Skip to main content

Ознака: Милосав Миличковић

Шести месечни састанак у Кабинету

Београд, 12.6.2017. године – У Палати Србија одржан је шести редовни месечни састанак Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Радном групом је председавао државни секретар Милосав Миличковић, а делегацију ССП су чинили председник Лазар Ранитовић и генерални секретар Виктор Рaтковић.

Разговарало се о следећим темама:

1. Право на накнаду у случају привремене спречености за рад – утврђивање листе тежих болести и повреда ван рада

 • Представници ССП-а су указали на проблем у вези са применом члана 190. Закона о полицији, којим је прописано да полицијском службенику у случају привремене спречености за рад због теже болести ван рада која животно угрожава запосленог припада накнада плате у висини 100% основне плате коју би примио да ради, увећане за припадајуће додатке. Међутим, и поред законске обавезе да то учини, здравствена установа надлежна за заштиту запослених у МУП-у ни након 16 месеци од доношења новог Закона о полицији није утврдила листу тежих болести и повреда ван рада, што ствара проблеме приликом обрачуна накнаде плате и оставља могућност неједнаког поступања у оквиру МУП-а.
 • Члан Радне групе, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић саопштио је да је од стране надлежне здравствене установе састављена листа тежих болести и повреда ван рада, да је у току утврђивање шифри за сваку од тих болести и повреда, као и израда упутства за унос ових података у одговарајуће евиденције, те да ће цео поступак ускоро бити окончан, тј. да ће ускоро бити јавно доступна листа свих тежих болести и повреда ван рада.

2. Исплата јубиларних награда

 • Да ли ће и ове године бити исплаћиване јубиларне награде према досадашњој пракси и да ли је обезбеђено довољно средстава за ову намену?
 • Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица је саопштио да су у потпуности обезбеђена средства за исплату јубиланих награда за колеге који то право остварују у 2017. години, те да ће се исплата реализовати у два наврата: до краја јула колегама који су право на јубиларну награду стекли у периоду од 1.1. до 30.6.2017. године, односно крајем децембра колегама који су ово право стекли у другој половини године.

3. Систематизација радних места

 • Систематизација радних места представља изузетно важан сегмент радно-правног статуса запослених. У више наврата, а почев од септембра прошле године, најављивано је окончање израде систематизације свих радних места у МУП, са каталогом и описом радних места, уз јасно одређење законом утврђене поделе запослених у МУП-у на полицијске службенике и државне службенике и намештенике. Међутим, ти рокови су одлагани, па је неизвесно када ће систематизација бити окончана.
 • Господин Цветковић је саопштио да се показало да је израда систематизације радних места изузетно обиман и комплексан посао, где се појављују бројне недоумице, да је потребно утврдити одређена разграничења, па да је то основни разлог зашто тај посао још увек није завршен. Ипак, како је навео, израда систематизације радних места је у завршној фази, утврђен је каталог и опис радних места, утврђена je прецизна подела на полицијске и државне службенике, па се може очекивати да нова систематизација у потпуности буде окончана октобра или новембра текуће године.

4. Дотрајала возила. Набавка нових.

 • Указали смо на горући проблем свих организационих јединица МУП-а – дотрајала и најчешће технички неисправна возила, па да је набавка нових преко потребна.
 • Председавајући Радном групом господин Миличковић је навео да је МУП одавно препознао овај проблем, те да се у току јуна очекује потписивање уговора о набавци возила, након чега ће, у складу са потребама, организационим јединицама МУП-а бити подељено између 300 и 600 возила, у неколико етапа.

5. Интерни конкурси, упражњена радна места, привремени премештаји

 • Након почетка примене Правилника о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у МУП-у 1.1.2017. године попуњавање слободних радних места врши се искључиво путем интерног конкурса. Међутим, постоји одређен број слободних радних места за која се конкурси још увек не расписују, иако за то има потребе, што због недостатка људства, што због чињенице да послове појединих таквих радних места обављају колеге које су на та радна места привремено распоређене. И напослетку, шта ће се догодити са колегама који су привремено распоређени на та радна места, а којима истиче време на које су распоређени?
 • Ситуацију је појаснило више чланова Радне групе, а пре свега господин Цветковић, рекавши да је тачно да постоји одређен број слободних радних места за која нису расписани интерни конкурси, али да је то случај из два разлога: или што не постоји иницијатива за расписивање конкурса за то радно место или што није могуће физички постићи да се истовремено распишу конкурси за сва упражњена радна места. Наводи да је расписано око 50 интерних конкурса, да су најпре попуњавана радна места начелника ПУ и Оперативног центра, а да је реч о веома захтевној и формализованој процедури, са утврђеним роковима и да је спровођење ових конкурса обиман посао за Сектор за људске ресурсе (утврђивање приоритета, расписивање конкурса, прикупљање документације, обрада документације, одлучивање). У погледу запослених који су на одређена радна места привремено распоређени, они на тим радним местима могу обављати послове најдуже годину дана, након чега ће, уколико је то радно место потребно попунити, руководилац те организационе јединице покренути иницијативу за спровођење интерног конкурса за трајно попуњавање тог радног места, те да запослени који је привремено распоређен на то радно место, послове тог радног места може обављати до завршетка тог интерног конкурса, након чега ће те послове обављати онај запослени који буде изабран на конкурсу.

