом Жандармерије Гораном Драговићем.

Господин Малешић нас је информисао да је за припаднике Жандармерије набављена нова униформа и нове квалитетне чизме, али да подела униформе и чизама неће бити извршена док се још не набаве јакне, а што се очекује крајем текућег месеца. Након тога ће уследити подела униформе, јакни и чизама.

Што се тиче објеката у којима је смештена Жандармерија, саопштено је да су сви у Министарству свесни проблема са смештајем у ОЖ Београд и ОЖ Ниш, али да не може бити значајног побољшања управо због проблема имовинско-правног карактера. Но, започето је реновирање WC-а и купатила у Нишу. Такође, ради се на решавању обезбеђења смештаја припадника ОЖ Ниш на другој локацији – у Алексинцу, а што ће бити учињено током следеће године.

Представници Радне групе су се сложили да старешине у Жандармерији не могу планирати смене дуже него што је потребно, а потом пре истека смене жандармерце упућивати са посла кући. И управо ова, као и још друге бројне теме и проблеми у Жандармерији биће разматране на посебном састанку представника ССП и команданта Жандармерије Горана Драговића који ће бити заказан у току следеће недеље.

 • Услови рада у КЗБ које покрива ПУ Крушевац и проблеми у вези са опремом у ПО Брзеће

Требовање униформе за обављање послова у екстремно хладним условима. Наиме, за контролу и регулисање саобраћаја према ТЦ Копаоник највише се ангажују  полицијски службеници ПО Брзеће, непрекидно од почетка снежних падавина, тј. неких 4-5 месеци. Такође, ради обезбеђења ЈРМ на ски-стазама које се на подручју ПО Брзеће распростиру на око 60% од укупног ски-простора ТЦ Копаоник, делатност се обавља у ски-патролама, за које је такође потребна униформа за обављање послова у екстремно хладним условима.

— Неопходно је обезбедити одговарајуће теренско возило за обављање делатности у отежаним условима (возило које је комфорно за обављање делатности у трајању од 12 сати непрекидно теренског рада, које се ретко квари, има одговарајуће грејање, које има све потребне ознаке полиције: ротације, налепнице и које је као такво уочљиво у екстремним зимским условима).

Господин Малешић је појаснио да примарне полицијске станице на Копаонику (баш као и на Златибору) имају посебну униформу за обављање послова у екстремно хладним условима, али да остеле полицијске станице (испоставе, одељења) не могу добити такву униформу, јер то није њихов примарни посао, те да би у том случају такву униформу могли захтевати и све друге полицијске станице где су ниске температуре и снежни покривач присутни током значајног дела године.

Објашњење је исто и у погледу возила које користе полицијски службеници полицијских станица које нису примарне, док је проблем кварова на возилима, њихове неисправности, неодговарајућег грејања, неодговарајуће обележености и друге опреме – питање за конкретне полицијсе станице које имају проблем са оваквим возилима.

Обавезали смо се да ћемо „на терену“ извршити додатне провере у вези са овим проблемима и о томе известити Радну групу.

 • Привремени премештаји

Због чега се не одобравају привремени премештаји према месту пребивалишта у контексту спајања породица и уштеде на путним трошковима?

Шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, Сектора за људске ресурсе, Драгиша Цветковић је појаснио да су Законом о полицији (члан 198) прописани услови за привремени премештај запослених (замена одсутног запосленог, повећан обим посла, привремено ограничена радна способност или обављање послова радног места до оконачања конкурстног поступка), те да ни „спајање породица“, ни „финансијске уштеде“ не постоје као законски основи.

Констатовали смо да разумемо шта је прописано Законом о полицији, али да, исто тако, МУП мора водити рачуна о запосленима који раде и по неколико стотина километара од места пребивалишта, баш као што мора водити рачуна о буџетским уштедама, да је својевремено постојала идеја Министарства да се овакво што спроведе, али да је остало кратког даха. Господин Цветковић је одговорио да је то апсолутно тачно, али да се исто тако мора водити рачуна о томе да се нпр. великим „одливом“ из Београда полицијских службеника који живе у унутрашњости, створио озбиљан безбедносни проблем. Сматра да ће се приликом нове систематизације водити рачуна о овом проблему у случају постојања већег броја запослених од систематизацијом предвиђених у појединим организационим јединицама.

 • Избор руководилаца након доношења систематизације

До нас стижу информације из више извора, додуше не сасвим поуздане, да ће се приликом усвајања нове систематизације избећи расписивање конкурса за руководећа радна места, већ да ће се они једноставно именовати. Да ли је информација тачна?

ССП сматра да је, уколико је ова информација истинита, ово потпуно погрешно и штетно за МУП, јер се уместо правилне селекције и избора руководилаца на конкурсима, где ће се изабрати они са најбољим квалификацијама, стручним компентенцијама и најбољим резултатима у досадашњем раду, оставља могућност да на руководећа места дођу мање компентентни или потпуно некомпетентни људи.

Представници Радне групе су дематновали овакве информације наводећи да ће након новог правилника о систематизацији свакако бити расписивани конкурси на упражњена радна места – за сва руководећа, али и за извршилачка, осим за она за која министар правилником пропише да се попуњавају без конкурса.

 • Динамика исплате посебних накнaда и солидарне помоћи

— Посебне накнаде за рад са мигрантима и у КЗБ нису исплаћене за септембар и октобар 2017. Шта је разлог кашњења исплате? Када ће бити исплаћена, односно каква је планирана динамика исплате?

— Када ће почети исплата солидарне помоћи по основу смрти члана уже породице, као и по основима дужих и тежих болести, лечења и рехабилитације запослених и чланова њихових породица онима који су захтеве предали у 2017. години? Колике су планиране исплате за сваки од основа за солидарну помоћ? Када ће се одлучивати о захтевима запослених за солидарну помоћ у 2017. за запослене који захтев предају самим крајем текуће или почетком наредне године и када ће им бити извршена исплата? Када ће коначно бити исплаћена солидарна помоћ из 2016. за део запослених којима она још увек није исплаћена?

