Užice, 22.11.2016. godine, – Kao što smo već objavili, voljom ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanović, Sindikat srpske policije je ostao izvan radnih grupa ministarstva formiranih radi izrade predloga pozakonskih akata, u skladu sa novim Zakonom o policiji.

Ministru svakako mora biti poznato, kao i svim članovima tih radnih grupa, da SSP, mada bez zvanično priznatog statusa reprezentativnog sindikata, svakako ima članstvo koje svojom brojnošću daleko prevazilazi granicu od 15% zaposlenih u ministarstvu. Takođe, ministar je morao da bude upoznat sa dosadašnjim sistemom rada i kvalitetom primedbi, predloga i pitanja koja postavljamo na mesečnim radnim sastancima u Kabinetu! Tako da, uzimajući u obzir te dve činjenice – brojnost članstva i kvalitet rada SSP, nije postojao ni jedan racionalan razlog za naše izopštavanje iz tih radnih grupa.

Pod uslovom dobrih namera poslodavca. Ali, s obzirom na kvalitet izrađenih predloga pravilnika, u koje smo do sada imali uvid, prinuđeni smo da posumnjamo u dobre namere poslodavca i da smo s jasnom namerom uklonjeni kao učesnici ali i kao nemi svedoci!

To svakako nama nije bilo prepreka da izradimo predloge pojedinih pravilnika i da ih dostavimo ministru i predsednicima radnih grupa, a sve u cilju da i njima i javnosti pokažemo da pravilnici mogu i trebaju da budu pravični i pravedni, u interesu i poslodavca i zaposlenih.

Danas vam predstavljamo naš  PREDLOG PRAVILNIKA O PRIPRAVNOSTI, koji možete preuzeti sa oovog linka ili pogledati u nastavku teksta:

PREDLOG

PRAVILNIK

O PRIPRAVNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se način planiranja, evidentiranja i obavljanja pripravnosti, kao i prava i obaveze koje iz tog proizlaze.

Član 2.
Cilj ustanovljavanja i planiranja pripravnosti jeste obezbeđivanje neprekidnog i blagovremenog obavljanja policijskih poslova i zadataka. 

Član 3.
Pripravnost za rad podrazumeva stanje stalne dostupnosti i spremnosti policijskog službenika da se, van radnog vremena i van radnog mesta, odazove na poziv neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog za poziv za obavljanje nekog posla ili zadatka svog radnog mesta.

Član 4.
Pripravnost se može planirati samo za neodložne ili hitne poslove i zadatke.

Član 5.
Odluku o uvođenju i o obimu pripravnosti i plan pripravnosti donosi rukovodilac organizacione jedinice.

Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da policijskog službenika obavesti o planu pripravnosti najmanje pet dana unapred.

Izuzetno, rukovodilac organizacione jedinice može da obavesti policijskog službenika o planu i promeni plana pripravnosti u roku krećem od pet dana, ali ne kraćem od 48 sati unapred, u slučaju potrebe posla ili usled nastupanja nepredviđenih okolnosti.

Član 6.
Rukovodilac organizacione jedinice dužan je da vodi evidenciju ostvarene pripravnosti, koju je na kraju meseca obavezan da usaglasi sa policijskim službenikom koji je ostvario pripravnost.

Evidencija o pripravnosti treba da sadrži naziv organizacione jedinice, ime, prezime i jedinstveni matični broj policijskog službenika, mesec za koji se sastavlja, datum, vreme (od – do) i broj sati ostvarene pripravnosti, kao i ukupan broj ostvarenih sati pripravnosti i potpis neposrednog rukovodioca.

Član 7.
Rukovodilac organizacione jedinice je, radi donošenja rešenja i obračuna zarade, dužan da do 5-og u mesecu za prethodni mesec nadležnoj organizacionoj jedinici dostavi overen spisak policijskih službenika sa brojem sati ostvarene pripravnosti.

Član 8.
Rukovodilac nadležne organizacione jedinice dužan je da do 10-og u mesecu za prethodni mesec donese rešenje o ostvarenoj pripravnosti policijskog službenika.

Rešenje treba da sadrži pravni osnov za donošenje, podatke o policijskom službeniku, period u kojem je obavljana pripravnost, broj ostvarenih sati pripravnosti, pravo na uvećanje osnovne plate u skladu sa važećim propisima i pouku o pravnom leku.

Član 9.
Pripravnost se planira na takav način da svi policijski službenici budu ravnomerno planirani za obavljanje pripravnosti („cikličnim smenjivanjem“).

Član 10.
Pripravnost policijskog službenika na dan korišćenja nedeljnog odmora može se utvrditi samo u slučaju da nijedan drugi policijski službenik tog dana nije planiran da radi u smeni.

Član 11.
Policijski službenik kojem je utvrđena pripravnost za rad, rasporedom rada će biti planiran za rad u drugoj (popodnevnoj) smeni, ukoliko to ne bi ometalo redovno obavljanje poslova i zadataka. 

Član 12.
Pripravnost radnim danom može trajati najviše 16 sati, a subotom, nedeljom i praznikom 24 sata.

Član 13.
Policijski službenik koji je u pripravnosti dužan je da neposrednog rukovodioca obavesti o broju telefona na koji će biti dostupan radi pozivanja za obavljanje posla ili zadatka iz pripravnosti.

Član 14.
Policijski službenik se nakon poziva mora staviti na raspolaganje u što kraćem roku, a najduže u roku od sat vremena.

U slučaju da je za dolazak od mesta pribavališta ili boravišta do mesta rada policijskog službenika potrebno više od sat vremena, pripravnost tog policijskog službenika može se utvrditi samo u slučaju da nije raspoloživ drugi policijski službenik kojem je za dolazak od mesta pribavališta ili boravišta do mesta rada potrebno manje do sat vremena.

Član 15.
Neposredni rukovodilac ili lice ovlašćeno za poziv su dužni da policijskom službeniku kojeg iz pripravnosti pozivaju na obavljanje posla ili zadatka obezbede prevoz, u suprotnom policijski službenik ima pravo na naknadu troškova prevoza od mesta stanovanja do mesta obavljanja prekovremenog rada i obratno.

Član 16.
Rad policijskog službenika koji je iz pripravnosti pozvan da obavi određeni posao ili zadatak računa se kao prekovremeni rad.

Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Generalni sekretar SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.