6. Исплата солидарне помоћи за 2016. и 2017. годину

 • Још увек свим колегиницама и колегама није исплаћена солидарна помоћ којима је то право утврђено за 2016. годину, нити су свим колегиницама и колегама за које је комисија сматрала да немају основа за остваривање овог права – уручена решења о одбијању.
 • Господин Драго Бјелица је навео да, према подацима којима располаже, постоје само изоловани случајеви колегиница и колега којима није исплаћена солидарна помоћ за 2016. годину, а којима је то право утврђено, додавши да ће сви запослени који су поднели захтеве за остваривање солидарне помоћи за 2016. годину добити одговарајућа решења, било усвајајућа или одбијајућа.
 • Указали смо на чињеницу да је већ прошло скоро пола године, а да о захтевима за солидарну помоћ у 2017. још увек није одлучивано, а да је исплата солидарне помоћи обавезна на основу ПКУ за државне органе, који се примењује на основу Анекса ПКУ за полицијске службенике. Члановима Радне групе је упућено питање када ће започети одлучивање о поднетим захтевима за солидарну помоћ у 2017. години и када се може очекивати исплата?
 • Господин Бјелица је навео да је МУП свестан свих одредби ПКУ за државне органе, па и оних које се односе на солидарну помоћ, па да ће, самим тим, солидарна помоћ и у 2017. години бити исплаћивана, те да ће у другој половини године најпре бити направљена финансијска конструкција, а потом одлучивати о поднетим захтевима за солидарну помоћ.

7. Исплата путних трошкова и посебних накнада за рад са мигрантима за април 2017.

 • Када ће бити извршена исплата путних трошкова и посебних накнада за рад са мигрантима за април 2017?
 • Чланови Радне групе су нас информисали да ће исплата путних трошкова за април 2017. године бити у уторак 13, а посебне накнаде у среду 14. јуна.

8. Рачунање радног времена „проведеног у путу“ приликом обављања посебних службених задатака ИЈП и Жандармерије и ажурирање временика рада за прву половину текуће године

 • На нашу примедбу да поједине организационе јединице и поред депеше министра унутрашњих послова неправилно евидентирају предметно радно време, чланови Радне групе су саопштили да је предметна депеша министра јасна и прецизна, а да уколико се она неправилно примењује у појединим организационим јединицама да се на то укаже. Потврдили су и да ће у наредном периоду, бити извршено „ажурирање“ временика рада за прву половину текуће године у вези са временом „проведеним у путу“ приликом обављања посебних службених задатака, па ће се утврђени број сати прековременог рада или исплатити или  ће се запосленима омогућити коришћење слободних дана.

9. Нерачунање и обрачун прековремених сати припадника УГП који врше превоз запослених

 • Указали смо на чињеницу да у појединим ОЈ УГП запослени који обавља своје редовне службене задатке у трајању од 12 часова, проведе у раду још додатна два часа приликом превоза осталих запослених на неком од граничних прелаза нпр., при чему им се овај рад – управљање службеним возилом и превоз других запослених на гранични прелаз и враћање са граничног прелаза, а што је у супротности са важећим прописима. Захтевали смо да се овај проблем реши, у супротном ће запослени своја права потражити на суду.
 • Члан Радне групе – помоћник начелника УГП Јово Пулетић је саопштио да није био упознат са овим проблемом, а да ће сада, УГП остварити контакт са РЦГП у којима овај проблем постоји и да ће се захтевати да се запосленима који обављају напред наведених посао евидентира 14 радних сати у току дана, односно 12 редовних и 2 прековремена сата.

Служба за информисање ССП

 

Јануарски месечни састанак у Кабинету министра

БЕОГРАД –  Дана 11.1.2017. године у Палати Србија одржан је први месечни састанак у текућој години са Радном групом за сарадњу са синдикатима којим је председавао државни секретар, господин Милосав Миличковић. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су председник Лазар Ранитовић, портпарол Бобан Ђорђић, чланови ГО Дарко Оцокољић, Андрија Јеринг и Никола Петровић.

Теме о којима се разговарало су следеће:

1. Награђивање полицијских службеника који су ментори полицијским службеницима-приправницима

Проблем се појавио у управама где су распоређени полицајци приправници након окончања курса за основну полицијску обуку, нарочито у ПУ Бор. Депешама број 24/10. од 10.3.2010. године и 163/10. од  16.9.2010. године експлицитно је наведено да се свим менторима због увећаног обима посла увећа коефицијент за 20% поводом менторског рада са полицајцима приправницима. Одговор на дату тему дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да је награђивање могуће једино у оквиру квоте од 5% на нивоу полицијских управа и да ван тога није могуће увећање коефицијента плате, а да дате депеше из 2010. године дерогирају нове депеше у оквиру поменутих квота.

2. Пријем у радни однос у МУП свршених студената Криминалистичко-полицијске академије

На претходним састанцима са Радном групом за сарадњу са синдикатима било је речи о запошљавању студената који су завршили КПА, односно да ће потписати одговарајућу сагласност и почети да раде у МУП са средњом стручном сменом. Да ли се од наведене замисли одустало? Хоће ли се запошљавати свршени студенти КПА у звању или са ССС или пак неће бити запошљавања ове категорије лица?

Одговор на питања дао је државни секретар Милосав Миличковић који је изјавио да сви студенти који су о трошку буџета у року завршили школовање биће примљени у радни однос у МУП у стеченом звању на КПА. Сектор за људске ресурсе има план пријема те се у наредних 6 месеци очекује реализација.

3.Зимски пнеуматици на службеним возилима.

Сведоци смо да огроман број служених возила нема одговарајуће зимске пнеуматике а возила се налазе у употреби. Да ли се планира расписати тендер за набавку зимских пнеуматика за потребе МУП-а и када?

Одговор је дао Драго Бјелица који је изјавио да је део зимских пнеуматика већ набављен и уследеће подела по приоритетима, други део пнеуматика ће бити обезбеђен кроз оквирни споразум.

4.Технички преглед службених возила ПУ Панчево

Министарство је склопило уговор са АМСС за осигурање запослених и за вршење техничких прегледа на територији Р. Србије. Полицијска управа Панчево на својој територији нема пословну јединицу АМСС те возила се ради техничког прегледа довозе у Београд. Овиме се не чине уштеде већ се МУП излаже додатним трошковима када је у питању ПУ Панчево. Територија ПУ Панчево покрива општине Ковачица, Опово, Алибунар, Пландиште, Вршац, Белу Цркву и Ковин са којих се одвозе возила на технички преглед у Београд којом приликом прелазе у оба правца до 200 км, чиме се стварају непотребни трошкови за гориво са једне стране и радници остају без возила и до пет дана са друге стране чиме се не може адекватно извршити територијална покривеност када су у питању послови и задаци, једном речју служба трпи. Предлажемо да МУП склопи уговор са одговарајућим правним лицем овлашћеним за вршење техничког прегледа на територији Града Панчева чиме би се овај проблем превазишао. Могуће је да на територији Р. Србије постоје још неке ПУ које имају истоветан проблем па и са њима превазићи проблем на поменут начин.

На тему одговор је дао такође, Драго Бјелица којом приликом је изјавио да је у оквиру Уговора о осигурању запослених у Министарству унутрашњих послова који је склопљен са Ауто-мото савезом Србије (АМСС) добијено гратис 1200 техничких прегледа те је неопходно искористити добијену повољност ради уштеда а да ће у будућем периоду бити склапљени уговори са одговарајућим правним лицима овлашћеним за вршење техничких прегледа на територији организационих јединица Министарства.

5.Крајње нехумани услови рада у јединици за обезбеђење одређених личности и објеката

 У Одељењу за обезбеђење дипломатско-конзуларних представништава (ДКП),полицајци који раде на обезбеђењу амбасада и других објеката, немају решен санитарни чвор односно тоалет. Проблем је што се објекти налазе у центру Београда или у елитним деловима града и полицајци су везани за радно место у кућицама за одмор али немају где да иду у тоалет. Често се дешава да посећују угоститељске објекте илу бензинске пумпе кад је радно време радио обављања физиоилошких потреба. Међутим, када објекти не раде или власник угоститељског објекта једноставно каже да је тоалет неисправан полицајац нема где. Тако имамо ситуацију да нам полицијски службеници у 21. веку у престоници Србије врше малу нужду или на улици (што представља прекршај из чл. 8. Закона о јавном реду и миру), или пак у пластичне флаше, а за велику нужду остављамо вама машти на вољу.

Више пута је од руководилаца усмено  тражено да се то питање  реши међутим овај горући проблем није превазиђен нити је изнађено трајно решење. Невероватно је понижавајуће да полицијски службеници у униформи врше нужду по улицама или да моле угоститељске раднике и раднике на бензинским станицама да их пусте у тоалет. Више пута су се руководиоци позивали на Уредбу Града Београда да сви објекти јавне намене морају дозволити употребу тоалета свим грђанима, али у праски се догађа ситуација да радици и власници објеката саопште да је толет неисправан за употребу чиме практично онемогуће коришћење полицијском службенику коришћење истог.

Решење би се могло наћи кроз дугогодишњу праксу да се за обезбеђење личности по месту становања склапају уговори између МУП и Скупштином станара, Скупштином општине на којој се налази лице или пак са Скупштином Града директно, да се користе мокри чворови који су у заједничким просторијама стамбене или неке друге зграде. Често један мокри чвор могу да користе по два радна места ( позиције ) која су у радијусу од пар стотина метара, те нису потребни грађевински радови и додатни трошкови МУП-а. Из нама непознатих разлога када се укине обезбеђење неких званичника (нпр. Војислав Кошуница) МУП отказује уговор о коришћењу тих преко потребних просторија па неколико радних места остављају без могућности употребе тоалета. Један од начина поред наведених јесте изнајмљивање или куповина мобилних или покретних тоалета који би се ставили на безбедно место у непосредној близини радних места.

Одговор на тему дао је помоћник директора полиције, Богољуб Живковић који је изјавио да ће бити наложено руководиоцима Јединице за обезбеђење да изврше провере и процену и доставе предлог решења како би се у што краћем периоду решио овај есенцијални проблем. Уколико запослени не буду задовољни брзином решавања овог горућег проблема ССП ће бити принуђен да се обрати Управи за безбедност здравља при министарству рада.

6.Интерни конкурси и премештаји

Од 1. јануара 2017. године ступио је на снагу Правилник о интерном конкурсу запослених  у МУП. Када ће одпочети примена у пракси односно када ће се расписати интерни конкурси за отворена и неупражњена радна места у МУП? Када ће се омогућити могућност премештаја полицијских службеника?

Одговор на питање дао је господин Жељко Веселиновић који је изјавио да је Правилник о интерном конкурсу ступио на снагу те када су у питању трајни премештаји или одређена постављења неопходно је најпре да постоји упражњено радно место а након тога руководилац орг. јединице подноси иницијативу Министарству ради објављивања конкурса након чега се формира комисија која обрађује пријаве на конкурс.  Тренутно није могуће бити трајно премештен до ступања на снагу акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Једини начин за премештај је привременог карактера. О датуму ступања на снагу акта о систематизацији, чланови Радне групе нису желели да се изјасне.

7.Путни трошкови, накнада за рад са мигрантима и дневнице

Касне два месеца, ушли смо у нову буџетску годину, финансијска средства не би требала да представљају проблем у вези са редовном исплатом као ни исплатом дуговања од два месеца (новембар и децембар 2016.) Када се може очекивати исплата путних трошкова? Да ли је утврђена динамика исплате како не би долазило до кашњења у текућој години?

Када се очекује исплата накнаде за рад са мигрантима и дневница? Да ли је утврђена динамика исплате у 2017. години како не би долазило до кашњења и дуговања према запосленима што је био случај у претходној години и да ли постоји могућност да се исплата убрза како запослени не би добијали накнаду и дневнице протеком и више месеци од момента остваривања права?

Одговоре су дали Жељко Веселиновић који је изјавио да је накнада за долазак и одлазак са рада данас уплаћена и да ће исплата уследити редовно по планираној динамици и неће бити застоја у исплатама. Када је у питању накнада за рад са мигрантима и дневнице Драго Бјелица је изјавио да у зависности од обраде и слања ка Сектору финансија следи кроз пар дана исплата. Дакле у зависности од брзине достављања обрачунских служби полицијских управа биће и исплата.

8.Опрема, униформа и возила

Када се може очекивати набавка и подела нових службених возила ( патролна и цивилна)? Да ли ће се у текућој години омогућити куповина цивилних одела за припаднике УКП-а и да ли ће бити обезбеђена додатна униформа за полицијске службенике и припаднике СВС-а? Да ли је планирано занављање заштитне опреме припадницима Интервентних јединица полиције, Жандармерије и Полицијске бригаде која је у лошем стању?

Одговор на питање дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да би у текућој години требала бити  набављено око 1200 нових возила те да ће бити набављена како заштитна опрема за специјалне и посебне јединице као и да се разматра начин на који ће бити опскрбљени припадници УКП цивилним оделима, која ће у сваком случају добити у току текуће године.

9.Укидање забране награђивања старешинама и запосленима ван Дирекције полиције

Увођење забране награђивања старешина и запослених ван Дирекције полиције је била мера штедње због мањка средстава у буџету из 2016. године. Како је Закон о буџету за 2017. годину усвојен и ступио на правну снагу, финансијска средства би требало да су планирана за овај вид расхода те у складу са тим потребно је укинути забрану награђивања старешина и запослених ван Дирекције полиције чиме се стављају у подређен положај.

Добили смо одговор да сви запослени у оквиру Министарствам изузев руководилаца, имају право у оквиру кводе од поменутих 5% запослених да буду награђени без обзира да ли су запослени у Дирекцији полиције или у неком од сектора.

Напомињемо чланству да приликом овере здравствених књижица деце која су осигурана преко Министарства обавезно предају потврду да су им деца похађају школу како не би настале компликације приликом здравстених услуга Министарства здравља.

                                                                                                                        Служба за информисање ССП

Куд нестаде обећаних 20.000 динара?

Тог првог децембра прошле године већина медија пренела је саопштење Полицијског синдиката Србије да након договора с премијером Србије „више нема разлога за штрајк глађу, који је раније најављен”.

Како су објавили на свом сајту, представници тог синдиката су с премијером Александром Вучићем договорили начине да се побољша статус запослених у полицији, који ће током 2016. године добити и једнократну новчану помоћ од око 20.000 динара, а биће повећане и дневнице за оперативни састав МУП-а Србије на око 2.000 динара“.

Захвални смо премијеру Вучићу на разумевању. Разлози за штрајк глађу су престали.“– Изјавио је председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић након састанка са председником Владе РС Александром Вучићем, па додао да се „Премијер Вучић захвалио представницима Полицијског синдиката што су одложили штрајк глађу и нису дозволили да буде исполитизован и искоришћен за дестабилизацију земље.“

Детаљнији извештај и видео снимак изјаве председника ПСС: Полицијски синдикат одустао од штрајка, договор са Вучићем

Из Владе је саопштено истог дана да је премијер обећао да ће „Влада уложити додатне напоре како би у току следеће године била обезбеђена средства за побољшање услова рада и материјалног стања припадника МУП и модернизацију опреме.“

Како за ПСС-ом не би заостајали, представници другог репрезентативног синдиката Независног синдиката полиције, после само пар дана, такође су отишли на „преговоре“ и фотографисање са премијером. Они преполовљавају испреговарану суму „обећане“ помоћи и на свом сајту пишу:„Висина једнократне новчане помоћи нам је и на данашњем састанку потврђена, као и став Председника Владе Р.Србије да је потребно да запослени у наредном периоду добију одговарајући износ који ће бити исплаћен у складу са реалним могућностима Владе Р. Србије, а оквирно ће то бити око 10.000,00 динара.“

Такође, НСП нам саопштава и да ће износ дневница бити увећан само за ангажовање у КЗБ, али конкретну цифру не наводе.

Више о томе и на сајту НСП: Састанак НСП-а са премијером Вучићем 

premijer-nsp

Као да ово ширење оптимизма без покрића, у саопштењима два репрезентативна синдиката није било довољно, у то се активно укључује и сам министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, који у неколико наврата даје неодређене, непрецизне изјаве, али изјаве које се могу схватити као потврда навода ПСС и НСП. Председник Радне групе за сарадњу са синдикатима, државни секретар Милосав Миличковић, на месечним састанцима у Кабинету, такође даје двосмислене одговоре које је било могуће тумачити по жељи.

И тако, бомбардовани најавама са свих страна, стиснути свакодневним финансијским проблемима, запослени су лако поверовали у ту својеврсну шарену лажу. Ретки су били гласови разума и упозорења да, осим синдикалних лидера, никада заиста нисмо чули директан одговор било ког од представника послодавца, а поготово не од самог премијера!

Синдикат српске полиције, позивајући на опрез и разум, скоро да је постао непријатељ колегама, неко ко је злурад и не радује се тим обећањима, само зато што су ту помоћ, ето, издејствовали други синдикати.  Ипак, издржали смо и нисмо насели на олако дата обећана представника репрезентативних синдиката. Нису им била ни прва, а ни последња којим ће нас све замајавати!

Ових дана је стигла и коначна потврда онога на шта смо упозоравали позивајући на опрез и разум – једнократне новчане помоћи за све запослене у МУП неће бити у 2016. години! Нажалост, истина је горка, ал свако отрежњење је такво.

Синдикат српске полиције се томе, наравно, ни најмање не радује. Не само због тога што запослени неће добити ту преко потребну новчану помоћ (било 20, било 10 хиљада динара). Више од самих обмана и лажи боли нас сазнање да ти синдикати на тах начин гасе и последњу наду у синдикализам у МУП. Надамо се да ће колеге умети да коначно препознају и казне те безочне лажи масовним исчлањавањем из тих синдиката који системски уништавају сваки дух отпора у нама! Јер, нама је јасно зашто су репрезентативни синдикати одустали од својих обећања али нам није разумљиво зашто запослени својим новцем, преко чланарине, плаћају такве обмане и дилове!?

У тешкој и неравноправној, сталној борби синдиката и послодавца за радничка права запослених, не сме бити расипања и узалудног трошења енергије. Сви синдикати би морали да делују заједно али то тренутно није тако! И неће бити све док запослени својим чланством не оснаже једини прави синдикат, искреног борца и гаранта њихових права – Синдикат српске полиције!