Исплата посебних накнада за рад са мигрантима и у КЗБ за септембар биће исплаћене у понедељак 13.11.2017. године, али да није позната динамика исплате за убудуће. У вези са тиме исплата посебних накнада није једновремена, господин Драго Бјелица је навео да је то због тога што поједине организационе јединице доставе непотпуне и неодговарајуће спискове за исплату, па се у тим случајевима исплате врше након извршених корекција и исправки.

Солидарна помоћ за рођење детета за колеге које су захтеве поднеле до 30.9.2017. године је исплаћена, односно би требало да је исплаћена, следи исплата солидарне помоћи за случај смрти члана уже породице, а потом ускоро и за случај болести, лечења, рехабилитације, набавке ортопедских помагала за запослене и чланове њихових породица. Комисија ће заседати редовно како би сви поднети захтеви били решени до краја године. О захтевима за солидарну помоћ у 2017. години који буду предати самим крајем текуће године или почетком наредне, комисија ће одлучити до краја јануара 2018. Године. Такође је планирано да током 2018. године комисија заседа једном месечно, где ће се одлучивати пре свега о захтевима за исплату солидарне помоћи за рођење детета и за случај смрти члана уже породице, а да ли ће се месечно одлучивати и за остале случајеве солидарне помоћи или ће то бити учињено при крају године – још увек је неизвесно.

 • Необјављивање подзаконских прописа МУП-а

Потребно је, бар на интранет страници МУП-а, редовно објављивати све прописе и обавезујуће депеше којима се прописују или прецизирају права и обавезе полицијских службеника и начин њиховог поступања.

Закони и подзаконски акти који се тичу МУП-а и запослених у МУП-у, а који се објаљују у Службеном гласнику РС се налазе на сајту МУП-а (одељак документи). У погледу правилника, инструкција, одлука и депеша које се не објављују у Службеном гласнику РС, не постоји таква евиденција. Предложили смо да прављење такве евиденције која би била доступна свима, а како би запослени били упознати са свим прописима који се односе на њих.

 • Непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Пошто је очигледно да МУП не жели потписати споразум са ССП-ом у вези са препорукама РАМРРС-а, иако се представник послодавца у том процесу сложио са нашим предлозима, иако сматрамо да за то не постоје оправдани разлози, а наставља се свакодневна самовоља старешина у непримени ПКУ или се он погрешно примењује, зарад заштите запослених у МУП-у, предлажемо да министар распише депешу која ће садржати препоруке РАМРРС-а.

Будући да би потписивање споразума водило изменама ПКУ, са којима се МУП сложио, али не и репрезентативни синдикати, договорено је да МУП свим организационим јединицама упути депешу чија ће садржина бити истоветна садржинама препорука РАМРРС-а.

Служба за информисање ССП

Шести месечни састанак у Кабинету

Београд, 12.6.2017. године – У Палати Србија одржан је шести редовни месечни састанак Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Радном групом је председавао државни секретар Милосав Миличковић, а делегацију ССП су чинили председник Лазар Ранитовић и генерални секретар Виктор Рaтковић.

Разговарало се о следећим темама:

1. Право на накнаду у случају привремене спречености за рад – утврђивање листе тежих болести и повреда ван рада

 • Представници ССП-а су указали на проблем у вези са применом члана 190. Закона о полицији, којим је прописано да полицијском службенику у случају привремене спречености за рад због теже болести ван рада која животно угрожава запосленог припада накнада плате у висини 100% основне плате коју би примио да ради, увећане за припадајуће додатке. Међутим, и поред законске обавезе да то учини, здравствена установа надлежна за заштиту запослених у МУП-у ни након 16 месеци од доношења новог Закона о полицији није утврдила листу тежих болести и повреда ван рада, што ствара проблеме приликом обрачуна накнаде плате и оставља могућност неједнаког поступања у оквиру МУП-а.
 • Члан Радне групе, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић саопштио је да је од стране надлежне здравствене установе састављена листа тежих болести и повреда ван рада, да је у току утврђивање шифри за сваку од тих болести и повреда, као и израда упутства за унос ових података у одговарајуће евиденције, те да ће цео поступак ускоро бити окончан, тј. да ће ускоро бити јавно доступна листа свих тежих болести и повреда ван рада.

2. Исплата јубиларних награда

 • Да ли ће и ове године бити исплаћиване јубиларне награде према досадашњој пракси и да ли је обезбеђено довољно средстава за ову намену?
 • Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица је саопштио да су у потпуности обезбеђена средства за исплату јубиланих награда за колеге који то право остварују у 2017. години, те да ће се исплата реализовати у два наврата: до краја јула колегама који су право на јубиларну награду стекли у периоду од 1.1. до 30.6.2017. године, односно крајем децембра колегама који су ово право стекли у другој половини године.

3. Систематизација радних места

 • Систематизација радних места представља изузетно важан сегмент радно-правног статуса запослених. У више наврата, а почев од септембра прошле године, најављивано је окончање израде систематизације свих радних места у МУП, са каталогом и описом радних места, уз јасно одређење законом утврђене поделе запослених у МУП-у на полицијске службенике и државне службенике и намештенике. Међутим, ти рокови су одлагани, па је неизвесно када ће систематизација бити окончана.
 • Господин Цветковић је саопштио да се показало да је израда систематизације радних места изузетно обиман и комплексан посао, где се појављују бројне недоумице, да је потребно утврдити одређена разграничења, па да је то основни разлог зашто тај посао још увек није завршен. Ипак, како је навео, израда систематизације радних места је у завршној фази, утврђен је каталог и опис радних места, утврђена je прецизна подела на полицијске и државне службенике, па се може очекивати да нова систематизација у потпуности буде окончана октобра или новембра текуће године.

4. Дотрајала возила. Набавка нових.

