Skip to main content

Ознака: вишак радних сати

Састанак у Сектору за људске ресурсе са начелницом Катарином Томашевић

Београд, 3.3.2017. године, – Делегација Синдиката српске полиције одржала је 3.3.2017. године у времену од 9.00 до 11.00 сати радни састанак у Кабинету начелнице Сектора за људске ресурсе Катарине Томашевић. Осим начелнице, састанку су присуствовали и њени сарадници: Драган Цветковић, помоћник начелнице, Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима и Божидар Оташевић, заменик начелника Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку. Делегацију ССП чинили су: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић, чланови Главног одбора Синиша Ћук и Никола Петровић и председник РЦ Београд Слободан Ћосовић.

Разговарало се о следећим темама:

  1. Накнада за остварени вишак радних сати (који су у међувремену постали прековремени) у ППУ у Врању и Јединици за заштиту.

У погледу вишка остварених сати запослених у ППУ у Врању од начелнице смо добили информацију да је руководиоцима ППУ у Врању у више наврата налагано да доставе спискове ради сагледавања чињеничног стања, те, коначно, и састављања споразума о вансудском поравнању. Став ССП, а и руководства Сектора је да је овакве проблеме много боље, брже, ефикасније и (за МУП) јефтиније решавати споразумно, него да избегавањем решавања проблема запослени буду приморани да туже МУП, што неминовно изазива додатне трошкове (судске, адвокатске, трошкове вештака и др.). Но, да би споразум био реализован, неопходно је да постоји искрена воља обе стране, а што очигледно није случај са руководством ППУ у Врању, које недостављањем спикова о оствареном вишку радних сати запослених, те запослене практично „терају“ на једино преостало решење – тужбе. ССП сматра да је овакво понашање руководства ППУ у Врању мора бити санкционисано.

Начелница је својим сарадницима наложила да се оствари контакт са руководством ППУ у Врању и да се, у року од две недеље, овај проблем реши, односно саставе предлози споразума о вансудском поравнању.

Ништа боља ситуација није ни у Јединици за обезбеђење, где руководиоци сматрају да је у реду да запослени имају нпр. 192 радна сата у месецу за који је укупан фонд сати нпр. 176 и да таква разлика не представља вишак радних сати. Ово је ситуација која траје годинама и она је очигледан пример нестручности, а можда још више бахатости и самовоље појединих руководилаца у МУП-у, овога пута у Јединици за заштиту. Управо овакво неодговорно и незаконито понашање појединих руководилаца има за „резулат“ да МУП годишње на име судских трошкова исплаћује око 2.000.000.000 динара (две милијарде). И то ће бити случај све док МУП сам, по службеној дружности, против таквих бахатих старешина не буде покретао дисциплинске, па и кривичне поступке. А док то не почне да чини МУП, чиниће ССП.

  1. Систем оцењивања и каријерног напредовања

Ово је тема која је, можемо слободно рећи, одузела већи део времена, ако узмемо у обзир важност оцене у систему каријерног напредовања. Као најчешћи примери необјективног оцењивања су случајеви у којима „полицајац године“ не добије „петицу“ или у којима полицијски службеник који је све своје послове и задатке обављао квалитетно и ажурно, а није био дисциплински кажњаван – оцењен „тројком“. Злоупотребе у оцењивању се огледају и оцењивањем синдикалних активиста нижом оценом, а као вид одмазде и покушаја дисциплиновања синдикалног активисте. Представници ССП су оценили да, иако на први поглед, оцена „добар“ – 3 није лоша оцена, она „стопира“ могућност напредовања запосленог. Уз то, садашњи начин оцењивања оставља могућност руководиоцу да онемогући напредовање оних који на било који начин могу да „угрозе“ његову позицију, односно омогућава да руководилац давањем високих оцена својим „миљеницима“ и ниских онима према којима има неоправдано негативан став, креира руководство и уподобљује га својим личним прохтевима.

Начелница Сектора је констатовала да су сви у Сектору свесни да је тренутно стање у вези са оцењивањем запослених у МУП-у лоше, али да се ради на томе да се оно поправи и унапреди, у смислу да оцењивање што мање зависи од личног става и дискреционе оцене руководиоца, а више од неких нормативних вредности.

Представници ССП су предложили модел оцењивања аналоган оцењивању владања ученика у школама где сви на почетку године имају оцену „одличан“ – 5, са нпр. максималних 100 бодова, а да се онда, током године, свака грешка запосленог „кажњава“ одузимањем бодова, односно додавањем бодова у случајевима посебних заслуга.

