Skip to main content

Ознака: последња потписана приступница

ЛАКШЕ СЕ РАЗВЕСТИ НЕГО ИСЧЛАНИТИ

Због неоснованог и незаконитог одбијања новца од плате, колега је морао да поднесе захтев за вансудско поравњање, следећа је тужба суду. И поред више покушаја да се исчлани из једне организације, која себе назива независним синдикатом мада не испуњава ни минимум услова за тај статус (што доказује и ова прича), обрачунска служба наставља да му практично отима 1% плате и тај новац дистрибуира тој организацији.

Изјава о исчлањењу из НСП

Да ли неко у Сектору за материјално-финансијске послове случајно не ради свој посао савесно и по закону, да ли под нечијим притиском или пак свесно крши закон у корист наведена организације, а на штету запослених, то нек утврди Сектор унутрашње контроле МУП. Ми ћемо им доставити све расположиве податке.

Будући да пример овог колеге није једини, позивамо и све остале који немају начин да се исчупају из дужничког ропства некадашњем синдикату да нам се обрате и добиће бесплатну правну помоћ. А пре него што прочитате приложени допис, имамо за вас једно питање на које ћете врло лако одговорити тачно ма колико то звучало невероватно:

Да ли је чињеница да се човек исчланио из НСП пре више од 14 месеци, била препрека да фалсификатори донесу приступницу потписану у његово име и на њу ставе датум 24.01.2018. године?

Да, погодили сте, донели су је. Још невероватније звучи податак да је Радна група за оспоравање репрезентативности ССП такву приступницу прихватила и урачунала као валидну, без обзира на наше тврдње и доказе које смо предочили, а које ћете и ви сада видети.

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
Министарство унутрашњих послова
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-за Начелника-

Предлагач: Xxxxxx Xxxxxxxx из Београда, са јмбг: xxxxxxxxxxxxx, запослен у Министарству унутрашњих послова, Жандармерија, Одред Жандармерије у Београду чији је пуномоћник Никола В. Перовић, адвокат у Београду, ул. Xxxxxxxx бр.x/x

ПРЕДЛОГ
за закључење вансудског поравнања

 1. Полицијски службеник Xxxxxx Xxxxxxxx је дана 07.11.2016. године потписао приступницу којом је приступио чланству Синдиката српске полиције и истодобно потписао исправу којом је изјавио вољу да иступа из чланства Независног синдиката полиције те да Министарство унутрашњих послова престане са обуставом од зараде запосленог на име чланарине у Независном синдикату полиције и да се од дана 07.11.2016. године обустава од зараде у висини 1(један)% врши у корист Синдиката српске полиције.
  ДОКАЗ: -приступница Синдиката српске полиције
  -изјава о иступању из чланства Независног синдиката полиције
 2. Међутим, надлежна служба Министарства унутрашњих послова наставила је са обуставом 1% зараде запосленог у корист рачуна Независног синдиката полиције и након давања изјаве о иступању из чланства речене синдикалне организације, све до дана подношења овог захтева. Такође, запослени је у више наврата интервенисао у обрачунској служби Министарства унутрашњих послова у циљу реализације његове слободне воље о иступању из чланства Независног синдиката полиције и престанку обуставе чланарине у корист рачуна те синдикалне организације. Како усмено обраћање обрачунској служби Министарства унутрашњих послова није довело до реализације његове воље запсолени се обратио руководству Синдиката српске полиције који је упутио допис Министарству унутрашњих послова бр.3744-01/17 од 22.05.2017. године у којем је изложио проблем и указао на потребу његовог решавања.
  ДОКАЗ: -допис Синдиката српске полиције бр.3744-01/17 од 22.05.2017.године;
  -захтев за обуставу чланарине у корист Синдиката српске полиције.

  Међутим, и поред писаног обраћања Министарству унутрашњих послова, надлежна служба Министарства је наставила са обуставом од зараде запосленог на име чланарине у Независном синдикату полиције, без постојања правног основа и противно вољи запосленог за такву обуставу од зараде.
 3. Устав Републике Србије у чл. 55, између осталих права јемчи и право да се остане изван сваког удружења па и синдикалне осрганизације што имплцитно садржи и право на иступање из синдикалне организације.
  Закон о раду у чл. 207 прописује да запослени приступа синдикату потписивањем приступнице те да је запослени дужан да да запосленом који је члан синдиката на име синдикалне чланарине одбије износ од зараде на основу његове писмене изјаве и да тај износ уплати на одговарајући рачун синдиката.
  Закон о облигационим односима у чл.172 прописује одговорност правног лица за штету коју трећем лицу проузрокује његов орган у вршењу или у вези са вршењем својих функција.
  Како обавеза обуставе дела зараде, односно престанак обуставе од зараде на име чланарине у синдикалној организацији, а на основу изјаве запосленог, спада у делокруг рада органа правног лица како је поступање Министарства унутрашњих послова након изјаве запосленог којом иступа из чланства Независног синдиката полиције од 07.11.2016. године противно законским одредбама и вољи запосленог, то је настала штета у имовини запосленог коју је потребно надокнадити.
 4. Због претходно наведеног потребно је да у року од осам дана изјавите вољу у смислу закључења уговора о вансудском поравнању којим би се уредила исплата предметног потраживања, a након увида по службеној дужности, у податке о којима се води службена евиденција и утврђивања новчаног износа који је незаконито изашао из имовине запосленог а који корелира износу од 1% зараде запосленог месечно, почев од 11.2016. године па до 01.03.2018. године.