 • Указали смо на горући проблем свих организационих јединица МУП-а – дотрајала и најчешће технички неисправна возила, па да је набавка нових преко потребна.
 • Председавајући Радном групом господин Миличковић је навео да је МУП одавно препознао овај проблем, те да се у току јуна очекује потписивање уговора о набавци возила, након чега ће, у складу са потребама, организационим јединицама МУП-а бити подељено између 300 и 600 возила, у неколико етапа.

5. Интерни конкурси, упражњена радна места, привремени премештаји

 • Након почетка примене Правилника о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у МУП-у 1.1.2017. године попуњавање слободних радних места врши се искључиво путем интерног конкурса. Међутим, постоји одређен број слободних радних места за која се конкурси још увек не расписују, иако за то има потребе, што због недостатка људства, што због чињенице да послове појединих таквих радних места обављају колеге које су на та радна места привремено распоређене. И напослетку, шта ће се догодити са колегама који су привремено распоређени на та радна места, а којима истиче време на које су распоређени?
 • Ситуацију је појаснило више чланова Радне групе, а пре свега господин Цветковић, рекавши да је тачно да постоји одређен број слободних радних места за која нису расписани интерни конкурси, али да је то случај из два разлога: или што не постоји иницијатива за расписивање конкурса за то радно место или што није могуће физички постићи да се истовремено распишу конкурси за сва упражњена радна места. Наводи да је расписано око 50 интерних конкурса, да су најпре попуњавана радна места начелника ПУ и Оперативног центра, а да је реч о веома захтевној и формализованој процедури, са утврђеним роковима и да је спровођење ових конкурса обиман посао за Сектор за људске ресурсе (утврђивање приоритета, расписивање конкурса, прикупљање документације, обрада документације, одлучивање). У погледу запослених који су на одређена радна места привремено распоређени, они на тим радним местима могу обављати послове најдуже годину дана, након чега ће, уколико је то радно место потребно попунити, руководилац те организационе јединице покренути иницијативу за спровођење интерног конкурса за трајно попуњавање тог радног места, те да запослени који је привремено распоређен на то радно место, послове тог радног места може обављати до завршетка тог интерног конкурса, након чега ће те послове обављати онај запослени који буде изабран на конкурсу.

6. Исплата солидарне помоћи за 2016. и 2017. годину

 • Још увек свим колегиницама и колегама није исплаћена солидарна помоћ којима је то право утврђено за 2016. годину, нити су свим колегиницама и колегама за које је комисија сматрала да немају основа за остваривање овог права – уручена решења о одбијању.
 • Господин Драго Бјелица је навео да, према подацима којима располаже, постоје само изоловани случајеви колегиница и колега којима није исплаћена солидарна помоћ за 2016. годину, а којима је то право утврђено, додавши да ће сви запослени који су поднели захтеве за остваривање солидарне помоћи за 2016. годину добити одговарајућа решења, било усвајајућа или одбијајућа.
 • Указали смо на чињеницу да је већ прошло скоро пола године, а да о захтевима за солидарну помоћ у 2017. још увек није одлучивано, а да је исплата солидарне помоћи обавезна на основу ПКУ за државне органе, који се примењује на основу Анекса ПКУ за полицијске службенике. Члановима Радне групе је упућено питање када ће започети одлучивање о поднетим захтевима за солидарну помоћ у 2017. години и када се може очекивати исплата?
 • Господин Бјелица је навео да је МУП свестан свих одредби ПКУ за државне органе, па и оних које се односе на солидарну помоћ, па да ће, самим тим, солидарна помоћ и у 2017. години бити исплаћивана, те да ће у другој половини године најпре бити направљена финансијска конструкција, а потом одлучивати о поднетим захтевима за солидарну помоћ.

7. Исплата путних трошкова и посебних накнада за рад са мигрантима за април 2017.

 • Када ће бити извршена исплата путних трошкова и посебних накнада за рад са мигрантима за април 2017?
 • Чланови Радне групе су нас информисали да ће исплата путних трошкова за април 2017. године бити у уторак 13, а посебне накнаде у среду 14. јуна.

8. Рачунање радног времена „проведеног у путу“ приликом обављања посебних службених задатака ИЈП и Жандармерије и ажурирање временика рада за прву половину текуће године

 • На нашу примедбу да поједине организационе јединице и поред депеше министра унутрашњих послова неправилно евидентирају предметно радно време, чланови Радне групе су саопштили да је предметна депеша министра јасна и прецизна, а да уколико се она неправилно примењује у појединим организационим јединицама да се на то укаже. Потврдили су и да ће у наредном периоду, бити извршено „ажурирање“ временика рада за прву половину текуће године у вези са временом „проведеним у путу“ приликом обављања посебних службених задатака, па ће се утврђени број сати прековременог рада или исплатити или  ће се запосленима омогућити коришћење слободних дана.

9. Нерачунање и обрачун прековремених сати припадника УГП који врше превоз запослених

 • Указали смо на чињеницу да у појединим ОЈ УГП запослени који обавља своје редовне службене задатке у трајању од 12 часова, проведе у раду још додатна два часа приликом превоза осталих запослених на неком од граничних прелаза нпр., при чему им се овај рад – управљање службеним возилом и превоз других запослених на гранични прелаз и враћање са граничног прелаза, а што је у супротности са важећим прописима. Захтевали смо да се овај проблем реши, у супротном ће запослени своја права потражити на суду.
 • Члан Радне групе – помоћник начелника УГП Јово Пулетић је саопштио да није био упознат са овим проблемом, а да ће сада, УГП остварити контакт са РЦГП у којима овај проблем постоји и да ће се захтевати да се запосленима који обављају напред наведених посао евидентира 14 радних сати у току дана, односно 12 редовних и 2 прековремена сата.

Служба за информисање ССП

 

Фебруарски састанак у Кабинету министра

БЕОГРАД, 10.2.2017. године, – У Палати Србија одржан је други месечни састанак у текућој години са Радном групом за сарадњу са синдикатима којим је председавао господин Жељко Веселиновић. Председник Радне групе, државни секретар, господин Милосав Миличковић био је одсутан због службених обавеза. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, члан ГО Бобан Ђорђић, председник РЦ Врање Зоран Стојчић и председник СГ Прешево Небојша Симијовновић.

Теме о којима се разговарало су следеће:

1. Крајње нехумани услови рада у јединици за обезбеђење одређених личности и објеката

На претходном састанку упознали смо руководство Министарства унутрашњих послова са стањем и ситуациојом у Одељењу за обезбеђење дипломатско-конзуларних представништава који немају решен санитарни чвор током рада што представља велик проблем запосленима услед физиолошких потреба. Помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић рекао је да ће се упутити допис старешинама који ће изаћи на терен сагледати ситуацију и изнаћи решење како би се проблем превазишао. Докле се стигло са превазилажењем проблема?

Одговор је дао помоћник директора полиције, Богољуб Живковић који је изјавио да су извршене анализе на 33 локације где припадници Одељења за обезбеђење ДКП врше обезбеђење објеката те у складу са утврђеним дати су предлози Сектору за материјално финансијске послове ради решења овог проблема а без кога није могуће решавање. На 22 локалитета биће највероватније постављени покретни тоалети уз адекватне дозволе неопходне ради постављања и омогућавања употребе. На одређеним локалитетима биће пронађен објекат са тоалетом где ће припадници несметано моћи да обављају физиолошке потребе, док на одређеним локалитетима где није било могуће решити проблем на поменуте начине организоваће се замена полицијских службеника ради обављања физиолошке потребе од стране непосредних старешина.

2. Деминери у СВС

На једном од састанака покренули смо питање одобравања виших накнада за ангажовање тих људи на терену, приликом уклањања неексплодираних минско-експлозивних средстава. Према информацијама којима ССП располаже, Сектор за ванредне ситуације дао је подршку тој иницијативи, Сектор за материјално-финансијске послове дао сагласност с обзиром да то неће изазвати велике трошкове, али је на крају ипак донешена негативна одлука. Наводно је неко из Кабинета министра све то стопирао.

Наше питање гласи да ли је то истина, и уколико јесте тражимо образложење за такав исход?

Одговор на питање дао је заменик начленика Сектора за материјално-финансијске послове, господин Жељко Веселиновић који је изјавио да није ништа стопирано већ да ће кроз Правилник о платама у будућем периоду бити регулисано између осталог и питање накнаде како за деминере тако и за друге полицијске службенике приликом ангажовања. Даље, Веселиновић је навео да ће бити новина које се односе на услове за остваривање накнаде а где пре свега поред поменутог територијалног принципа ( пример Одлука о накнади у вези рада са мигрантима) којом су дефинисана подручја на којима важи накнада за рад са мигрантима у износу од 1.800 динара), бити уведен функционални принцип, где ће запослени на основу посла који обављају остваривати услов за посебну накнаду, нпр. фудбалске утакмице проглашене јавним скупом високог ризика. Износ по функционалном принципу ће највероватније уместо досадашње дневнице од 150 динара, износити до 500 динара с тим што наведено право ће дерогирати право на дневницу, што ће бити посебно уређено. Такође, по речима Веселиновића уколико буде било финансијског простора у буџету МУП-а моћи ће та накнада бити  увећана у складу са могућностима одлуком од стране министра што ће представљати новину у односу на досадашње нормативно уређење када се о оваквим и сличним принадлежностима изјашњава Влада Р. Србије, што ће умногоме уз поменути финансијски  предуслов олакшати измену предметне одлуке.

3. Потрошни матријал за криминалистичку технику

Дужи низ година стање са основним потрошним материјалом неопходним приликом вршења и најбаналнијих увиђаја јако је лоше. Недостају средства за откривање, фиксирање, паковање, обраду трагова… Истина, то стање се незнатно поправља у последње две године, али је и даље далеко испод минимума потребног за нормално функционисање службе. Потребно је убрзати набавке јер су магацини празни, као и определити додатна средства уколико је то могуће, или средства већ опредељена за НКТЦ сврсисходније расподелити. Џаба нам супер опремљене и савремене лабораторије ако са терена не стижу квалитетно фиксирани и адекватно изузети трагови уз помоћ адкеватних средстава.

Министарство је свесно наведног проблема саопштили су господа Веселиновић и Бјелица, разлог зашто у претходној години је мањкало опреме и средстава је у финансијама. Убрзо се завршава набавка средстава у вредности од више десетина милиона динара чиме ће засигурно овај проблем бити отклоњен и запослени на терну не би требало да имају проблем недостатка опреме и средстава за несметан рад када је у питању један од најбитнијих послова у погледу обезбеђења доказа за успешно вођење каснијих кривичних поступака.

4. Нови систем полагања ОПВ,  СФО и гађања ватреним оружјем

Велике проблеме у пракси изазваће најновије промене у систему провера. Старосна граница је повишена без дубљих анализа нити увида у здравствено стање запослених, већ је као репер узето продужење просечног животног века у Србији, док је чињеница да је само у прошлој години у инвалидску пензију отишло више од хиљаду полицајаца! При томе су додатно повишене и пооштрене норме које треба задовољити а у већини организационих јединица скоро да не постоје озбиљни услови за наставу и тренинге.

Посебна прича јесте провера и оцењивање гађања из ватреног оружја. Једини тренинг јесте управо сама та провера. Да ли је реално очекивати испуњење строго прописаних услова ако полицајац само једном годишње испали 25 метака?

Потребно је враћање старосних граница на раније вредности, као и норми на провери физичке спремности. Такође, потребно је омогућити више, а минимум још један термин за гађање ватреним оружјем, који би били у сврси обуке и тренинга, без оцењивања.

Одговор на постављена питања дао је начелник Одељења за стручно образовање и обуку, господин Милан Радивојевић који је изјавио да је аналогно повећању услова за одлазак у старосну пензију, неопходно било и подићи критеријуме за ослобађање од полагања ОПВ и СФО запосленима како не би смо били у ситуацији да запослени последњих десет година пре одласка у пензију немају физичке провере а да паралелно имају статус ОСЛ, односно УОСЛ и овлашћења за употребном средстава принуде, што представља уједно законску обавезу према Закону о полицији. Оно што је поменуто Одељење имало у виду и уважило јесте смањење одређених дисциплина за запослене старосне доби од 40 до 45 година а на основу анализе, степена насталих повреда итд, јесте укидање дисциплине „скок у даљ“ и „трчање на 50 метара“.

Када је у питању гађање ватреним оружјем и сам послодавац је свестан неопходности чешћег тренинга и оцењивања гађања ватреним оружјем, где је узимајући у обзир све околности планом и програмом уврстио годишње три гађања за сва три нивоа обуке у зависности од тога који ниво је запослени претходно положио и којом оценом.

Председник Лазар Ранитовић подсетио је присутне нарочито начелника Радивојевића да је ССП у претходном периоду ССП указао на пропуст који је уочен при логовању на платформу Moodle где је могуће улоговати се на туђи налог јер су све лозинке исте – представљају име.презиме и ЈМБГ, где свако ко има намеру може злоупотребити једноличност приступних шифри и сазнањем ЈМБГ другога запосленог ући на његов налог и решавати тестове чиме може намерно нанети штету. Начелник Радивојевић је изјавио да до њега лично није дошао било какав акт са поменутом садржином, али без обзира на тај пропуст Одељење за стручно образовање и обуку ће тежити усавршавању саме платформе, чиме ће се све уочене неправилности отклонити.

5. Мере штедње

Речено је да су престали да важе основни разлози за мере штедње, који су били на снази током друге половине прошле године. Међутим и даље је у пракси на снази забрана награђивања увећањем коефицијента плате старешинског кадра и свих запослених изван дирекције полиције. Зашто је то тако и до када ће важити? На претходном састанку смо добили одговор да нема сметњи да се запослени због одговарајућих резултата у раду награде у оквиру квоте од 5% али како није послата депеша која би дерогирала претходно упућену која је увела ово правило руководиоци не предлажу запослене изван дирекције полиције за увећање коефицијента зараде. Потребно упутити депешу руководиоцима да је све запослене могуће наградити у оквиру квоте од 5%.

Такође, на снази је и прећутна наредба да се старешинама не одређује и не плаћа приправност. Чак им је и долазак на посао изван радног времена, у појединим полицијским управама, ограничен на тај начин да им се бележи само један сат радног времена, без обзира на реално проведено време на служби. Зашто су ти људи дискриминисани?

Одговор на питања дали су господин Жељко Веселиновић и господин Драго Бјелица. Сектор за материјално-финансијске послове, Дирекција полиције и Сектор за информациону технологију кроз оформљену радну групу раде на креирању платформе којом ће бити омогућено да кроз одговарајући програм свака полицијска управа, односно сектор или др. организациона јединица у оквиру МУП-а може кроз буџетска средства која су јој уступљена на коришћење из масе новчаних средстава на име награђивања искористити највише 0,85% где ће аутоматски преко система бити онемогућено даље награђивање. Такође, увешће се могућност награђивања у износима од 5%, 10%, 15% и 20% у оквиру поменутог лимита – коефицијента у висини од 0,85%. Тиме ће руководици добити слободу да на основу резултата награде више запослених различитим увећањем коефицијента уз обавезу истицања запослених којима је увећан коефицијент на огласној табли, ради потпуне транспаретности али и поштовања наложене наредбе министра.

До одпочињања примене поменутог на снази је и даље могућност награђивања у оквиру квоте од 5%, с тим што овај износ није лимитиран на запослене у оквиру Дирекције полиције већ се односи на све запослене, дакле и ван Дирекције полиције. Сви запослени могу бити награђени у оквиру поменуте квоте од 5%.

6. Проширење дејства Одлуке министра број 6362/2016-02

Председник Лазар Ранитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова господину др Небојши Стефановићу ради модификовања Одлуке број 6362/2016-2 од 1.8.2016. године те проширења дејства одлуке на територије општина Рашка, Нови Пазар, Тутин и Сјеница а због теренског рада запослених који бивају упућивани на именоване територије. Да ли је предлог ССП министар узео у разматрање и да ли ће модификовати предметну Одлуку како би сваки запослени који су ангажвани на подручјима остварили услов за посебну накнаду у износу од 1.800 динара?

Територије општина Рашка, Нови Пазар, Тутин и Сјеница од дана 11.1.2017. године Одлуком министра уврштене су као теритриторије где упућеним полицијским службеницима припада накнада за теренски рад и рад са мигрантима  у висини од 1.800 динара.

 7. Предлог у вези рационалног трошења и уштеда приликом рада са мигрантима у подручју дефинисаном Одлуком министра на територији РЦ ГП према Р. Македонији

Предлог са којим су упознати руководиоци РЦ ГП према Р. Македонији и са којим се слажу, тиче се уштеда и мотивације за рад полицијских службеника распоређених у РЦ ГП према Р. Македонији који раде исте послове као упућени из других организационих јединица. Распоређени у РЦ ГП према Р. Македонији су вође патроле, сва одговорност је на њима, а не исплаћује им се посебна накнада, чиме су дискриминисани те им опада морал за радом. Предлог је да полицијских службеници РЦ ГП према Р. Македонији бораве на терену по 15 дана као и колеге упућене из унутрашњости. На тај начин би обављали своје редовне послове, радили са мигрантима као и упућени, смањили би се трошкови МУП-а у погледу трошкова доласка и повратка запослених из унутрашњости, смањила би се ангажовања из других ОЈ и не би се стварао вишак сати, а створили би се услови да им се исплати накнада на основу Одлуке министра. Побољшало би се безбедносно стање како у орг. јединицама одакле долазе запослени из унутрашњости тако и на подручју РЦ ГП према Р. Македонији. У прилог иде непобитна чињеница да боље познају терен него упућени, чиме би адекватније одговорили на све задатке

Одговоре поводом теме дао је заменик начелника Управе полиције, господин Зоран Јоксимовић, који је изјавио да није могуће због организације посла, безбедносне процене и планова упутити запослене из наведеног РЦ ГП према Македонији у др. РЦ ГП како би остварили услов јер су они у матичној јединици носиоци посла, познају терен и њима долазе припадници на испомоћ где заједно обављају поверене послове и задатке у вези са мигрантском кризом. Уколико би и један пол. службеник био упућен у др. РЦ ГП тада би мањкало патрола ради покривености терена јер без матичног полицијског службеника није могуће обављање послове безбедан и  адекватан начин. Накнада је дефинисана из разлога јер упућени пол. службеници су одсутни од куће, обављају теренски рад, након смена бораве у колективном смештају што представља разлику у односу на матичне полицијске службенике који одлазе након завршене смене кућама. Поред наведеног да није испомоћи из других ПУ, матични полицијски службеници би свакако обављали кроз редован рад послове у вези спречавања илегалног преласка границе и др. послове у складу са законом.

8. Веома лоша и неадекватна исхрана полицијских службеника на караули Боранце у КЗБ према АП КиМ.

Делегација ССП је обишла колеге ангажоване на поменутој караули где је сагледавајући основне проблеме са којима се сусрећу у овом објекту у коме бораве заједно са припадницима војске Србије константовано да су услови за смештај  задовољавајући али да је потребно радити на побољшању истих. Оно што је основни проблем који се већ неколико последњих месеци констатно понавља јесте неквалитетна храна која се доставља на терену. Наиме,15-дневно требовање огледа се у једноличној храни – (15 конзерви рибе,месног нареска и 15 готових јела пасуља за све припаднике,устајало,бајато и полу-буђаво воће) без следовања које је предвиђено Правилником и Упутством о исхрани у теренским условима. Поражавајуће делује чињеница да у оквиру МУП-а постоје две категорије припадника полиције који обављају исте послове – док на припадници Жандармерије имају сву неопходну и квалитетну храну дотле на истим пословима и у сличним условима нашим колегама у касарни Боранце се доставља 15-дневно следовање пасуља за целу смену. Непосредни руководиоци у ПУ Крушевац препознали су овај проблем и желели да га реше, све се свело на размену дописа и обавештења а да се нису поправљени услови исхране.

Управа за смештај и исхрану која је одговорна за адекватно снабдевање припадника полиције на терену  очигледно да није у стању да се избори са овим проблемом јер је одговор који су понудили у смислу да је то храна које тренутно има у магацину најблаже речено увредљив и поражавајући.

Такође, поред проблема са храном у објекту недостају и основна средства за хигијену, за дезинфекцију и одржавање објекта.Распали душеци,мемљива и прашњава ћебад и јастуци страве и ужаса, су потенцијална опасност за здравље припадника полиције са већ регистрованим кожним осипом код једног колеге. Предлажемо да припадници на караули Боранце добијају иста следовања хране као и припадници Жандармерије. Да се изврши дезисекција, дератизација и дезинфекција објекта карауле и да се обезбеде одговарајућа чиста ћебад и јастуци.

Одговоре на питања дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да ће се решити проблем једноличне хране кроз спровођење планираних тендера чиме ће се не само решити једноличност саме хране, односно биће разноврсна већ ће се знатно побољшати сам квалитет исте. Када су у питању следовања хране полицијских службеника у односу на припаднике Жандармерије не постоји никаква дискриминација нити има говора о било чему сличном већ се на основу правилника врши подела хране. Наиме, правилницима је регулисано колико се троше полицијски службеници, припадници посебних јединица и специјалних јединица те им самим тим припада неопходна количина хране прецизно прорачуната заснована на емпиријским чињеницама ради обављања задатака. С тим у вези не може запослени припадник ИЈП који носи само пушку имати једнако сагоревање калорија у односу на запосленог припадника Жандармерије који носи, борбени прслук са муницијом, панцир, шлем, борбени ранац и тсл.

  Служба за информисање ССП

 

 

 

 

 

 

Јануарски месечни састанак у Кабинету министра

БЕОГРАД –  Дана 11.1.2017. године у Палати Србија одржан је први месечни састанак у текућој години са Радном групом за сарадњу са синдикатима којим је председавао државни секретар, господин Милосав Миличковић. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су председник Лазар Ранитовић, портпарол Бобан Ђорђић, чланови ГО Дарко Оцокољић, Андрија Јеринг и Никола Петровић.

Теме о којима се разговарало су следеће:

1. Награђивање полицијских службеника који су ментори полицијским службеницима-приправницима

Проблем се појавио у управама где су распоређени полицајци приправници након окончања курса за основну полицијску обуку, нарочито у ПУ Бор. Депешама број 24/10. од 10.3.2010. године и 163/10. од  16.9.2010. године експлицитно је наведено да се свим менторима због увећаног обима посла увећа коефицијент за 20% поводом менторског рада са полицајцима приправницима. Одговор на дату тему дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да је награђивање могуће једино у оквиру квоте од 5% на нивоу полицијских управа и да ван тога није могуће увећање коефицијента плате, а да дате депеше из 2010. године дерогирају нове депеше у оквиру поменутих квота.

2. Пријем у радни однос у МУП свршених студената Криминалистичко-полицијске академије

На претходним састанцима са Радном групом за сарадњу са синдикатима било је речи о запошљавању студената који су завршили КПА, односно да ће потписати одговарајућу сагласност и почети да раде у МУП са средњом стручном сменом. Да ли се од наведене замисли одустало? Хоће ли се запошљавати свршени студенти КПА у звању или са ССС или пак неће бити запошљавања ове категорије лица?

Одговор на питања дао је државни секретар Милосав Миличковић који је изјавио да сви студенти који су о трошку буџета у року завршили школовање биће примљени у радни однос у МУП у стеченом звању на КПА. Сектор за људске ресурсе има план пријема те се у наредних 6 месеци очекује реализација.

3.Зимски пнеуматици на службеним возилима.

Сведоци смо да огроман број служених возила нема одговарајуће зимске пнеуматике а возила се налазе у употреби. Да ли се планира расписати тендер за набавку зимских пнеуматика за потребе МУП-а и када?

Одговор је дао Драго Бјелица који је изјавио да је део зимских пнеуматика већ набављен и уследеће подела по приоритетима, други део пнеуматика ће бити обезбеђен кроз оквирни споразум.

4.Технички преглед службених возила ПУ Панчево

Министарство је склопило уговор са АМСС за осигурање запослених и за вршење техничких прегледа на територији Р. Србије. Полицијска управа Панчево на својој територији нема пословну јединицу АМСС те возила се ради техничког прегледа довозе у Београд. Овиме се не чине уштеде већ се МУП излаже додатним трошковима када је у питању ПУ Панчево. Територија ПУ Панчево покрива општине Ковачица, Опово, Алибунар, Пландиште, Вршац, Белу Цркву и Ковин са којих се одвозе возила на технички преглед у Београд којом приликом прелазе у оба правца до 200 км, чиме се стварају непотребни трошкови за гориво са једне стране и радници остају без возила и до пет дана са друге стране чиме се не може адекватно извршити територијална покривеност када су у питању послови и задаци, једном речју служба трпи. Предлажемо да МУП склопи уговор са одговарајућим правним лицем овлашћеним за вршење техничког прегледа на територији Града Панчева чиме би се овај проблем превазишао. Могуће је да на територији Р. Србије постоје још неке ПУ које имају истоветан проблем па и са њима превазићи проблем на поменут начин.

На тему одговор је дао такође, Драго Бјелица којом приликом је изјавио да је у оквиру Уговора о осигурању запослених у Министарству унутрашњих послова који је склопљен са Ауто-мото савезом Србије (АМСС) добијено гратис 1200 техничких прегледа те је неопходно искористити добијену повољност ради уштеда а да ће у будућем периоду бити склапљени уговори са одговарајућим правним лицима овлашћеним за вршење техничких прегледа на територији организационих јединица Министарства.

5.Крајње нехумани услови рада у јединици за обезбеђење одређених личности и објеката

 У Одељењу за обезбеђење дипломатско-конзуларних представништава (ДКП),полицајци који раде на обезбеђењу амбасада и других објеката, немају решен санитарни чвор односно тоалет. Проблем је што се објекти налазе у центру Београда или у елитним деловима града и полицајци су везани за радно место у кућицама за одмор али немају где да иду у тоалет. Често се дешава да посећују угоститељске објекте илу бензинске пумпе кад је радно време радио обављања физиоилошких потреба. Међутим, када објекти не раде или власник угоститељског објекта једноставно каже да је тоалет неисправан полицајац нема где. Тако имамо ситуацију да нам полицијски службеници у 21. веку у престоници Србије врше малу нужду или на улици (што представља прекршај из чл. 8. Закона о јавном реду и миру), или пак у пластичне флаше, а за велику нужду остављамо вама машти на вољу.

Више пута је од руководилаца усмено  тражено да се то питање  реши међутим овај горући проблем није превазиђен нити је изнађено трајно решење. Невероватно је понижавајуће да полицијски службеници у униформи врше нужду по улицама или да моле угоститељске раднике и раднике на бензинским станицама да их пусте у тоалет. Више пута су се руководиоци позивали на Уредбу Града Београда да сви објекти јавне намене морају дозволити употребу тоалета свим грђанима, али у праски се догађа ситуација да радици и власници објеката саопште да је толет неисправан за употребу чиме практично онемогуће коришћење полицијском службенику коришћење истог.

Решење би се могло наћи кроз дугогодишњу праксу да се за обезбеђење личности по месту становања склапају уговори између МУП и Скупштином станара, Скупштином општине на којој се налази лице или пак са Скупштином Града директно, да се користе мокри чворови који су у заједничким просторијама стамбене или неке друге зграде. Често један мокри чвор могу да користе по два радна места ( позиције ) која су у радијусу од пар стотина метара, те нису потребни грађевински радови и додатни трошкови МУП-а. Из нама непознатих разлога када се укине обезбеђење неких званичника (нпр. Војислав Кошуница) МУП отказује уговор о коришћењу тих преко потребних просторија па неколико радних места остављају без могућности употребе тоалета. Један од начина поред наведених јесте изнајмљивање или куповина мобилних или покретних тоалета који би се ставили на безбедно место у непосредној близини радних места.

Одговор на тему дао је помоћник директора полиције, Богољуб Живковић који је изјавио да ће бити наложено руководиоцима Јединице за обезбеђење да изврше провере и процену и доставе предлог решења како би се у што краћем периоду решио овај есенцијални проблем. Уколико запослени не буду задовољни брзином решавања овог горућег проблема ССП ће бити принуђен да се обрати Управи за безбедност здравља при министарству рада.

6.Интерни конкурси и премештаји

Од 1. јануара 2017. године ступио је на снагу Правилник о интерном конкурсу запослених  у МУП. Када ће одпочети примена у пракси односно када ће се расписати интерни конкурси за отворена и неупражњена радна места у МУП? Када ће се омогућити могућност премештаја полицијских службеника?

Одговор на питање дао је господин Жељко Веселиновић који је изјавио да је Правилник о интерном конкурсу ступио на снагу те када су у питању трајни премештаји или одређена постављења неопходно је најпре да постоји упражњено радно место а након тога руководилац орг. јединице подноси иницијативу Министарству ради објављивања конкурса након чега се формира комисија која обрађује пријаве на конкурс.  Тренутно није могуће бити трајно премештен до ступања на снагу акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Једини начин за премештај је привременог карактера. О датуму ступања на снагу акта о систематизацији, чланови Радне групе нису желели да се изјасне.

7.Путни трошкови, накнада за рад са мигрантима и дневнице

Касне два месеца, ушли смо у нову буџетску годину, финансијска средства не би требала да представљају проблем у вези са редовном исплатом као ни исплатом дуговања од два месеца (новембар и децембар 2016.) Када се може очекивати исплата путних трошкова? Да ли је утврђена динамика исплате како не би долазило до кашњења у текућој години?

Када се очекује исплата накнаде за рад са мигрантима и дневница? Да ли је утврђена динамика исплате у 2017. години како не би долазило до кашњења и дуговања према запосленима што је био случај у претходној години и да ли постоји могућност да се исплата убрза како запослени не би добијали накнаду и дневнице протеком и више месеци од момента остваривања права?

Одговоре су дали Жељко Веселиновић који је изјавио да је накнада за долазак и одлазак са рада данас уплаћена и да ће исплата уследити редовно по планираној динамици и неће бити застоја у исплатама. Када је у питању накнада за рад са мигрантима и дневнице Драго Бјелица је изјавио да у зависности од обраде и слања ка Сектору финансија следи кроз пар дана исплата. Дакле у зависности од брзине достављања обрачунских служби полицијских управа биће и исплата.

8.Опрема, униформа и возила

Када се може очекивати набавка и подела нових службених возила ( патролна и цивилна)? Да ли ће се у текућој години омогућити куповина цивилних одела за припаднике УКП-а и да ли ће бити обезбеђена додатна униформа за полицијске службенике и припаднике СВС-а? Да ли је планирано занављање заштитне опреме припадницима Интервентних јединица полиције, Жандармерије и Полицијске бригаде која је у лошем стању?

Одговор на питање дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да би у текућој години требала бити  набављено око 1200 нових возила те да ће бити набављена како заштитна опрема за специјалне и посебне јединице као и да се разматра начин на који ће бити опскрбљени припадници УКП цивилним оделима, која ће у сваком случају добити у току текуће године.

9.Укидање забране награђивања старешинама и запосленима ван Дирекције полиције

Увођење забране награђивања старешина и запослених ван Дирекције полиције је била мера штедње због мањка средстава у буџету из 2016. године. Како је Закон о буџету за 2017. годину усвојен и ступио на правну снагу, финансијска средства би требало да су планирана за овај вид расхода те у складу са тим потребно је укинути забрану награђивања старешина и запослених ван Дирекције полиције чиме се стављају у подређен положај.

Добили смо одговор да сви запослени у оквиру Министарствам изузев руководилаца, имају право у оквиру кводе од поменутих 5% запослених да буду награђени без обзира да ли су запослени у Дирекцији полиције или у неком од сектора.

Напомињемо чланству да приликом овере здравствених књижица деце која су осигурана преко Министарства обавезно предају потврду да су им деца похађају школу како не би настале компликације приликом здравстених услуга Министарства здравља.

                                                                                                                        Служба за информисање ССП

Крај неправилности код обрачуна путних трошкова у Жандармерији!?

Београд, 25.04.2016. године, – Активисти Синдикатасрпске полиције, председник РЦ Седиште МУП, Срећко Зимоњић и председник СГ ОЖБеоград, Никола Петровић, одржали су састанак са помоћником начелника Сектора за материјално-финансијке послове МУП-а господином Драгом Бјелицом. Састанак је имао само једу тему – разјашњавање неправилности насталих приликом обрачуна накнаде за долазак и одлазак са посла у Жандармерији.

На састанку је потврђено оно на шта је Синдикат српске полиције указивао у више наврата представницима послодавца у Одреду Жандармерије у Београду, као и на састанку у команди Жандармерије 18.04.2016. године.

Указивали смо на то да се правилник о начину обрачуна накнаде за путне трошкове запослених у МУП не примењује правилно у свим јединицама, и да су тиме полицијски службеници у Жандармерији оштећени. Наравно, није то случај само у Жандармерији.

Наиме у обрачуну броја дана за који следује накнада за путне трошкове послодавац је умањивао износе и за дане недељног одмора, иако су дани недељног одмора били последица прерасподеле радних сати. Послодавац је заузео став да је потребно да се за одређени месец оствари пун фонд радних сати што се испоставило као нетачно.

Да би остварио пун износ накнаде за путне трошкове раднику је потребно да у месецу нема одсуства по следећим основама: ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО, ГОДИШЊИ ОДМОР, БОЛОВАЊЕ И СЛУЖБЕНИ ПУТ (посебан задатак).

putni bjelica

За остваривање права на пун износ цене месечне претплатне карте није битан број радних дана нити радних сати, он може бити и 10 радних дана по 8 сати, битно је да радник није одсуствовао по горе наведеним основама, самим тим радник је испунио план рада који је за њега предвидео послодавац у одређеном месецу. Таквом неисправном применом правилника дошли смо у ситуацију да се полицијски службеник који ради 13 дванаесточаовних смена а због једне смене (или чак пар сати рада!) не добије накнаду у целом износу цене месечне претплатне карте него се ка обрачунској службни пошаље само број смена при том чак не водећи рачуна ни да ли су смене дванаесточасовне пример (12/14, 13/14 у случају одсуства за које не следује накнада) него је послат само број 13 самим тим у обрачунској служби је сматрано да су смене 8 часовне што је за последицу имало да радник добије 13/21 (пример) месечне карте.

Оваквим начином обрачуна месецима уназада начињена је велика штета полицијским службеницима, те се, као синдикат који води рачуна о својим члановима као и осталим запосленима, питамо ко ће и на који начин данадокнади штету начињену полицијским службеницима обзиром да се правилник неправилно примењује од првог дана ступања на снагу, тачније од маја 2014 године?

Верујемо да је овакав неправилан начин обрачуна на снази у још доста организационих јединица (ако не и у већини), јер је одговорним лицима увек лакше и драже, да оштете појединца (намерно или из страха) него да случајно оштете државу. Стога вам ово може бити добар путоказ како да се изборите за своја права – најпре се обратите нашим активистима у вашој јединици, онда ће све бити лакше. Али све док ћутите, синдикат се не може изборити за вас.

Служба за информисање ССП