Начелница Томашевић је поновила да је свесна свих проблема и мана садашњег и будућег оцењивања запослених, да је нови правилник о оцењивању упућен Влади на усвајање, а да ће, према решењима предложеним у њему, будуће оцењивање свакако бити боље и објективније од постојећег, али да ће се и оно „у ходу“, уочавањем мањкавости – мењати и унапређивати. Саопштила је и да ће критеријуми за оцењивање руководилаца и извршилаца значајно разликовати.

Сектор за људске ресурсе2

  1. Солидарна помоћ – шта са захтевима из 2016, а шта са оним из 2017?

Руководство Сектора за људске ресусрсе је свесно да је рок за доношење решења по захтевима за исплату солидарне помоћи у 2016. години истекао, али да због великог обима послова о тим захтевима није могло бити раније одличивано. Реч је о захтевима пристиглим након окончања рада Комисије за солидару помоћ, тј. након 23.12.2016. године. Због тога што је број пристиглих захтева за додељивање солидарне помоћи у 2016. години велики – то ће тој комисији бити продужен мандат и она ће одлучити о свим пристиглим захтевима за добијање солидарне помоћи где је основ стицања у 2016. години.

Што се тиче захтева за солидарну помоћ у 2017. години, још увек није јасно да ли ће и за о до сада пристиглим захтевима одлучивати нека комисија или ће то Сектор одлучивати у редовном поступку, али, у сваком случају, о сваком поднетом захтеву биће одлучивано. По свим до сада пристиглим захтевима формирани су предмети, а у случајевима где је уочено да недостаје одређена документација, од подносилаца је затражено да доставе потребну документацију. С тим у вези представници ССП-а су предложили да Сектор, у циљу боље информисаности запослених у МУП-у, свим оргнаизационим јединицама проследи једно упутство о начину подношења захтева, као и о томе шта уз сваки захтев треба приложити. Начелница Томашевић је предлог оценила добрим и најавила да постоји чак и могућност организовања једне јавне презентације, где би се руководицима и представницима синдиката пружиле најважније информације у вези са остваривањем права на солидарну помоћ.

Представници ССП су изнели примедбе и на садржај Правилника о солидарној помоћи у МУП-у, који је на снази од 4.1.2017. године, пре свега у смислу што њиме рођење детета и смрт члана уже породице нису предвиђени као основи за остваривање права на солидарну помоћ, указујући да је недопустиво и правно мањкаво да се правилником дерогирају права установљена посебним колективнвим уговорима. Правилником се не сме задирати у већ утврђена права, већ се њиме само детаљније разрађује поступак остваривања већ установљених права. У случају да захтеви за добијање солидарне помоћи буду одбијани из овог разлога, ССП ће својим члановима омогућити бесплатну правну помоћ, истовремено указавши да ће то само донети трошкове МУП-у. Начелница Томашевић је саопштила да се слаже да правни основи за остваривање права на солидарну помоћ предвиђени у посебним колективним уговорима не могу бити дерогирани правилником и да ће се приликом одлучивања о захтевима увек примењивати пропис повољнији по запослене, односно да ће сви запослени који поднесу уредне и благовремене (у року од три месеца од стицања права на солидарну помоћ) захтеве – добити позитивна решења о остваривању права на солидарну помоћ.

  1. Радни стаж запослених у МУП-у упућених на стручно усавршавање у КПА

Проблем се састоји у томе што су запослени од стране МУП-а упућивани у КПА ради школовања о трошку МУП-а, где је уговором између запослених и МУП-а било прописано да запослени упућени на школовање у КПА остварују право сва права у вези са пензијско-инвалидским осиграњем. Међутим, МУП своју обавезу о уплати доприноса за ПИО није извршио, у случајевима појединих запослених – делимично, а појединих – у потпуности. Било је случајева да је чак комисија коју је образовао министар унутрашњих послова, одлучујући по захтевима појединих запослених, донела одлуку да они остварују право да им МУП уплати доприносе за време проведено на школовању у КПА, али то касније није реализовано, као што је било случајева да су поједине колеге утужиле МУП и добиле пресуде којима су уважени њихови тужбени захтеви, након чега им је МУП уплатио доприносе за ПИО. Указали смо да је неједнако поступање у оваквим случајевима недопустиво и да је потребно наћи јединствено решење.

Руководство Сектора нам је указало на неуједначену судску праксу, где једни судови тужбене захтеве запослених одбијају, а други усвајају, па Сектор за људске ресурсе не може да „стане“ изнад судова заузимањем јединственог става, али да ће у свим случајевима где суд нађе да су тужбени захтеви основани – колегама бити уплаћени доприноси за ПИО. Према речима руководства Сектора у око 80% случајева судови пресуђују у корист МУП-а, тј. одбијају тужбене захтеве запослених као неосноване.
Сектор за људске ресурсе3

  1. Проблем недостатка довода воде и одвода канализације у ПС Шид

Представници ССП указали су на проблем недостатка мокрог чвора, односно довода воде и одвода канализације у ПС Шид за потребе огромног броја миграната према којима се свакодневно преузимају полицијске мере и радње. Ово посебно имајући у виду да су полицијски службеници ПС Шид посебно оптерећени мигрантском кризом, јер чак 1/3 од укупне популације миграната у Србији борави на подручју општине Шид. Самим тим потреба за мокрим чвором је ургентнија, јер је он неопходан како за обављање хигијенских и физиолишких потреба полицијских службеника, тако и миграната. Указано је да у постојећој ситуацији прети опасност од настанка епидемије, посебно имајући у виду да долазе топлији дани.

Изнели смо податак да је од стране Одсека за логистику ПС Сремска Митровица, у циљу решавања овог горућег проблема, већ израђен пројекат оспособљавања мокрог чвора, али да је неопходна финансијска подршка за његову реализацију.

Руководству Сектора је овај проблем већ делимично био познат, па ће, имајући у виду његову ургентност, те чињеницу за оспособљавање мокрог чвора нису неопходна велика финансијска улагања, руководство Сектора учинити додатни напор, заједно са Сектором за материјално-финансијске послове, да се проблем реши, те тако спречи настанак последица по здравље полицијских службеника, али и локалног становништва.

  1. Дискриминација полицијских службеника ПС Шид који обављају послове у вези са мигрантима у односу на полицијске службенике који те послове обављају као упућени из других општина

Пренели смо незадовољство и осећај дискрминације код полицијских службеника ПС Шид који свакодневно обављају послове у вези са мигрантима, а који су одлуком министра изузети од права на остваривање посебне накнаде, иако раде истоветне послове као и полицијски службеници упућени у ПС Шид са подручја других општина, а само из разлога што се сматра да је то њихов редован посао. Иако свесни онога што је прописано одлуком министра, нисмо се могли помирити са очигледном дискримиацијом, па смо изнели предлог да се полицијски службеници ПС Шид који свакодневно обаљају ове послове награде на неки други начин и тако бар приближно ставе у равноправан положај са својим колегама који у Шид долазе као испомоћ.

Начелница Сектора се сложила да се та врста и тај обим послова рада са мигрантима никако не може подвести под редовне послове полицијских службеника ПС Шид и обећала да ће, у сарадњи са руководством Дирекцијом полиције, изнаћи начин да се наведени полицијски службеници некако награде, а посебно имајући у виду да упрао они подносе највећи терет мигрантске кризе у Србији.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић
Виктор Ратковић

ТУЖБА СТАТУС ЧУВА

Синдикати који су изградили чланство и задобили репрезентативност на акцијама подношења тужби или олако даваних обећања решавања стамбених и свих других животних проблема запослених, враћају се старој опробаној пракси.

Олако задобијено поверење чланова, без основа у системском раду и трајном побољшању услова рада, још лакше је изгубљено. Пад броја чланова оба репрезентативна синдиката је разумљив и природан. Греси опструкције или продаје и издаје штрајкова у прошлости, шуровање са послодавцима, једних па других, разне акције типа „најави, крени па стани и одустани“ стигле су на наплату. Осипање чланства попримило је забрињавајуће мере… У тим синдикатима упалио се аларм, и одмах у акцију.

Акција продаја магле поново је на столу!

Једни се, под окриљем борбе за „обећану“ социјалну помоћ запосленима боре за ваздух, покушавају да преживе или барем одложе сасвим сигуран пад испод црте репрезентативности! У тој борби полако тону и у политизацију, на радост и послодавца и другог репрезентативног синдиката, који не видећи балван у свом оку, преноси писања појединих таблоида и свесрдно ради ротив синдикализма уопште!

Други се пак, nsp ugovorпокушавајући да успоре осипање чланства, настало као продукт проминистрове политике тог синдиката, враћају опробаном рецепту – запосленима нуде бланко обрасце за тужбе по разноразним основама. Обећавају гомиле новца лаковерним члановима и оним који то тек треба да постану. У оптицају су тужбе за топли оброк и регрес, висину дневница, исплату зараде у мањем износу, дневнице у КЗБ,  радно време ИЈП, дискриминацију, стимулацију и ко зна коју другу „цију“.

Е сад, што основа за тужбу нема, то што већ постоје изгубљени спорови и велики материјални трошкови запослених, по неким од наведених предлога, то што није могуће ни схватити на шта тачно мисле по неким датим предлозима, њих много не занима. У понуди је пакет аранжман: приступница, тужба и бланко овлашћење адвокатима.

А то овлашћење је посебна прича, бисер правних наука! И одсуства логике и разума код оног ко га потпише. Тешко га је описати па га прилажемо на горњој фотографији. Ту се побројаним адвокатима, али и „свим њиховим приправницима“, даје бланко овлашћење да запосленог заступају у свим могућим и немогућим споровима! Запослени, потписом тог овлашћења, унапред пристају на то да их адвокати синдиката, по свом нахођењу, рецимо, разведу од супружника. Можда се и несвесно одрекну наследства или пак постану подносиоци тужбе против министра, премијера… Добро, да баш не претерамо, свесни смо да се то неће лако десити, неће бити тужби против власти, ипак је реч о системском синдикату, ал није искључено да у њихово име синдикат одрекне дела плате, сложи са отпуштањем запослених, умањењем накнаде за путне трошкове… То им не би било први пут!

Шалу на страну, овде се ипак ради о озбиљној манипулацији запосленима. То што је неки тамо железничар добио своје предузеће на суду, никако не може значити да ће и полицајци добити своје евентуалне тужбе по истом или сличном питању. Железнице су јавно предузеће а МУП је државни орган, регулатива јесте слична али не и једнака и истоветна! Паралеле се не могу извлачити без дубље анализе.

Колегинице и колеге, отворите четворе очи и будите јако опрезни. Оне који су вас већ варали, на овај или онај начин, ништа и нико не спречава да то ураде поново! То можете само ви да спречите!

nsp tuzbe1

nsp tuzbe2
Упозорење које је колегама упутио наш Регионални центар у Врању.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Прописи у клин, ал Пера у плочу!

Београд, 18.07.2016. године, – Делегација Синдиката српске полиције одржала је састанак са руководством Јединице за обезбеђење, у просторијама јединице, са почетком у 10,00 часова. Синдикат су представљали председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, председник СГ УЗО Мирко Јовнаш и члан наше статутарне комисије Никола Петровић. Испред јединице на састанку су учествовали командант јединице Милан Глишовић, помоћник команданта Петар Богдановић и начелник одељења за обезбеђење ДКП Горан Исаковић.

Након поздравних и уводних речи, где су руководиоци ЈЗО изразили спремност за сарадњу и поштовање права радника, приступило се раду по предвиђеним темама, и врло брзо се показало да је изражена воља код појединаца у ствари само декларативна, ту пре свега мислимо на Петра Богдановић, вечитог и незаменљивог помоћника, некада начелника Управе, а сада команданта Јединице.

Подсећања ради, пре две године ССП је тражио и, након велике битке,  добио извештаје о награђивању запослених у овој јединици. Остали смо тада запрепашћени чињеницом да је тадашњи начелник Томашевић од 30 могућих месеци, увећану плату добио чак 28 пута. Његов заменик Ђукић је награђен 23 пута, али при врху „заслужних“ и награђених се налазио и помоћник начелника Богдановић са укупно 13 увећања плате. Да ли је уопште потребно наглашавати да се увек радило о увећању у износу од 20%? Више оовоме можете да прочитате на нашем сајту: http://ssp.org.rs/uzo-neverovatno-zaradili-14-plata-za-godinu-dana/ Чиме су они тада заслуживали силна увећања плате нисмо сигурни, али, можда се у наставку текста неке ствари разјасне!?

Настави са читањем

Ко кува куваре?!

Србија, нажалост, није земља која се може похвалити запосленошћу – напротив, поједини су срећни и када на неколико дана у месецу успеју да пронађу неки послић. Но, веровали или не, у истој тој Србији постоје људи који раде читавих 450 сати месечно!

Реч је о запосленима у Одељењу за послове исхране и смештаја МУП-а Р. Србије који приликом рада на терену (подручју Копнене зоне безбедности: Кадрова Чука, Мадјере, Козјак, Трн, Врапце, Табалије, као и на другим местима приликом теренског рада) раде од ране зоре (6h) до мркле ноћи (21h)!

У потрази да, најпре, сами себи објаснимо разлог овакве појаве, дошли смо само до једног могућег закључка – неко „високообразован“ је читајући члан 60. Устава Републике Србије превише озбиљно схватио зајамчено право на рад и решио да га буквално примени. Наравно, не на себи, већ на другима. И, наравно, за дупло или трипло мање паре него ли што он оствари за три пута краће радно време.

kuvar 1А овако изгледа (нака)радни дан кувара и његовог помоћника на терену. Устајање у 5.30. Спремање доручка почиње у 6.00. Након завршетка доручка (10.30), одмах се почиње спремање ручка, који траје до 15.00 сати. Следи спремање вечере, која траје до 19.30. Након вечере следи чишћење кухиње до 21.00 сат. И тако целих месец дана, сваки дан, од понедељка до недеље – без дана недељног одмора.

Математика је егзактна наука и она „каже“ да овим темпом рада запослени у кухињи за месец дана раде читавих 450 сати (30*15h). Овакав надничарско-феудални рад међутим не одражава се на висину зараде ових људи, јер у њиховим платним листама и временицима рада подаци су другачији – да су, заправо, радили 174 сата. Неко, ко уноси ове податке, очигледно не зна да „гледа“ у сат! Поставља се питање шта такав неко тражи у било ком државном органу, а камо ли у МУП-у?! За шта прима плату?! Чиме је заслужује?! Тиме што другима који свој посао раде одговорно и беспоговорно украде зарађених 276 сати?!

Уз све ово, услови рада у кухињама су катастрофални. Наиме, иако је температура, испаравање, односно влажност ваздуха у кухињама знатно виша и неповољнија него напољу, у овим кухињама не постоје клима уређаји и вентилација. Али ни недостатак клима уређаја није једини. Недостају и средства за рад: ножеви, посебни судови и друга средства за рад у кухињи, па кувар и помоћни радник приликом поласка на терен са собом од куће понесу знатан део прибора за спремање хране.

Синдикат српске полиције овакве „услове“ рада сматра недостојним човека и захтева Од МУП-а хитно изналажење решења како би престала ова талачко-ропска појава. Подсећамо да се на овај начин крше готово сва права у погледу радног времена:

  • право на исплату оног што се заради, односно право на слободне дане на име вишка остварених сати;
  • право на дневни одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа;
  • право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно;
  • ограничено радно ангажовање на 60 часова недељно, а што је, према Закону о раду, максималан број часова које неко у току једне радне недеље може бити ангажован, чак и у случају прерасподеле радног времена.

Како је политика ССП увек била не само да се указује на проблеме и неправилности, већ да истовремено предлаже начин њиховог решавања и отклањања, то и овај пут предлажемо да се убудуће у овим кухињама ангажује додатни број кувара и помоћних радника, те рад организује у две смене.

Но, за потпуно и праведно отклањање последица потребно је да се досадашње напред описано ангажовање кувара и помоћних радника или плати на одговарајући начин или да им се омогући коришћење слободних дана по основу вишка остварених сати. У том смислу, потребно је да МУП овим својим запосленима понуди склапање споразума о вансудском поравнању, којима би био прецизно уређен начин остваривања свих права које су запослени поштено стекли и зарадили, а уједно избегло да се МУП у судским поступцима изложи додатним (непотребним) трошковима.

 

Служба за информисање ССП
Виктор Ратковић

ПУ ВРАЊЕ: Вишак сати ће бити исплаћен!

Ужице, 05.03.2016.године, – Синдикат српске полиције добио је допис начелника Полицијске управе Врање, као одговор на наша постављена питања и изнете захтеве запослених у тој управи. Између осталог, господин Велиновић нас извештава и да је поднео предлог за покретање дисциплинског поступка против начелника Полицисјке станице Трговиште, а због непоштовања Закона о раду, ПКУ за полицијске службенике и инструктивне депеше Директора полиције – у вези са прављењем распореда рада.

У наставку дописа се говори и о томе да су у завршној фази припремне радње на реализацији захтева запослених за обрачун и исплату оствареног вишка сати које нису искористили кроз прерасподелу и коришћење слободних дана. Такође, при крају је и израда спискова раника који имају право на посебну накнаду за рад у специфичним подручјима, у складу са Одлуком министра, ретроактивно за ранији период. Исплата новца се може очекивати ускоро.

Руководство синдиката је задовољно овом показаном кооперативношћу начелника ПУ Врање, која је уследила након неколико радних састанака и вишемесечног неразумевања. Верујемо да, као и увек и свуда уосталом, само у сарадњи и међусобном уважавању на релацији „руководство управе – синдикални активисти“, можемо и морамо да решавамо проблеме у раду и створимо повољнију климу и услове за професионално обављање службе у том, посебно осетљивом, подручју. Услове у којима ће запослени бити задовољни и сконцентрисани искључиво на поверене им задатке, неоптерећени нарушавањем основних радничких права. Наравно, дуг је и трновит пут до тамо, али је ово свакако добар знак и велика промена у односу на ранији период.

1(1) 2

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић