Skip to main content

Ознака: депеша

РЕАКЦИЈА ССП-а НА ДЕПЕШУ СЕКТОРА ПОВОДОМ РАДА У ДАНЕ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА

Током данашњег дана од стране Сектора људских ресурса Министарства унутрашњих послова ка свим организационим јединицама упућена је депеша 08 број 114/2018. чији садржај се односи око права на увећану зараду за рад на дан празника који је нерадан дан. Након што смо упознати са предметном депешом, Синдикат српске полиције реаговао је на адекватан начин упутивши допис СЉР МУП-а у коме указује на погрешно тумачење материјалног права на уштрб запослених са захтевом да се грешка исправи, обрачун изврши на адекватан начин и спречи настајање штетних последица по запослене.

Наиме, право запослених у случају рада на дан државног празника који је нерадни дан огледа се у увећаној заради и то у општем радно правном режиму 110% од основице док се код појединих категорија запослених примењују посебни прописи или аутономни правни акти којима је одређено увећање зараде од 121% вредности радог сата основне плате, што је наравно случај и код полицијских службеника. Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) одређује државне празнике и верске празнике који се празнују нерадно и који се празнују радно. У члану 3а наведеног закона прописано је да ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана. Речена одредба стипулисана је на цитирани начин из разлога да би се запослени који раде петосменско радно време (радна недеља понедељак-петак) омогућило да државни празник обележе и у први наредни радни дан. 

Међутим, на овом месту потребно је имати у виду да је Министарство унутрашњих послова орган у коме је рад организован на начин који обезбеђује непрекидно обављање делатности јер би  због прекида обављања делатности настале штетне последице за грађане и државу. Имајући у виду наведено, запослени у МУП РС који раде у недељу 11.11.2018. године, који дан је законом проглашен за државни празник који се празнује нерадно, као и запослени који раде у понедељак који је према реченој одредби чл. 3а Закона која прописује да се не ради првог радног дана, имају право на увећану зараду сагласно одредби чл.187 ст.1 тач. 2 Закона о полицији  („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016 и 24/2018). Дакле, увећање зараде припада запосленима који раде на дан 11.11.2018. године због рада на дан државног празника који се празнује нерадно док запосленима који раде 12.11.2018. године припада право на увећање зараде због чињенице да нерадан дан због државног празника (који се празнује нерадно) пада у дан који је према распореду запосленог нерадан дан.

Такође, уколико запослени који раде у дане државног празника који је нерадан дан остваре право на увећање по још неком основу, имају право на увећање зараде, при чему, проценат увећања не може бити нижи од збира процената по сваком од основа за увећање.

Уколико одемо и корак даље и размотримо одредбу чл. 32 ст.2 Закона о платама државних службеника и намештеника који уређује материју накнаде зараде и која прописује да право на накнаду плате у истом износу као да је радио државни службеник има и ако није радио на дан празника који није радни дан или ако се одазвао на војну вежбу или на позив државног органа. Ово указује да цитирана одредба одређује право запосленог на увећану зараду као да је радио на дан државног празника који је нерадан дан, дакле са увећањем од 121%.

Од  МУП-а, односно Сектора људских ресурса очекујемо да благовремено пошаљу депешу којом ће дерогирати претходну, времена је довољно с обзиром да се обрачун зараде за наредни месец ради у текућем  месецу. На крају желимо истаћи да депеша представља акт обавештавања никако не представља правни акт, нити има правну снагу. Материја око плаћања рада у дане празника регулисана је законима као општим правним актима и они се морају поштовати.

Служба за информисање

Инструктивна депеша министра за примену ПКУ, по усаглашеном предлогу ССП и РАМРРС

Синдикат српске полиције је током лета пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова покренуо усаглашавање тумачења појединих одредби Посебних колективних уговора за полицијске службенике и државне органе. У Комисији за праћење примене колективних уговора, у зачараном троуглу “послодавац-НСП-ПСС“, није било могућности да се изнађе јединствено решење ни три године од потписивања ПКУ а што је за последицу имало нарушавање радних права запослених која се црпе из тих докумената.

У пракси смо имали неуједначену праксу, руководиоцима организационих јединица је остављено да по савести и свом нахођењу запосленима одобравају или одбијају захтеве, делимично или у потпуности. Имали смо дијаметрално различите одлуке на захтеве по истим основима, зависно од јединице до јединице, ал неретко и у зависности од симпатија старешине према подносиоцу захтева!

ССП се лако разумео са миритељком РАМРРС, госпођом Дејаном Спасојевић Иванчић, као и са представницом послодавца у том процесу, начелницом одељења у Сектору за људске ресурсе, госпођом Андријаном Шљивић. Цели поступак је протекао у позитивној радној атмосфери и врло брзо смо усагласили закључке које можете видети у приложеним фотографијама депеше са потписом министра унутрашњих послова др Небојше Стефановић.

Малу сенку на овај наш посао бацили су репрезентативни синдикати (а ко бу други иначе?  😀 ) који су одбили да дају сагласнот на измене и допуне појединих чланова ПКУ чији су потписници, без обзира што би то било у интересу запослених. Додуше, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова постоји већ 13 година, али један од тих репрезентативних синдиката у својим саопштењима још увек не може да погоди њен тачан назив.

Синдикат српске полиције је показао како је управо РАМРРС добар пут да се, уз посредовање трећег субјекта, на равноправној основи реше несугласице између послодавца и синдиката у погледу примене ПКУ. Стога је министар Стефановић одлучио да на терен пошаље инструктивни акт са прецизним упутствима за уједначавање праксе.

Депешу министра можете преузети на следећем линку:  Депеша уједначавање праксе код примене ПКУ

Припадници ИЈП Шабац нису туристи

Синдикат српске полиције наставља да указује на проблеме запослених широм нашег министарства и да захтева њихово хитно решавање. Тиме потврђујемо мишљење које влада међу колегама – кад имаш проблем обрати се ССП-у. Званично још увек нисмо репрезентативни, не желе нас, незгодни смо, непоткупљиви, увек на страни радника, никад на страни послодавца. Свакако, неминовно је да ће се то ускоро променити, одавно заслужени статус ће морати да нам званично буде признат, али и до тада, ми немамо сметњи да радимо пуним капацитетом и заступамо све запослене, без обзира на њихову синдикалну припадност.

Овог пута смо реаговали на неправду у Полицијској управи у Шапцу. Председник ССП Лазар Ранитовић послао је допис начелнику те управе у ком га је упознао да су, можда и једина, управа која не поштује инструктивне акте министра др Небојше Стефановића. Конкретно, ради се о непоштовању депеше министра број 4987/2017 из маја, којом је стриктно наложено урачунавање пута проведеног на одласку до места и повратку са места извршења службеног задатка у радно време.

Верујемо да ће овај допис уродити плодом, али задржавамо право предузимања даљих мера у циљу заштите запослених у ПУ Шабац.

Члан Главног одбора ССП
Синиша Ћук

„ВРЛО ХИТНА“ депеша министра Стефановића

Као реакција на акцију Синдиката српске полиције, којом смо покренули прикупљање потписа за подношење петиције Народној Скупштини Републике Србије, али још и више као реакција на масован одазив запослених и прикупљених неколико хиљада потписа током прва два дана, у петак увече 05.05.2017. године у све Организационе јединице Министарства унутрашњих послова стигла је депеша министра, са степеном хитности „ВРЛО ХИТНО“.

У депеши се наводи, између осталог, да је министарство „својим активностима и залагањем у предходном периоду, обезбедило довољно новчаних средстава за континуирирану исплату како плата, тако и накнада трошкова (посебних накнада у складу са Одлуком министра и накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, као и накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада у складу са тренутно важећим Правилником). Такође су обезбеђена средства за исплату јубиларних награда и свих врста помоћи и социјалних давања у складу са законским одредбама и колективним уговорима.“

Наводи даље, министар, како је министарство препознало проблем са применом члана 172. Закона о полицији и неће га примењивати до доношења коначне одлуке од стране Уставног суда Републике Србије. На крају депеше, министар напомиње да ће МУП као и Радна група за сарадњу са синдикатима у МУП, наставити као и до сада да решава социјалне проблеме запослених на обострано задовољство.

Ова депеша, то је свакоме јасно, продукт је петиције Синдиката српске полиције и захтева које желимо да надлежне институције, пре свих Народна скупштина, усвоје. Лепо је то што се министар Стефановић огласио, али нажалост, он као представник извршне власти није надлежан скоро ни за један од захтева у петицији осим за питање висине дневница али он на њега одговор не даје. Уместо тога, добијамо обавештење да се руководство МУП-а потрудило да нам обезбеди редовну исплату плата!

У депеши пуно тога пише али она заиста мало тога казује. Ту су изнете неке чињенице које ми не споримо, да има новца за плате и јубиларне награде, да се чл. 172 Закона о полицији не примењује… То заиста нигде нисмо ни навели – истина је да тај члан закона свима нама стоји изнад главе попут мача! Тим чланом је укинута уставна претпоставка невиности полицијских службеника која важи за све друге грађане Србије!

Заиста смо само у шали, резигнирани и огорчени укидањем појединих принадлежности, понекад говорили „добро је док и плату примамо“. Нисмо слутили да је то и реалан проблем и да се „руководство МУП потрудило“ да нам то обезбеди! Хвала на томе, свакако, али није згорег подсетити на тврдње председника Владе, господина Александра Вучића, да је банкрот избегнут још давне 2014. године, умањењем плата за 10% (нама у МУП и више од тога) и драстичним смањењем износа дневница за службена путовања, на бедних 150 динара. Такође, тврди се да је данас буџет државе у плусу, имамо велики суфицит, па с тим у вези остаје нејасно какав је то посебан напор био обезбедити редовну исплату плата!

Да ли да се сада  и ми хвалимо како смо петицијом издејствовали плате? Наравно да нећемо, нисмо ни наивни а ни малициозни! Пре бисмо рекли како ова депеша нема за циљ „правовремено и објективно упознавање запослених“, како се у њој наводи, већ управо супротно. Она служи да замагли истину, да збуни запослене и омете даље потписивање петиције! Но, како рекосмо, ССП није наивна организација, наставићемо прикупљање потписа упркос опструкцијама, предаћемо их онима чији одговор очекујемо – народним посланицима у Скупштини РС!

Депеши је остала недоречена по питању кључних захтева у петицији, па их с пуним правом опет постављамо овде:
– Зашто члан 172. није већ укинут, имало се времена више од годину дана?
– Како министарство може одлучивати о селективној примени закона? Свака част на храбрости, али се тиме крши закон, те је свакако боља и по све нас безбеднија његова трајна измена!
– Где је  уопште била памет предлагачима закона у време његовог усвајања? Шта је тада планирано и шта се желело?
– Да ли је то био увод у „Анализу ризика 2”?
– Зашто се у депеши уопште не помиње примедба на тренутну висину дневнице за службена путовања у земљи и иностранству и затражено увећање (враћање на некадашњу вредност)?
– Шта је са превисоко постављеним условима за каријерно напредовање и отказима због јединица? Поготово у условима превеликих дискреционих права старешина, односно субјективности код оцењивања!
– Да ли нормално да у комисији по жалби, седи и одлучује онај ко вас је једном већ оценио?
– Колики нам је регрес, за који се тврди да је уграђен у плату?
– А топли оброк?
– Колика је релна плата која нам преостаје када ове две ставке посебно прикажемо? Да ли полицајци раде за минималац?
– Имају ли у министарству икакав став у вези са условима за употребу ватреног оружја? Слажу ли се са садашњим законским одредбама које нас претварају у глинене голубове?
– Шта је са осталим захтевима из петиције?

Као што можете да видите имамо мали помак и прву реакциу, али нека вас то не успава, далеко смо од циља, те вас молим да наставимо са прикупљањем потписа и да, како ви лично, тако и чланови ваших породица, потпишете петицију јер наша примања, нервоза, стрес и одсуство од куће и све њих директно погађају.

Нека нам ово буде само подстрек и знак да смо на правом путу. Немојмо сада помислити да смо урадили нешто велико а камоли победили. Сада не смемо стати или се успавати. Прославићемо тек када Скупштина усвоји наше захтеве. Поготово се не смемо ослонити и чекати одлуку Уставног суда (ма колико ово поразно звучало), јер тај суд је данас све друго само не суд у правом смислу те речи!

Ваш ССП !

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Правници у служби буџета!

Ужице, 10.02.2016. године, – Синдикат српске полиције наставља своју мисију и разлог оснивања, те у циљу заштите радничких права запослених у Министарству унутрашњих послова и њихових економских интереса, указује послодавцу на пропусте и погрешну примену права и правних норми.

Просто је невероватна ноншалантност са којом правници Министарства унутрашњих послова приступају тумачењу позитивних правних прописа државе Србије и са каквом лакоћом доносе одлуке на штету запослених. Стару изреку „два правника – три мишљења“, наши, „мупови“ правници су преиначили и прилагодили је тако да се може исказати речима „сви правници МУП-а – једно мишљење“! Али…

Настави са читањем

Депеша о праву на теренски додатак

Београд, 04.02.2015.године, -Начелница Сектора за материјално-финансијске послове Министарства унутрашњих послова, госпођа Мирјана Недељковић, упутила је, свим одељењима и одсецима за послове логистике, инструктивну депешу којом се прецизирају услови за остваривање права на посебну накнаду за рад полицијских службеника у специфичним подручјима.

У предходних неколико месеци, од самог доношења Одлуке министра о утврђивању специфичних подручја на којима запослени у Министарству унутрашњих послова раде под отежаним теренским условима, 01 број 12188/2015 од 9. 11. 2015. године, у вези дела који се односи на ангажовања на пословима миграција и миграната, били смо сведоци селективне примене и неуједначене праксе на терену, зависно од управе до управе.

Настави са читањем

Ивици Дачићу: Противзаконита депеша која се односи на уштеде у МУП

Поштовани господине Дачићу,

Поводом Ваше депеше2013-10-18 Допис Дачићу у вези депеше о уштедама број 01-10283/2013-9 од 10.10.2013. године, у којој је наведен став да у случају упућивања полицијских службеника на семинаре ради стручног усавршавања ван места рада њима не припада право на дневницу, Синдикат српске полиције указује на следеће:

Настави са читањем