Skip to main content

Вања Вукић: Услови за пензионисање у МУП и другим органима


 У вези поднеска Синдиката српске полиције број 1991-01/13 од 06.06.2013. године, који се односи на захтев за тумачење појединих услова за остваривање права на превремено пензионисање овлашћених службених лица у Министарству унутрашњих послова, обавештавамо Вас следеће:

Важећи законски прописи који се примењују на ово питање, првенствено Закон о полицији („Службени гласник РС“ број 101/05, 63709-УС и 92/11) одредбом члана 139. прописује да полицијском службенику може престати радни однос и пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије, а у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10 и 93/12), у члану 42. опредељене су категорије осигураника који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и који могу под посебним условима остварити право на пензију:

  1. полицијски службеници – униформисана овлашћена службена лица и полицијски службеници који раде на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима;
  2. запослени у Министарству спољних послова који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
  3. припадници Безбедносно-информативне агенције, припадници Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције;
  4. запослени у Управи за извршење кривичних санкција који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
  5. овлашћена службена лица Пореске полиције у смислу прописа о пореској администрацији;
  6. професионална војна лица према прописима о Војсци Србије;
  7. остали полицијски службеници који раде на радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Члан 43. став 1. наведеног закона прописује да осигураник из члана 42. тач. 1) до 6) овог закона, коме престане запослење с правом на пензију пре испуњења услова из члана 19. овог закопа, стиче право на старосну пензију ако је навршио најмање 55 година живота и 25 година стажа осигурања, од чега најмање 15 година ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у органу из члана 42. овог закона.

Ставови 4. и 5. члана 43.  прописују изузетке за стицање права на старосну пензију, и то за професинолна војна лица (подофицир и официр до чина пуковника кад наврши 40 година пензијског стажа и најмање 53 године живота, официр чина пуковника кад наврши 40 година пензијског стажа и најмање 54 године живота).

Полицијски службеници – припадници специјалних јединица полиције, припадници Безбедно-информаивне агенције, припадници Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције који раде на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима, стичу право на старосну пензију када наврше најмање 53 године живота и 20 година ефективно проведених на тим пословима.

Дакле, овај изузетак уз постојеће изузетке омогућава одлазак у пензију под наведеним условом, али само уколико је запослени, у конкретном случају полицијски службеник испунио кумулативно овај услов који се односи на године живота (53) и године стажа (20) ефективно проведених искључиво на пословима у специјалним јединицама ( рачунајући и претходно код било ког послодавца: војска,полиција, раније Ресор државне безбедности, БИА). Овај услов је непроменљив и не подлеже повећању односно подизању границе за сваку календарску годину ни у односу на године живота, нити у односу на године стажа.

Чланом 73. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 101/10) за период од 2011. до 2021. године утврђено је постепено повећање границе за стицање права на старосну пензију. С тим у вези, за стицање овог права у 2013. години, за категорију осигураника из горе наведеног члана 42. став 1. тач. 1) до 6) потребно је најмање 53 године и шест месеци живота и 21 годину стажа осигурања, од чега најмање 11 година ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Имајући у виду наведено, а поводом питања Синдиката српске полиције, указујемо да је Законом о пензијском и инвалидском осигурању, у члану 43. став 5. прописано које категорије осигураника стичу право на старосну пензију са навршене 53 године и 20 година ефективно проведених на пословима на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Вања Вукић