Након истека наведеног рока или давања негативне изјаве воље предметно потраживање оствариваће се пред надлежним судом.

У Београду,                                                                                                                     За предлагача:
26.02.2018. године                                                                                                      Никола В. Перовић, адвокат

 

 

ПРАВО И МУП – ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ (други део)

Београд, 15.02.2018. године, – Процес утврђивања статуса репрезентативноси Синдиката српске полиције пред Радном групом формираном ради оспоравања репрезентативности ССП траје већ читаве две седмице и време је за свођење првих рачуна и процена.

Захтев за утврђивање статуса предат је 23. јануара и МУП је направио пресек броја запоислених и броја „кредитора“ ССП. Број запослених у МУП износио је тог дана 41726, те је потребан број чланова синдиката за утврђивање статуса тачно 6259 (15% запослених). Тог дана је ССП имао чак 7684 члана који чланарину плаћају путем обрачунских служби МУП или 18,42% запослених.

Утврђено је и да са заинтересованим синдикатима имамо одређен број дуплих и тродуплих чланова, и то са НСП 2090 а са НПСС 712. Уз 230 тродуплих чланова долазимо до укупног броја од 2572 члана чије приступнице треба упоредити. Наравно, закон одређује да у обзир буду узете само приступнице потписане до дана предавања захтева, односно 23. јануара ове године.

Уз то, ССП је у том моменту имао још 180 чланова који још увек нису „прошли у мат-фину“ али за које смо имали доказе – фотокопије приступница и налога предатих обрачунским службама уз пријемне печате писарница министарства. С обзиром да је Закон о раду изричит и обавезује послодавца да такве налоге реализује, свакако је било неопходно урачунати и те наше чланове, те смо тог дана имали 7864 члана по нашим евиденцијама. Радна група за оспоравање није их урачунала јер је тако „заузела став“. Занимљиво, истог дана је послата „ноћна“ депеша свим обрачунским службама да до 07,50 часова сутрадан буду реализовани сви запримљени налози свих синдиката. Тако да су ти људи још у току процеса постали кредитори ССП, али и даље ван процеса и даље непризнати као наши чланови.

Од укупног броја наших чланова одузето је  35 људи који су крајем 2017. године отишли у пензију и то је исправно и сасвим у реду. Остаје непознато зашто Радна група за оспоравање није пензионере одузела и другим синдикатима који активно учествују у овом поступку. Непознато нам је јер јасног одговора није било. Ваљда је тако „заузет став“!

У процесу увида у све наше приступнице, чланови Радне групе за оспоравање су били врло активни у тражењу неправилности, тражили длаку у јајету као на пример грешке у виду пермутације редоследа цифара матичних бројева чланова или промене презимена чланица након удаје. (Што се нипошто не може рећи за њихов каснији рад када их приступнице других синдиката нису много занимале. Огласише се, господа, ненадлежним за упоређивање веродостојности потписа или ма чега другог.) Будући да је Радна група контролисала приступнице, случајно или не, углавном чак 49 приступница нам нису пронашли. Наравно, ми смо били упорни и све их пронашли наредних дана, али је Радна група за оспоравање заузела став да их не прихвати. Опет без икаквог, а камоли разумног образложења.

Како год, ту се разилазе налази Радне групе за оспоравање и истина. Истина је да смо ми у том моменту имали 7864 члана а по њиховом стави имали смо их 7600. Чак 264 члана нам је ускраћено пре почетка упоређивања приступница са другим синдикатима.

У понедељак, 12. фебруара извршено је упоређивање дуплих чланова са Независним полицијским синдикатом Србије. Прегледано је свих 712 приступница, међу којима и оне које припадају пензионерима, које су нам једном већ одузете. Занимљиво! У току процеса упоређивања показало се да је тај синдикат имао чак 60 приступница дуплих чланова на којима је стајао датум „24.01.2018.“ или дан касније него је наш захтев предат и такве приступнице су, у складу са законом, морале бити у старту одбачене. Али, како рекосмо Радна група за оспоравање репрезентати ности ССП је опет заузела СТАВ да их прихвати и призна. Тако да смо добили два различита резултата поређења. Први, законит и здраворазмски гласи 425:287 за ССП, док радна група бележи неки свој од 364:347 за нас.

Значи, после две процесне радње – увида у наше приступнице и поређења са једним од заинтересованих оспоравача наше репрезентативности Радна група нам је одузела већ 325 чланова!!!

Након указивања Радној групи на то да смо уочили извршење одређених кривичних дела, на шта су остали глуви, обратили смо се и јавном тужилаштву те поднели кривичну пријаву против непознатог извршиоца. Наравно и у наставку процеса ћемо наставити да бранимо углед и част пре свега професије полицајца а самим тиме и синдиката који заступамо.

У поређење заједничких чланова са Независним синдикатом полиције улазимо са 7583 члана ССП. Док Радна група за оспоравање тврди нешто друго, они су незаконитим алхемичарским триковима стигли до цифре од 7258 чланова ССП! Видећемо колико ће нам на том упоређивању одузети НСП а колико Радна група.

Свакако, не очекујемо ни фер ни законит поступак до краја. Срећом ни Радна група, а ни МУП, нису једине и последње инстанце. На незаконитости у поступку ћемо указати најпре Одбору при министарству рада, као другостепеном органу, који је такође продужена рука послодавца и од ког не очекујемо много.

Права синдиката и свих наших чланова, уколико буде потребно, бранићемо и пред судовима у земљи и иностранству. О бруталном безакоњу биће упознати Савет Европе, Међународна организација рада и друге институције које брину о личним и колективним људским и радним правима!

Председник ССП
Лазар Ранитовић

МУП је потврдио основаност захтева ССП за утврђивање репрезентативности!

Радна група МУП је потврдила да имамо преко 7600 чланова и да смо границу од 15% запослених премашили скоро за 1500 људи. Између нас и добијања репрезентативности стоји још само НСП, који себично брани монопол на заступање запослених, не бирајући средства, не презајући чак и од фалсификовања приступница! Но, докази су ту, а ту је и суд!

Током читаве протекле седмице рађено је на утврђивању репрезентативности Синдиката српске полиције. Као и раније, Радна група министарства је и овог пута одлучила да у свом раду предност да традицији у односу на Закон о раду. И поред тога што закон познаје само приступницу и потпис на њој, послодавац поново у оптицај уводи појам „кредитор“. А за кредиторе рачуна само оне који чланарину плаћају посредством обрачунских служби МУП, занемарујући трајне налоге у банкама и друге начине плаћања чланарине. И уз те, по нас неповољне услове, ми смо доказали да смо далеко премашили неопходан број чланова – Радна група је, у присуству представника заинтересованих синдиката, остварила увид буквално у све приступнице наших чланова и верификовала њихову валидност.

Следећа фаза у процесу јесте упоређивање „дуплих“ чланова, односно приступница запослених који су изабрали да буду чланови у више синдиката. Упркос свом сопственом избору да „кредитор“ буде важнији потписа на приступници, Радна група се у овој фази враћа закону и поступиће по оној „приоритет има последња потписана приступница“.

То би и било у реду када би било могуће и утврдити потпуну истину, јер то што на некој приступници стоји одређени датум нипошто не значи да је она заиста тог дана и потписана, да је члан тог дана приступио одређеном синдикату. Тај датум на приступници не значи ништа уколико га не упоредимо са датумом почетка плаћања чланарине одређеном синдикату. Напротив, свима је познато да је један синдикат један мањи број приступница „подмладио“ тако што је тражио и добио потпис од својих чланова, најчешће под неким баналним изговором. Неспорно је и то да је знатно већи број приступница тог синдиката подмлађен тако што су их чланови некада давно попунили без датума који је накнадно уписиван. А постоје озбиљне сумње, које ћемо поткрепити доказима пред Радном групом, али и пред надлежним јавним тужиоцем, да је знатан број тих приступница директно фалсификован – попуњавањем и потписивањем од стране активиста тог синдиката, у њиховим службеним просторијама.

Ако се већ клањамо том величанству „кредитору“, иначе правно непостојећем термину, ако цели поступак базирамо на њему, хајде онда да, уколико буде неопходно, утврдимо и прецизно време када је неко почео да плаћа чланарину одређеном синдикату. То ће Радна група бити дужна да утврди, техничке могућности свакако постоје, јефтини изговори нас неће интересовати.

Верујемо да ће Радна група, након повреда Закона о заштити података о личности и низа одредби Закона о општем управном поступку, овај процес да врати у колико-толико легалне оквире, предузимајући овлашћења која су им поверена.

Нећемо дозволити било коме да закулисним радњама и вршењем кривичних дела поништи јасно изражену вољу скоро осам хиљада запослених који су нам дали поврење и право да их заступамо пред послодавцем!

Председник ССП
Лазар Ранитовић