Може бити само један – ССП!

Служба за информисање ССП

Октобарски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима

БЕОГРАД- Дана 10.10.2016. године, одржан је дести по реду месечни састанак између Радне групе за сарадњу са синдикатима у Министарству унутрашњих послова и представника Синдиката српске полиције чију делегацију су представљали: председник Лазар Ранитовић, портпарол Бобан Ђорђић,чланови Главног одбора ССП, Небојша Ристић и Дарко Оцокољић.

wp_20161010_08_50_57_pro

Теме које су биле предмет састанка су систематизоване у наредних пет тачака:

 1. Исплата посебне накнаде за ПУ Врање

Посебна накнада за рад са мигранитима није исплаћена за месеце јул и август. За месеце јул и август су враћени спискови ка организационим единицама, исправљени су и послати ка МУП, те нас интересује када запослени могу очекивати исплату накнаде? Одговор на предметно питање дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да када спискови оверени од стране координатора пристигну у Сектор финансија и људских ресурса следи исплата у року од двадесетак дана, као и да не постоји сметња да накнада буде исплаћена јер новца има. Проблем са предметним списковима је настао јер координатор није исте оверио потписом те самим тим Министарство није могло ни извршити исплату. Договорено је да ће господин Бјелица лично проверити где се налазе и да ли су оверени спискови заједно са начелником ПУ Врање и шефом Одсека за логистику ПУ Врање , након чега ће по доласку у Сектор бити издат налог за исплату.

2. Средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2016. годину

Увидом  у Информатор Министарства унутрашњих послова на веб сајту у Прилогу бр. 7 који се односи на средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2016 годину ланирана је расподела средстава на следећи начин, и то:

I – 413 – Накнаде у натури ……………………………………………….. 9.800.000 динара
II – 414 – Социјална давања запосленима …………………………. 65.900.000 динара
4142 – Расходи за образовање деце запослених………………………. 31.500.000 динара
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице и друге помоћи запосленом …………………………………………… 34.400.000 динара
УКУПНО (I + II): 75.700.000 динара
Напомена:
413 – односи се на закуп стамбеног простора
4142 – односи се на исплату стипендија и набавку уџбеника и школског прибора
4144 – односи се на исплату помоћи у лечењу, исплату помоћи на име издржавања и
исплату новчане помоћи поводом Дана министарства, Славе и Дана полиције.

Да ли се предметни план спродови и на који начин, односно колико је људи добило средстава да ли постоји извештај? Одговор на питање дао је државни секретар, господин Милосав Миличковић који је изјавио да су опредељена средства утрошена како је наведено у Информатору, како је наведено у табелраним приказима, те обавезао господина Драга Бјелицу да достави Синдикату српске полиције, Извештај о утрошеним средствима, појединачно, поштујући одредбе Закона о заштити података о личности.

3. Станица граничне полиције Моровић

Докле се стигло са дисциплинским поступцима у СГП Моровић? Да ли су окончани и који је исход? Реч је узео господин Милорад Кујовић испред УГП који је изнео податке да се против командира води 4 дисциплинска поступка од којих су два због учињене тешке повреде службене дужности и два због лаке повреде. На инсистирање председника ССП да се саопшти коначни исход, господин Кујовић је изјавио да је у два од четири дисциплинска поступка наступила апсолутна застара дисциплинског гоњења, у трећем је правоснажно ослобођен а четврти за тешку повреду је у току дуже од годину дана као и да је запосленом који је закључком руководиоца именован за дисциплинског старешину престао радни однос те је нови дисциплински старешина у поступку именован и ускоро се очекује наставак поступка, односно заказивање расправе. Лазар Ранитовић је навео да је недопустиво да се дозволи очито намерним и грубим пропустима да застаревају поступци покренути против руководилаца, који су између осталог посебно осетљиви јер се ради о радњама које се огледају у нарушавању  угледа МУП-а, крајњем ниподаштавању запослених и нарушавању међуљудских односа што може да произведе веће и теже последице како по саме запослене у поменутој СГП тако и по МУП, што је недопустиво. Добили смо уверавања да ће наведени предмет као и било који други бити окончани без застаре у складу са законом.

4. Услови смештаја у подручјима погођеним мигрантском кризом

Обзиром на чињеницу да је дошло до захлађења, те да предстоје све хладнији дани праћени кишом, снегом, наглим падом температуре, а паралелно обезбеђење државне границе према Р. Бугарској и Р. Македонији се наставља кроз заједничке патроле Војске Србије и МУП-а постављамо питање да ли се предузимају конкретне радње у циљу обезбеђења простора за адекватан смештај како полицијски службеници на задатку не би се поразбољевали и како им се не би здравље нарушиило? Подсећамо да према Закону о безбедности и здрављу на раду Министарство је у обавези да спроводи мере здравствене заштите запослених на раду као и на основу Закона о ратификацији Конвенције  Међународне организације рада број 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној средини, као и на основу члана 181. Закона о полицији. Конкретни проблеми идентификовани су у РЦ ГП према Р. Бугарској, СГП Стразимировци где недостаје нафта за агрегат неће бити довољно за зимски период који предстоји, патрола је са припадницима војске целу ноћ напољу под ведрим небом док ради смене од по 12 часова. Овакво стање је на већини СГП како РЦГП према Р. Бугарској тако и према Р. Македонији.

Државни секретар, Милосав Миличковић изјавио је да проблем мигрантске кризе је проблем Републике Србије, те да као такав је један од приоритета у раду поред МУП-а и Владе РС, и да ће се системски решавати, као и да ће самим тим проблеми са којима се запослени суочавају на терену бити отклоњени, односно да ће бити обезбеђени адекватни услови и да се спроводе мере и радње у томе правцу како би запослени били адекватно опремљени и смештени. Делегација ССП добила је уверавања и наведени су конкретни кораци у том смислу које нисмо због заштите података у могућности да објавимо али ће свакоме запосленоме који буде ангажван на овим пословима бити обезбеђен адекватан смештај и услови за рад и боравак на терену. Што се тиче начина рада смена на терену јасно је дато до знања да без обзира на број радних сати проведених нико неће добити мању зараду уколико буде остварио мањи број сати на месечном нивоу, јер су евидентирани случајеви по полицијским управама да поједини руководиоци уносе мањи број сати у временик рада, односно да запослени на терену добијају слободне дане који им се не рачунају у радне сате, чиме не остварују довољан број сати на месечном нивоу.

5. Споразум о вансудском поравнању

На ранијим састанцима са Радном групом је договорено да се за запослене у Управи за обезбеђење, ПУ Врање и ПС Мајдампек склопе споразуми о вансудском поравнању у вези остварених прековремених сати запослених. На жалост до данашњег дана Секретаријат МУП није доставио ниједној организационој јединици предметни споразум.

У вези са наведеним договорено је да ће господин Драго Бјелица и Драган Цветковић из Сектора за људске ресурсе да контактирају руководиоце поменутих организационих јединица како би се решили  проблеми достављања Секретаријату МУП-а података неопходних за сачињавање споразума. Што се тиче ПУ Врање, тамо су већ сачињени споразуми од стране управе, али нису послати ка МУП. Поводом тога биће контактиран начелник ПУ којем ће бити наложено да сачињене споразуме пошаље ка МУП како би напокон запосленима могла бити уплаћена потраживања у складу са споразумом.

                                                                                                                        Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

 

Осми месечни састанак у Кабинету министра

Београд, 12.9.2016. године, – Одржан је осми редовни месечни састанак са Радном групом МУП за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције на састанку чинили су: Лазар Ранитовић – председник ССП, Миле Лазаревић – заменик председника, Виктор Ратковић – генерални секретар, Никола Петровић – председник СГ ОЖ Београд и Мирко Јовнаш – председник СГ УЗО.

Радом радне групе председавао је државни секретар Милосав Миличковић, уз учешће скоро свих редовних чланова Радне групе. Након кратких поздравних речи државног секретара и председника синдиката приступило се раду по унапред достављеним темама.

 1. Чување хемијских материја, предмета КД

На састанку одржаном јуна ове године изнели смо проблем полицијског обезбеђења хемијских материја у Старој Пазови и у Земуну. Тада је заједнички констатовано да у оквиру МУП не постоји могућност решавања овог проблема, као и то да у надлежним судовима и здравствено-медицинским установама нема слуха, нити добре воље да се проблем реши. Стога је државни секретар на себе преузео да министру пренесе ситуацију и потребу директног контакта са његовим колегама из министарства здравља и правосуђа.

Нажалост, ни три месеца касније, иако је државни секратар констатовао да је ово оправдано питање, још увек ништа није урађено, односно договор између министарстава није направљен, а решење је изван домашаја МУП-а. Стога нам преостаје да и даље беспотребно трошимо и људске и материјалне ресурсе.

 1. Проблематика у Управи за обезбеђење

Иако је пре два месеца делегација ССП одржала састанак у Јединици за обезбеђење, са комаднатом ЈЗО Миланом Глишовићем, његовим помоћником Петром Богдановићем и начелником Одељења за обезбеђење ДКП Гораном Исаковићем, одредбе Закона о раду и ПКУ у погледу прековременог рада, посебно у Одељењу за обезбеђење ДКП, се не примењују, указани пропусти се не исправљају, већ се понављају. О величини проблема говори и чињеница да су запослени увидом у редне листе утврдили да су у последње 3 године остварили просечно по око 400 прековремених сати. Иако директно оштећени и обесправљени, они су узели у обзир да би подношење тужбе изазвало додатне трошкове за МУП и додатно оптерећење за ионако мали буџет, па су 31.3.2016. године предали захтеве за склапање споразума о вансудском поравнању, али да чак после више од 5 месеци није израђен и запосленима понуђен споразум о вансудском поравнању.

Представници ССП су као посебно лоше истакли наставак праксе да се на исплатним листама не поклапају остварени и исплаћени сати, а помоћник комаданта ЈЗО Петар Богдановић се прави невешт сматрајући да прописима није прецизно уређена материја прековременог рада, већ да се то треба уредити писаном наредбом или депешом, а до тада, он неће поступити.

Помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић је изнео да је из ЈЗО добио уверавања да је решавање овог проблема започето и да ће у догледно време бити трајно решени. Такве информације из ЈЗО смо демантовали, уз напомену да је стање, како смо већ указали чак погоршано и да је спроведена једна врста одмазде тако што је Петар Богдановић усмено наредио да се запосленима у Одељењу за обезбеђење ДКП више не дозвољава замена смена.

Господин Миличковић је задужио господина Живковића да најкасније до 23.9.2016. године, уз учешће представника Дирекције полиције, организује заједнички састанак предстаника ЈЗО и ССП, на којем ће се решити ови проблеми.

 1. Радне групе за израду подзаконских аката

Крајем августа формирано је укупно седам радних група са задацима израде појединих подзаконских аката. Доносилац решења се позива на члан 124. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних местау МУП пов. 01 број: 2149/16 од 2.3.2016. године, и у радне групе именује по два представника репрезентативних синдиката. Будући да је наведени Правилник тајна, ми не можемо знати да ли у њему постоји одредба о обавезном укључивању репрезентативних и забрани учешћа синдиката којима није утврђен такав статус. Будући да је доношење планираних правилника изузетно важно и свакако утиче на радно-социјални статус наших чланова, Синдикат српске полиције, као синдикат са знатно више од 10% запослених у свом чланству, тражи учешће у раду тих седам формираних радних група. Сматрамо да то ни на који начин неће ометати рад, нити да угрозити интересе послодавца и репрезентативних синдиката. Напротив, сматрамо да смо кадри да допринесемо усвајању што бољих правилника.

Указали смо и да је пропуштена прилика да се формира и радна група за израду акта о процени ризика. Поступак процене ризика покреће послодавац доношењем Одлуке о покретању поступка процене ризика, уз подсећање да је рок за доношење овог акта 11.12.2016. године (годину дана од доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду).

Господин Миличковић је одговорио да је став МУП, у складу са колективним уговором, да само репрезентативни синдикати дају своје представнике у радна тела, а одбијен је и предлог да представници ССП у радне групе делегирају бар посматраче без права гласа. Напоменуо је да ССП, баш као и сви остали заинтересовани синдикати и појединци, радним групама могу доставити своје предлоге аката и да ће радне групе такве предлоге размотрити. Такође, након што ове радне групе буду израдиле нацрте аката, ти нацрти ће бити достављени и Синдикату српске полиције на разматрање и давање мишљења.

Заменик председника Миле Лазаревић је изнео да ће ССП свакако да припреми и достави своје предлоге правилника које треба израдити, уз опаску да изопштавањем из радних група мање губи ССП, али много више запослени и МУП у целини, јер би представници ССП допринели да квалитет тих правилника буде виши. Додао је да представници ССП, због претходних искустава, нису убеђени да ће репрезентативни синдикати приликом израде правилника на прави начин заступати запослене, да су ти синдикати су у више наврата показали своју неспособност да се изборе за повољна решења по запослене, а да је МУП доказао своју способност да усваја неразумљиве и у пракси неприменљиве правилнике, које онда појашњава депешама, па потом и депешама на депешу. Констатује да су већ уочена одређена лоша решења која ће само компликовати живот и посао и запосленима и синдикатима у каснијој борби за „истеривање правде“.

У погледу акта о процени ризика добили смо одговор да још нико не зна ни када се планира израда овог акта, ни да ли се уопште планира, уз напомену да по Закону о безбедности и здрављу на раду не постоји обавеза израде акта о процени ризика за полицијске послове. На питање шта ћемо са више од 10.000 запослених у МУП који нису полицијски службеници, остали смо без икакавог одгоора.

 1. Награђивање радника ангажованих на обезбеђењеу Сабора трубача у Гучи

Предложили смо увећање коефицијента плате свим полицијским службеницима који су били радно ангажовани на посебном обезбеђењу сабора трубача у Гучи, аналогно увећању коефицијента плате припадницима ИЈП, без обзира на припадност ИЈП, чиме ће запослени за исти рад бити на исти начин и награђени (како је Законом о раду и прописано).

Добили смо одговор да није могуће лиенарно увећање зараде свим ангажованим људима због ограничења планираног буџетом МУП-а за ову годину, али да је дата препорука начелницима полицијских управа да те људе награде у оквиру предвиђене квоте за награђивање од 5% укупног броја запослених месечно. Пошто су чланови Радне групе захтевали достављање података о ангажованим полицијским службеницима који су били ангажовани на посебном обезбеђењу сабора трубача у Гучи који нису награђени увећањем коефицијента плате, овом приликом позивамо такве полицијске службенике да се обрате председницима синдикалних група, како би овај пропуст био исправљен.

     5. Жандармерија

 • Прековремени рад

Председник СГ ОЖ Београд Никола Петровић изнео је да се у одредима жандармерије не поштују одредбе Закона о раду и ПКУ којима је регулисано радно време и прековремени рад. Председник ССП Лазар Ранитовић је изнео опаску да је, према подацима којима ССП располаже, невероватно да од 2011. године до данас није написан ниједан једини налог за прековремени рад припадницима одреда, док је то редовна пракса у Команди жандрармерије (бар по речима Горана Дивјака) и поставио питање да ли је могуће да нико никада у одредима жандармерије није остварио ни сат прековремено рада?! Да ли је то праведно?!

Никола Петровић је изнео да постоје случајеви да се редовно радно време планира у трајању дужем од 12 сати, скренувши пажњу на још једну појаву перфидног избегавања могућности остваривања права на прековремени рад на тај начин што се смена планира нпр. „од 16h – до потребе“!, којом приликом је неверицу чланова Радне групе прекинуо показивањем фотокопије примерка једног таквог распореда рада. Којим прописом је предвиђено такво радно време?!

Господин Дивјак је потврдио да је овај проблем уочен и да је евидентан, али да ће он у наредном периоду бити решен. Додао је да је проблем настао због тога што старешине у одредима жандармерије нису разликовале институте прековременог рада и прерасподеле радног времена, односно вишка сати. На то се надовезао председник ССП Лазар Ранитовић поставио питање да ли старешине не разликују тако једноставне ствари заслужују да буду на местима на којима су сада. Господин Дивјак је одговорио да не би улазио у то питање, али да сигурно заслужују чим их је неко ту поставио и поновио да је он лично одредима жандармерије упутио обрасце за прековремени рад, те да очекује да у наредном периоду ових проблема више не буде.

Никола Петровић је том приликом изнео да је тачно да су старешине у одредима те обрасце добили, али да они и даље захтевају да им се проследи депеша, инструкција или упутство где би им се прецизно указало у којим случајевима припадници одреда жандармерије остварују право на прековремени рад.

Помоћник директора полиције Богољуб Живковић је као једно од решења господину Дивјаку предложио слање инструктине контроле.

 • Исхрана у Одреду у Београду

Поставили смо и питање када ће ресторан МУП на Бежанијској Коси постати функционалан, с обзиром на то да се Одред Жандармерије у Београду снабдева храном из овог ресторана. То има за последицу да полицијски службеници уместо куваног оброка добијају ланч пакете (конзерве) иако нису на терену, уз опаску да су кувани оброци свакао бољи по здравље и спремност полицијских службеника, а, с друге стране, ланч пакети изискују више финансијских средстава од куваних оброка. С тим у вези предложили смо да се док се ресторан на Бежанијској Коси не оспособи, његову функцију преузме неки од других ресторана МУП.

На ово питање одговорио је начелник Сектора за финансије господин Драго Бјелица саопштивши да јер ресторан на Бежанијског Коси ван функције из оправданих разлога (пожар), да су радови у току, тачније при крају и да ће по окончању тих радова бити отворен.

 • Прекривање тетоважа

Указали смо и на још увек актуелно наређење бившег комаданта Жандармерије генерала Миленка Божовића да припадници Жандармерије приликом ангажовања прекривају тетоваже. Поставили смо питање правног основа за овакву забрану, за шта нисмо добили одговарајући одговор, осим да је то наређење још увек на снази и да је забрана на основу тог наређења, а да је смисао забране да припадници Жандармерије приликом поступања због карактеристичне тетоваже која је изложена не би одали свој идентитет и на тај начин потенцијално угрозили своју безбедност.

Нисмо били задовољни добијеним одговором, посебно у питању правног основа, већ смо предложили да, уколико је процена МУП-а да тетоваже треба прекривати да се то уреди посебним правилником.

 • Заштитна опрема – антифони

Никола Петровић је указао на још један значајан недостатак и проблем у Жандармерији – недостатак обавезне заштитне опреме – антифона приликом извођења гађања, уз напомену да је обавеза ношења антифона прописана наређењем, као и елаборатом гађања. С обзиром на то да спадају у заштитну опрему и да њихов недостатак може оставити трајне последице по здравље (слух) полицијских службеника, које опет на крају кошта, сматрамо да је неопходно што пре одобрити набавку антифона и исте доставити одредима жандармерије.

Добили смо одговор да су чланови Радне групе свесни овог проблема, али да због недостатка финансијских средстава, антифони до краја текуће године сигурно неће бити набављени.

Предложили смо да, до набавке довољног броја антифона, постојећи који су на личном задужењу буду раздужени и да се поделе полицијским службеницима приликом гађања. Са предлогом се сложио господин Бјелица саопштивши да ће бити издат налог да се види колико укупно има антифона, где се налазе, да се раздуже са личног задужења, а да се након тога поделе одредима у складу са потребама (гађањима).

 • Задржавање поште

Председник ССП Лазар Ранитовић је указао на неприхватљиву праксу у Жандармерији да се пошта упућена из неке писарнице изван Жандармерије (нпр. из СИВ2) према некој ОЈ или према неком старешини у Жандармерији, задржава у Команди Жандармерије и поставио питање по ком основу се то ради, односно по чијем наређењу?

Господин Дивјак је рекао да од стране синдиката стиже превелика количина поште која омета редован рад писарнице и препоручио да синдикални активисти међусобно опште користећи ресурсе Поште Србије, а не ресурсе службене поште МУП-а, наводећи да ако је неко писмено упућено неком старешини у Жандармерији задржано у Команди Жандармерије, онда за то сигурно постоји неки разлог, нпр. уколико писмено садржи неке податке који захтевају проверу законитости рада запослених.

ССП је става да нико не може задржавати пошту упућену одређеном адресату, јер се на тај начин обесмишљава писмено и онемогућава комуникација између представника синдиката и представника послодавца. Слажемо се да уколико у допису има елемената да Команда Жандармерије, СУК или тужилаштво испитају одређене наводе да такав допис могу задржати у циљу вршења провера, али да свакако адресату морају доставити бар фотокопију дописа. Такође је неприхватљиво да пошту којом међусобно комуницирају синдикални представници било ко отвара без одговарајће наредбе суда, јер се у супротном чини криивично дело Повреда тајности писма и других пошиљки из члана 142. Кривичног законика, уз напомену да се у случају да ово кривично дело учини службено лице у вршењу службе, гоњење предузима по службеној дужности.

 1. Недостатак одговарајућег службеног возила за рад с мигрантима у ПС Шид

Председник ССП Лазар Ранитовић је чланове Радне групе упознао да у ПС Шид због квара једне марице, полицијски службеници по тројицу миграната доводе до службених просторија путничким возилом, којом приликом двојица полицијских службеника седе на возачком и сувозачком месту, а мигранти на задњој клупи, што је евидентно небезбедно, посебно у светлу најновијег догађаја када је мигрант ножем повредио једног мештанина.

Помоћник директора полиције Богољуб Живковић је одговорио да не постоји друго возило (марица) које би могло бити привремено уступљено ПС Шид.

 1. Недостатак струје и воде у објектима карауле Градсково

Напоменули смо да је полицијски службеници у караули Градсково нису имали ни воду, али је на иницијативу ССП, у сарадњи са ЈКП „Водовод“ Зајечар, реализоано водоснадбевање, додуше слабог притиска. Указан је и на проблем недостатка струје у објекту, иако је струја спроведена надомак објекта, али се не може користити док МУП не потпише уговор са ЕПС. У том циљу апеловали смо да МУП хитно потпише овај уговор и полицијским службеницима омогући колико-толико хумане услове.


Руководство синдиката није задовољно исходом данашњег састанка нити постигнутим резултатима, односно одсуством резултата и било каквим смисленим одговором чланова Радне групе, који су великом већином на састанак дошли апсолутно неприпремљени. У таквим условима, термин за састанак у трајању од само пола сата, за синдикат који броји хиљаде чланова, у систему са мноштвом проблема и кршења права запослених, какав МУП јесте, свакако да није добољан за иоле озбиљнију размену аргумената. Апелујемо на Радну групу и господина Миличковића да убудуће одрже квалитетније припремне састанке, како су то иначе и радили у једном периоду, те да на састанку буду спремни да пруже конкретне одговоре на унапред достављена питања.

Делегације ССП на ове састанке не одлазе са бомбастичним и уху полицајца пријатним темама, као што су повишица плате и удељивање једнократне новчане помоћи, или пак зидање јефтиних станова. Свесни смо да су то највеће муке сваког запосленог, али смо још свеснији да Радна група није место где се ти проблеми могу да решавају. Популистичке теме смо оставили неким другим синдикатима а ми спремамо конкретна питања и имамо право да захтевамо још конкретније одговоре на њих.

 Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић