Skip to main content

Ознака: рад са мигрантима

Септембарски месечни радни састанак у Кабинету

Београд, 11.9.2017. године – У Палати Србија одржан је девети редовни месечни састанак Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Радном групом, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао је помоћник директора полиције Слободан Малешић, а делегацију ССП су чинили председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Рaтковић и чланови Главног одбора: Синиша Ћук, Никола Петровић и Славиша Дејановић.

Разговарало се о следећим темама:

1. Потписивање споразума између МУП-А и ССП-а, а по препоруци Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (РАМРРС)

 • Након двомесечног поступка пред РАМРРС представници ССП и МУП-а (односно Сектора за људске ресурсе) усагласили су се о 11 спорних тумачења одредби ПКУ за полицијске службенике (ПКУзаПС). РАМРРС је издао препоруку о потписивању споразума између МУП-а и ССП-а којим ће се разрешити дилеме које су до сада постојале у примени ПКУзаПС, те омогућити доследну примену одредби ПКУзаПС које у претходном периоду нису примењиване, или су примењиване у потпуности, односно селективно.
 • Председавајући Радном групом Слободан Малешић је саопштио да је стручне службе МУП-а још једном, пре потписивања споразума, треба да размотре препоруке РАМРРС.

2. Неправилно евидентирање и обрачун радног времена преко 12 сати

 • У појединим ППУ и одредима Жандармерије радно време полицијских службеника у трајању дужем од 12 сати се третира као редовно радно време, уместо прековремени рад. То има за последицу да се на радно време преко 12 сати примењује институт прерасподеле радног времена по систему „сат за сат“, уместо да се, сходно Закону о раду, Закону о полицији и ПКУзаПС, издају налози за прековремени рад, а запосленом остави могућност да се изјасни да ли жели да му се ти прековремени сати плате увећано или да му се омогући коришћење слободних дана по систему „два за сат“, односно два сата плаћеног одсуства за сваки остварен сат прековременог рада.
 • Представници ССП-а члановима Радне групе саопштили су списак организационих јединица где се јављају ове незаконитости, након чега ће руководиоци тих организационих јединица бити позавни да образложе досадашње незаконито поступање, те да им се наложи будуће правилно поступање.
  Такође, договорено је да представници ССП убудуће на дневном нивоу обавесте Радну групу о свим случајевима где се уочи ово незаконито поступање.

3. Непотребне бирократске тешкоће приликом спровођења интерних конкурса

 • Приликом учешћа на интерним конкурсима од кандидата се захтева достављање и неке документације којом МУП већ располаже:
  — оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању – сматрамо ово непотребним јер Сектор за људске ресурсе већ располаже са похрањеним примерцима диплома и других доказа о стеченом образовању запослених. Такође, овера дипломе изисукује додатне трошкове;
  — уверење или потврда о оствареном радном стажу – сматрамо да је и ово непотребно, јер МУП мора да располаже овим подацима. Такође, у ситуацијама где запослени припадају организационим јединицама у седишту Министарства, службеном поштом је потребно најмање 15 дана за прибављање такве потврде, а конкурс траје 10 дана.
  Проблем постоји и са тим што се, по завршетку конкурса, кандидатима који нису изабрани не враћа документација, па се на тај начин излажу додатним трошковима (овере) и губљењу времена за прибављање документације приликом пријаве на касније конкурсе.
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, појаснио је да постоји објективни проблем у вези са дипломама, јер неки кандидати имају завршену виши степен образовања од оног са којим обављају послове на постојећем радном месту, па МУП не располаже тим дипломама. Такође, у одређеном броју случајева, када су запослени мењали место рада дешавало се да им оверене фотокопије диплома о стеченом образовању остану тамо где је било њихово претходно радно место.
  У вези са потврдом о оствареном радном стажу, господин Анђелковић је саопштио да кандидати, сходно Закону о општем управном поступку, приликом попуњавања пријаве на конкурс, имају могућност да наведу да ли ће документа којима располаже МУП прикупљати самостално или ће то учинити МУП по службеној дужности или комбиновано (одређену документацију кандидат самостално, а одређену МУП по службеној дужности).
  Господин Анђелковић нас је упознао да кандидати имају могућност да доставе захтев да им се врате документа, па ће им у свим случајевима где постоји овакав захтев документација бити и враћена.

4. Предлози ССП о измени и допуни Закона о полицији

 • ССП је пре десетак дана Министарству доставио 36 предлога измена и допуна Закона о полицији (ЗОП), а потом и још 13. Сматрамо да је покретање поступка измене и допуне ЗОП-а позитиван потез Министарства, а с обзиром на све мане ЗОП-а. Такође, позитивно оцењујемо и значајан број предлога МУП-а о измени и допуни ЗОП-а, јер би се њима постигла значајна унапређења и квалитативни помаци, али да, ипак, известан број тих предлога не сматрамо повољним по запослене, односно да би они, у случају усвајања били предмет нових оспоравања и незадовољства и запослених и грађана.
 • С обзиром на број и обим предложених измена и допуна значајно превазилази време предвиђено за одржавање редовног месечног састанка са Радном групом, већ захтева вишесатну анализу, то је након састанка са Радном групом, на ову тему одржан посебан састанак, о чему ћете бити упознати у наредним данима.

5. Молба ћерке колеге покојног колеге

 • ССП-у се писмом обратила Т.Т. из Велике Плане, ћерка покојног колеге који је преминуо за време рада у МУП-у. Моли за помоћ за запошљавање у МУП-у, јер је незапослена, на испит од дипломе, а живи без родитеља.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да постоји проблем за реализацију ове молбе госпођице Т.Т., пре свега с обзиром на постојање забране запошљавања, али да ће се покушати изнаћи решење у смислу једнократног ангажовања Т.Т. по основу уговора о привременим о повременим пословима (до 120 радних дана) у случају да Т.Т. располаже знањима и вештинама за којима МУП има потребу.
  Чланови Радне групе и представници ССП-а су се сложили да питање запошљавања чланова уже породице погинулих колега и колега преминулих током рада у МУП-у, посебно у случајевима тешке материјалне ситуације чланова уже породице колеге, треба системски решити одговарајућим прописом, са прецизно утврђеним условима.
  ССП ће у наредном периоду инсистирати на доношењу овог прописа.

6. Неправилна примена Правилника о накнади трошкова доласка на посао и одласка са посла

 • У појединим ПС у оквиру ПУ за град Београд (ПС Савски Венац, ПС Стари Град, ПС Звездара,…) неправилно се примењује предметни правилник на штету запослених, којим поводом смо се обратили дописом начелнику ПУ за град Београд, директору полиције и начелнику ПС Савски Венац, али још увек није било реаговања. Проблем се састоји у томе што се колегама приликом обрачуна врши умањење износа накнаде без обзира на то што су радили цео месец и нису имали одсуствовања са рада ни по ком основу.
  Такође, на подручју целе ППУ у Суботици се врши неправилан обрачун накнаде путних трошкова, тј. врши се неосновано умањење накнаде, чак и у случајевима коришћења слободних дана за прерасподелу радног времена.
 • Председавајући радном групом, господин Слободан Малешић је саопштио да ће овим поводом у среду 13.9.2017. године, заједно са начелником Сектора за материјално-финансијске послове Драгом Бјелицом, одржати састанак са руководством ППУ у Суботици и разрешити овај проблем, док ће са начелницима ПС у оквиру ПУ за град Београд, где постоји овај проблем, представницима ССП-а бити заказани састанци, сходно динамици коју одреди ССП, па ће се овај проблем решавати „станицу по станицу“.

7. Још нерешени проблем обрачуна радних сати за колеге граничаре који врше превоз колега до граничних прелаза и натраг

 • Реч је о претходно решаваном проблему колега граничара на појединим граничним прелазима (Љуба, Нештин, Шот, Котроман,…) који службеним возилом МУП-а довозе колеге до граничног прелаза, потом раде редовну смену од 12 часова заједно са осталим колегама, па потом колеге превозе натраг са граничног прелаза.
 • С обзиром да досадашњи покушаји решења овог проблема нису уродили плодом у свим СГП, договорено је заказивање посебног састанка на ову тему између представника ССП и Управе граничне полиције, на којем ће се овај проблем коначно елиминисати. Састанак ће бити искоришћен и за разговор и решавање и других проблема и неправилности у оквиру УГП, посебно проблема у РЦГП према Бугарској и РЦГП према Македонији.

8. Откуп станова у јавној својини

 • Докле се стигло у вези са омогућавањем откупа станова у јавној својини датих на коришћење полицијским службеницима? Пре четири месеца смо добили информацију да је МУП препознао ту проблематику и да ће започети процедура измене Закона о становању и одржавању зграда. Докле се стигло? Када се очекује улазак у скупштинску процедуру?
 • У вези са овим обавештени смо да је Радна група која је била задужена за израду предлога измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда окончала свој посао израдивши текст допуна овог закона, а како би се полицијским службеницима омогућио откуп станова у јавној својини. Тренутно је у процедури прибављање сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства финансија за ове измене закона, где се очекује да те сагласности буду прибављене, те да се предметне измене закона у октобру нађу на дневном реду скупштинског заседања.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

Посебна накнада за рад са мигрантима – Жалба Поверенику

Никада овако није било тешко изборити се за основна права запослених у Министарству унутрашњих послова. Неправда је на сваком кораку, а њу прати дискриминација у скоро свим облицима. Потпомогнути репрезентативним синдикатом, појединци у Министарству унутрашњих послова који „ведре и облаче“  „руше све пред собом“ и не марећи за последице настављају са кршењем прописа где се доводи до омаловажавања, потцењивања рада и деморалисања запослених.  И овај случај није изузетак.  О њему смо писали, али пре читања овог текста, пожељно је упознати се са проблематиком Министре, помешали сте бабе и жабе.

Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић послао је Секретаријату МУП-а – Одељењу за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Захтев за добијање информација, односно достављање спискова запослених, који су ангажовани на раду са мигрантима у команди заједничких снага у Нишу, Штабу у Врању, односно ангажовани у КЗБ у Штабу у Куршумлији, а исплаћивана им је посебна накнада у износу од 1.800 динара за сваки дан рада. Сматрамо да у периоду  01.08.2016 – 01.04.2017. године, до када је важила Одлука министра 6368/2016 – 2, нико од ангажованих у команди у Нишу и Штабовима у Врању и Куршумлији, није испунио основне услове за стицања права на исплату посебне накнаде, већ су искључиво стекли услове за добијање дневнице у износу од 150, односно 75 динара.

Када смо, једном приликом, на састанку у Кабинету ове ствари предочили представницима послодавца, неко од стручњака се досетио и министру предложио или доставио, свеједно, предлог промене Одлуке. Тада су посебним тачкама, на кварно, убацили команду и Штабове, на уштрб запослених у ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, којима је том приликом ускраћено право на посебну накнаду, а за разлику, од горе поменутих, фотељаша, они су били и дан данас су ангажовани у специфичним подручјима, на терену, директно у контакту са мигрантима. Одлуку је министар потписао, вероватно сматрајући да је добио потпуне и тачне информације, не знајући да је оштетио велики број оних који стварно, у отежаним условима, на специфичним подручјима, раде са мигрантима.

Од овлашћеног лица из Секретаријата за поступање по информацијама од јавног значаја госпође Јасмине Васиљевић, добили смо крајње чудно одбијајуће решење са позивањем на акт Кабинета министра одбране, наређења начелника ГШ ВС и наређења команде заједничких снага. Сва три документа носе ознаку „строго поверљиво“. У образложењу се још позива на Закон о тајности података, на могућност нарушавања интереса Р. Србије, угрожавање живота полицијских службеника. На овај начин обесмишљена је основна намера нашег Захтева, где нам нису биле потребне информације везане за Министарство одбране, нити осетљиви подаци који могу угрозити живот полицијских службеника. Потребна су нам имена и презимена запослених којима је исплаћивана посебна накнада, а нису стекли право на њу, јер нису радили са мигрантима, седели су, и још увек седе у топлим канцеларијама у Нишу, Врању и Куршумлији, која нису дефинисана као специфична подручја. Потребне су нам информације ради подношења кривичних пријава зато што постоје индиције да су на овај начин одређена лица оштетила буџет Р. Србије!

Након овога, од стране Синдиката српске полиције, послата је Жалба Поверенику за информације од јавног значаја, господину Родољубу Шабићу, са циљем да наложи МУП-у и да нам достави ове податке, како би могли да докажемо дискриминацију над полицијским службеницима ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, а затим и поднесемо одговарајуће пријаве. Од Повереника очекујемо да ће и у овом случају свој посао обавити професионално.

А до тада, настављамо борбу против неправде и дискриминације.

Служба за информисање ССП

 

Министре, помешали сте бабе и жабе

Од почетка мигрантске кризе полицијски службеници МУП-а који раде на терену суочавају се са огромним проблемима. На страну то што се баш они, у непосредном контакту са њима, дирекно излажу опасности од свега и свачега што једног човека може снаћи. Шта ће, мора тако, навикли су, а и то је све у опису посла. Међутим, оно што највише боли је чињеница да представници послодавца, који бораве у топлим канцеларијама, а мигранта уживо вероватни нису ни видели, на све начине покушавају да ускрате права онима који управо са тим мигрантима и раде. То што брукају себе својим незнањем нас не чуди, навикли смо, боримо се против таквих, али чуди нас одсутност реакције министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића.

Министре, отворите очи, окрените се око себе и видећете како Вас Ваши сарадници  на све стране „минирају“, непоштују, подцењују, а пред Вама се улизују, паметују и сакупљају поене предлажући Вам некакве мере штедње које касније МУП-у „изађу на нос“, након изгубљених судских спорова. Ми, Синдикат српске полиције не можемо све постићи, то увек пропратити и променити, али дајемо свој максимум, покушавамо овакве ствари на време спречити како буџет МУП-а не би био касније оштећен.

Овог пута, препаметни, набеђени, нестручни, некомпетентни, смешни, а уједно и жалосни појединци су одлучили и Вама предложили и потурили на потпис нову промењену Одлуку о утврђивању специфичних подручја на којима запослени у МУП-у раде под отежаним теренским условима. Пети пут, министре, руководиоци мењају ову Вашу Одлуку и обесмислилу су Вашу намеру да МУП награди, у виду посебне накнаде, све оне запослене који раде у специфичним подручјима и директно у контакту са мигрантима, као и полицијске службенике ангажоване у КЗБ као најризичнијој зони. Мењајући Одлуку на сваких пар месеци, толико су се уплели да више не знају шта да раде. Саплићу све око себе, али не и себе.

Новом Одлуком 01. Број 4122/17 коју сте потписали дана 13.04.2017. године тотално су обесмишљени појмови „посебна накнада“, „отежани теренски услови“, „специфична подручја“. Тако су полицијски службеници у појединим организационим јединицама које мигрантску кризу носе на леђима већ годинама, и свакодневно су ангажовани на раду у специфичним подручјима и под отежаним условима са мигрантима потцењени и дискриминисани, пљунуто им је директно у лице. Ради се о полицијским службеницима ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица. Као по обичају нису Вам све информације достављене када сте потписали ову Одлуку, али њихова 12-часовна ангажовања у Прихватним центрима, на пословима обезбеђења, прегледа, превоза, интервенција и осталих полицијских послова у ДИРЕКТНОМ И НЕПОСРЕДНОМ раду са мигрантима су сада ИСКЉУЧЕНА из ове Одлуке. Сетили се „стручњаци“ да као право за добијање посебне накнаде уведу некакво временско ограничење од „боравка на терену више од 24 часова“, које је у супротности са насловом и циљем ове одлуке да се награде сви запослени у МУП-у који раде са мигрантима под отежаним условима. Укратко, полицијски службеник из Смедерева упућен на раду са мигрантима у Прихватном центру у Прешеву ради исти посао, под истим условима, на истом месту, заједно у патроли са полицијским службеником из Врања. Овај први ће добити посебну накнаду, овај други не. Да ли у Шиду има миграната и проблема са њима? Зашто је и полицијским службеницима ПУ Сремска Митровица ускраћено право на посебну накнаду иако су свакодневно ангажовани на раду са мигрантима у Прихватним центрима на подручју општине Шид?

Министре, питамо Вас и ово: какви су то отежани услови полицијским службеницима (читајте старешинама из МУП-а) који раде у Команди заједничких снага у Нишу, а за све време мигранта и не виде, а на специфичним подручјима се не појављују уопште или ретко када? Питамо Вас, шта уопште ради онај који седи у Штабу у Куршумлији? Је л му у канцеларији није напуњена клима, можда га жуља столица, или се уплашио оних силних папира на којима стоје фотографије миграната па су му због тога услови рада отежани и због тога су такви, на кварно, убачени у нову Одлуку?

О лошој намери врха Дирекције полиције говори и то да прошлу Одлуку министра, ону из јануара месеца, никада нису ни послали на терен. Задржали су је код себе, упркос што је та олдука добила зелено светло Секретаријата и потпис министра! Дакле, неко се у Дирекцији осетио моћнијим од министра и то одмах и доказао!

Ово је само почетак. Обавестили смо министра и јавност и нећемо стати док правду не истерамо на чистац. Докле год на овакве начине по леђима ударају оне које највише раде, а тапшу и награђују оне своје који из канцеларија не излазе и ништа конкретно не ураде, нећемо стати. Тражићемо одговорност свих оних који су Одлуку обесмислили и обрукали намеру министра.

Страховали смо да ће се нешто слично овоме десити, припремали смо се за тај тренутак, имамо кеца у рукаву. Избацићемо га ускоро.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

МИШЈА ГРОЗНИЦА МЕЂУ ПОЛИЦАЈЦИМА

Поводом информације о дијагностификовању хеморагијске грознице („мишје грознице“) код једног полицијског службеника анагажованог на спречавању илегалних прелазака државне границе према Македонији, у бази Цакановац, обавештавамо све колеге и јавност да нема места узбуни и ширењу панике.

Рад на терену у неподношљиво лошим и нехигијенским условима узима свој данак и оставља трајне последице на здравље полицијских службеника. Већ неколико година Србија је погођена неконтролисаним приливом илегалних миграната што је условило ангажовање великог броја полицијских службеника на терену. Њихов смештај је често апсолутно неуслован а и кад постоје какви-такви услови они су и тада далеко од стандарда који би гарантовали заштиту здравља наших колега. У хигијенски и санитарно неадекватним условима појава заразних болести је сасвим логична и очекивана тако да се нико није изненадио дијагнозом те болести код једног полицијског службеника у бази у Цакановцу. Срећна околност јесте то да је колега на терен и дошао са симптомима те болести те очигледно није заражен на терену.

misjagoznica

Хеморагијска грозница, познатија као мишја грозница, опака је болест, која се у посебно тешким случајевима завршава смрћу а свакако захтева дуготрајно лечење и оставља тешке и трајне последице на здравље оболелог. То је разлог због ког годинама упозоравамо послодавца на потребу обезбеђивања минимума санитарних услова за боравак већег броја људи на једном месту, у дужем временском периоду. Драмили смо, како то они воле да нас оптуже, на сваки пропуст и потенцијалну опасност, управо вођени лошим искуством по том питању. Још је свеже сећање на догађај када је неколико припадника жандармерије пре пар година заражено и оболело од ове болести.

Представнике послодавца, које врло често и оправдано критикујемо, овог пута са задовољством ћемо похвалити јер су заиста реаговали одмах и на прави начин. Колега је хитно пребачен кући, лекари МУП-а су у контакту са директором локалне болнице где је колега хоспитализован, већ у току данашњег дана припадници санитарне службе ће отићи у базу у Цакановцу, извршити увид, предузети и наложити све потребне мере како би предупредили евентуалну појаву болести.

Надамо се брзом опоравку оболелог колеге и верујемо да ће то остати усамљен случај. Користимо ову прилику да још једном апелујемо на колеге на терену на опрез и придржавање основних хигијенских и санитарних мера и да сваку појаву глодара у свом окружењу пријаве надлежнима без оклевања. У великој већини болести, поготово заразних – превентива и опрез су кључни!

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

Има ли нас довољно на улицама?

Усвајање и измене тек усвојених закона, усклађивање подзаконских аката, прилагођавање захтевима различитих невладиних организација најчешће у вези са људским, мањинским правима, заштитом породице, заштитом података о личности, те мигрантска криза и ангажовања на терену и сличне обавезе представљају додатно оптерећење  на раду запослених у МУП-у.  То проузрокује повећани обим посла на улици, гужву на шалтерима, дуготрајно чекање на граничним и административним прелазима, обавезу  вођења многобројних дуплих евиденција и обавештавања, а извршилаца је све мање и мање.

Не разматрајући оправданост смањења, ионако, већ малог броја људства у организационим јединицама, проблеме руководиоца да у таквим условима несметано организују рад, покрију све линије рада, а при томе поштујући законске прописе,  они који такве послове никада нису ни радили доносе дискутабилне и свима нама неразумне одлуке. Добро је њима познато да извршиоци, али и руководиоци ОЈ не могу главу подигнути од толиког посла, покривајући празнине и обављајући неодложне послове других колега који због таквих одлука нису ни присутни у тим јединицама. A поред свега тога, наставља се пракса недовољне координације Дирекције и свих Сектора МУП-а са ОЈ у седишту и ван МУП-а, опстаје страх да се надређеном једном за свагда каже  „ми немамо довољно људства и возила, не можемо тај задатак извршити“.  Како би се додворили надређеном, већина руководиоца ОЈ прихвата све што им се предложи, поједини би чак скочили у бунар ако им се тако нареди, не марећи за последице. А то све кад-тад дође на наплату.  Због таквог односа према послу и колегама, као крајњу последицу имамо угрожавање система безбедности и ускраћивање права запослених. Већ је устаљена пракса да због тога бивају покренути судски спорови које, по неписаном правилу, МУП увек губи. И нажалост, то све директно иде на штету буџета и грађана који у виду пореза одвајају средства како би се осећали безбеднима и заштићенима.

Руководиоце то не интересује  јер новац не клизи из њиховог џепа. Битно је да себе „покрију“, дају неку нову идеју и добију боље радно место. Једна од таквих „генијалних“ идеја је план да се формира „Б“ формација ИЈП. Не можемо а да не поставимо два логична питања: „Шта ће нам?“ и „Шта нам се то спрема?“. Познато нам је да већ постоји „А“ формација ИЈП, која ради све и свашта ( утакмице, рад на терену, рад са мигрантима, разна обезбеђења итд.) и да њихова ангажовања на терену представљају ноћну мору сваког руководиоца ОЈ. Недовољан број људства, годишњи одмори, боловања и још када пристигне депеша „да је потребно за сутрашњи дан хитно организовати, на пример, 15 припадника ИЈП за рад на терену од  15 дана, обезбедити возила и логистичку подршку“  је кап која прелије чашу. Поступити се по наређењу мора, а одрећи се великог броја запослених на 15 дана је превише! И тако сваког другог-трећег месеца. И ево сада још једне главобоље –  „Б“ тим ИЈП.

Да ли формирањем „Б“ тима ИЈП можемо очекивати још више ангажовања на теренима широм Србије? Да ли ће ИЈП преузети базе у КЗБ? Хоће ли једну утакмицу уместо 30 сада обезбеђивати 60 припадника?  Да ли ви господо из фотеља знате шта је то онај прави полицијски посао којег упорно и тврдоглаво маргинализујете? Оваквим начином рада повлачите људе са улица, сектори остају недовољно покривени, информација са терена ће бити све мање јер нисмо на радном месту. Све ће то утицати на пораст криминалитета, али и на вашу статистику где сваке године имамо мање извршених КД и где је скоро свака станица најбоља у Србији, по томе, а криминалаца је све више.

Синдикат српске полиције ће у наредном периоду уложити додатне напоре и константно вршити притисак на послодавца да размотри ове проблеме са којима се сусрећу у ОЈ, заслугом појединаца који не маре за то. Осим за заштиту права запослених у МУП-у, јавно указујући на пропусте борићемо се да се смањи стопа криминалитета на улицама, а да полицајаца буде више тамо где су потребнији – раме уз раме са грађанима. А не по шумама, кућицама, болницама… Те ствари могу, а и требало би да раде друге надлежне институције.

И на крају преносимо поруку једног члана ССП:  „Колеге, немојте се нервирати, све ово што се дешава у МУП-у је нормално“.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

 

 

Рад на терену на -20 степени

Данас је један од најсветијих дана у Српском Православљу “Божић“. То је један   од дана у години када би требали у миру, слози, љубави са позитивним мислима отпочнемо нову годину са надом просперитета и напретка, да једни другима пожелимо бољитак и напредак и  да у кругу својих најмилијих проведемо овај свети дан.

Свакако није нам намера да реметимо овај дан и кваримо Божићно расположење, али неможемо свакако прећи преко неких тако једноставних и лако решивих проблема које опет изазивају “они“  БАХАТИ, ОСИОНИ и САМОВОЉНИ. Они који мисле да је МУП Р.Србије, њихова приватна служба, а полицијски службеници њихови поданици.

Синоћ у очи Бадње вечери у времену око 18 сати, представници ССП РЦ Зајечар добили су телефонски позив од свог колеге са једног поседнутог објекта у близини државне границе са Бугарском на подручју СО Књажевац, који је преко телефона звучао “залеђено“, који је једва смогао снаге да каже да се управо са колегама вратио са терена (безбедонсоног пункта), који је од поседнутог објекта удаљен неких петнестак километара. Такође је навео да су од поседнутог објекта до безбедоносног пункта а потом и обратно били превежени војним теретним возилом “ТАМ 110“ у задњем делу товарног простора на мобилним клупама на спољној температури од -15 степени. Такође је том приликом навео да је један колега већ добио температуру а да су сви остали већ са симптомима видљиве прехладе. Такође је навео да је ово више неиздржљиво и да су ово стварно нехумани услови за рад. Такође нас је замолио да ако имамо могућности покушамо да им обезбедимо и ставимо у фукцију коришћења једно службено путничко-теренско возило, како би могли несметано да извршавају постављене безбедоносне задатке поводом “мигрантске“ кризе.

На то представници ССП РЦ Зајечар одмах су контактирали заменицу начелника ПУ Зајечар која је првобитно била згранута и са неверицом је слушала изнети проблем, након чега је одмах организовала екипу Логистике ПУ Зајечар која је дошла припремила путничко-теренско возило “Ладу Ниву“ и возило је већ након сат времена било довежено на поседнути објекат. Напомињемо да на основу добијених информација, начелник оближње ПС Књажевац на захтев полицијских службеника у моменту упућивања припадника ИЈП из ове станице одбио да их упути са адекватним теренским возилом на петнесто дневно извршење службеног задатка и ако се џип “Мицубиши Пајеро“ некористи и ако је паркиран испред оближње станице и највероватније затрпан са пола метра снежног покривача. Свакако најбезболније и најпростије је препустити људе да се сами о себи старају или пак да се након наше интервенције и залагања заменика начелника ПУ Зајечар, возило довезе из Зајечара који је дупло даљи у односу на ПС Књажевац.  О оваквим и сличним примерима ССП је већ стотину пута упозоравао и о оваквим и сличним проблемима можемо до сутра дискутовати време је да ССП већ једном оваквим и сличним “руководиоцима“  стане на пут и да већ једном почне да се тражи дисциплинска а по потреби и кривична одговорност због  њихове БАХАТОСТИ, ОСИОНОСТИ и САМОВОЉЕ.

Свакао драге колегинице и колеге, нама за овај проблем није потребна потпора у Уставу, Закону о раду, Закону о заштиту здравља на раду, Закону о Полицији….., сматрамо да би нама главно упориште у овој ситуацији требала да буде људскост и свест, која се нажалост код појединих руководиоца изгубила.

Предлог представника ССП РЦ Зајечар је да се брзо и ефикасно деловање и све опште залагање заменика начелника ПУ Зајечар Сање Димитријевић јавно у кабинету министра похвали са намером награђивања из разлога што не само у овој, већ сигурно у још стотинак претходних пута иста је одговорила на сваки наш захтев и проблем, са увек изнађеним решењем и то брзо и ефикасно. Свакао такав рад, труд залагање и колегијално уважавање је потребно ценити, похвалити и наградити.

НАЖАЛОСТ ОВО ЈЕ САМО ЈЕДАН ОД ПРИМЕРА, КОЛИКО ИХ ЈОШ ТРЕНУТНО ИМА И СА КАКВИМ СЕ ЈОШ ПРОБЛЕМИМА СУСРЕЋУ НАШЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ ПРИЛИКОМ РАДНИХ АНГАЖОВАЊА ИЈП У КЗБ, СЕКТОРИМА А, Б И В?

ДА НЕ БУДЕ ДА СМО САМО КРИТИЧКИ НАСТРОЈЕНИ, ПОДСЕТИЋЕМО ВАС НА ПРЕТХОДНО НАШЕ ЗАЛАГАЊЕ, РАД, ТРУД  НА ПОБОЉШАЊУ ОСНОВНИХ УСЛОВА РАДА И БОРАВКА ПРИПАДНИКА ИЈП У СЕКТОРУ “В“:

Од почетка радног ангажовања заједничких снага Војске и Полиције, Синдикат српске полиције Регионални центар Зајечар и Регионални центар Бор узели су активно учешће са Командом заједничких снага у Зајечару на пословима везаним за побољшање основних санитарно-хигијенских услова за боравак припадника Војске и Полиције на поседнутим објектима бивших караула и привременим објектима (у оквиру сеоских домова култура….). Ефекат нашег здруженог рада на побољшању услова боравка у оквиру поменутих објеката, највише је видљив на бившој караули “Безданица“ на подручју града Зајечара.

На поменутом објекту за веома кратак временских период од неких десетак дана успели смо да решимо следеће инфраструктурне проблеме:

 • ставимо у функцију електро мрежу у самом објекту, оспособимо расвету ван објекта,
 • оспособимо електро напајање каптаже, оспособимо електро напајање грејног система, оспособимо водоводну мрежу од капатаже до објекта карауле,
 • ставимо канализациону и водоводну мрежу у функцију,
 • решимо водоинсталатерске радове у оквиру тоалетне мреже објекта и уђемо у завршну фазу решавања грејне мреже у објекту и
 • Извршимо дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију самог објекта карауле, каптажног базена и водоводне мреже.

Сумирајући све ово сматрамо да је за овако кратак временски период учињено много тога на побољшање основних услова за боравак припадника заједничких снага. Свакако наша мисија у поменутом периоду није била само оспособљавање и стављање у функцију карауле “Безданица“, већ смо свакако пружали и сваки вид помоћи и потребне логистике и за остале објекте на подручју границе са Р.Бугарском од подручја општине Књажевац до подручја општине Неготин и то:

-утицали смо на пресељење привременог објекта из с.Ошљане у Витковац, на оспособљавању тоалетног дела обезбеђивањем два бојлера и тушева као и на ревитализацији канализационих одвода а све уз помоћ општине Књажевац;

-на привременом објекту у Селачкој решавано је питање ревитализације канализационих одвода уз помоћ општине Књажевац;

-на привременом објекту у с.Велики Извор обезбеђена су два бојлера уз помоћ града Зајечара;

-на караули Градсково утицали смо на покретање решавање проблема у водо снабдевању те је караула добила водо снабдевање са сеоског водовода, на решавању проблема у електро снбдевању те је решен проблем довођењем електро мреже до самог објекта, обезбеђен је један бојлер и један фрижидер уз помоћ општине Мајданпек, а дата је и испомоћ на електро радовима,

-због евидентног проблема и лоших услова на караули Браћевац и немогућности адаптације исте, уз посредовање Градске управе града Зајечара ка општинској управи у Неготину у моменту писања ове објаве добили смо потврду да је добијена потребна сагласност за измештање људства са карауле Браћевац на нову локацију у с.Црномасница и реализација је у току.

Сем овога од стране представника РЦ Зајечар и РЦ Бор у више интервала вршени су обиласци поменутих објеката и људства.

Велику захвалност досадашњој  подршци дугујемо локалним самоуправама града Зајечара, општини Књажевац, Неготин и Мајданпек, РТБ Бор, ЕПС ЕД “Југоисток“, ЈП Водовод Зајечар, ЈП “Дирекцији за изградњу“ Зајечар, ЈКСП Зајечар, привредним субјектима и правним лицима са подручја града Зајечара и поменутих општина, као и на максималној мобилности и радном ангажовању Команде заједничких снага у Зајечару.

Из напред поменутог свакако можемо донети закључак да су се услови боравка на поменутим објектима свакако побољшали у односу на услове које смо затекли  приликом првих обилазака  на почетку радног ангажовања заједничких снага.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР