Skip to main content

Ознака: ссп

Октобарски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима

БЕОГРАД- Дана 10.10.2016. године, одржан је дести по реду месечни састанак између Радне групе за сарадњу са синдикатима у Министарству унутрашњих послова и представника Синдиката српске полиције чију делегацију су представљали: председник Лазар Ранитовић, портпарол Бобан Ђорђић,чланови Главног одбора ССП, Небојша Ристић и Дарко Оцокољић.

wp_20161010_08_50_57_pro

Теме које су биле предмет састанка су систематизоване у наредних пет тачака:

  1. Исплата посебне накнаде за ПУ Врање

Посебна накнада за рад са мигранитима није исплаћена за месеце јул и август. За месеце јул и август су враћени спискови ка организационим единицама, исправљени су и послати ка МУП, те нас интересује када запослени могу очекивати исплату накнаде? Одговор на предметно питање дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да када спискови оверени од стране координатора пристигну у Сектор финансија и људских ресурса следи исплата у року од двадесетак дана, као и да не постоји сметња да накнада буде исплаћена јер новца има. Проблем са предметним списковима је настао јер координатор није исте оверио потписом те самим тим Министарство није могло ни извршити исплату. Договорено је да ће господин Бјелица лично проверити где се налазе и да ли су оверени спискови заједно са начелником ПУ Врање и шефом Одсека за логистику ПУ Врање , након чега ће по доласку у Сектор бити издат налог за исплату.

2. Средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2016. годину

Увидом  у Информатор Министарства унутрашњих послова на веб сајту у Прилогу бр. 7 који се односи на средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2016 годину ланирана је расподела средстава на следећи начин, и то:

I – 413 – Накнаде у натури ……………………………………………….. 9.800.000 динара
II – 414 – Социјална давања запосленима …………………………. 65.900.000 динара
4142 – Расходи за образовање деце запослених………………………. 31.500.000 динара
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице и друге помоћи запосленом …………………………………………… 34.400.000 динара
УКУПНО (I + II): 75.700.000 динара
Напомена:
413 – односи се на закуп стамбеног простора
4142 – односи се на исплату стипендија и набавку уџбеника и школског прибора
4144 – односи се на исплату помоћи у лечењу, исплату помоћи на име издржавања и
исплату новчане помоћи поводом Дана министарства, Славе и Дана полиције.

Да ли се предметни план спродови и на који начин, односно колико је људи добило средстава да ли постоји извештај? Одговор на питање дао је државни секретар, господин Милосав Миличковић који је изјавио да су опредељена средства утрошена како је наведено у Информатору, како је наведено у табелраним приказима, те обавезао господина Драга Бјелицу да достави Синдикату српске полиције, Извештај о утрошеним средствима, појединачно, поштујући одредбе Закона о заштити података о личности.

3. Станица граничне полиције Моровић

Докле се стигло са дисциплинским поступцима у СГП Моровић? Да ли су окончани и који је исход? Реч је узео господин Милорад Кујовић испред УГП који је изнео податке да се против командира води 4 дисциплинска поступка од којих су два због учињене тешке повреде службене дужности и два због лаке повреде. На инсистирање председника ССП да се саопшти коначни исход, господин Кујовић је изјавио да је у два од четири дисциплинска поступка наступила апсолутна застара дисциплинског гоњења, у трећем је правоснажно ослобођен а четврти за тешку повреду је у току дуже од годину дана као и да је запосленом који је закључком руководиоца именован за дисциплинског старешину престао радни однос те је нови дисциплински старешина у поступку именован и ускоро се очекује наставак поступка, односно заказивање расправе. Лазар Ранитовић је навео да је недопустиво да се дозволи очито намерним и грубим пропустима да застаревају поступци покренути против руководилаца, који су између осталог посебно осетљиви јер се ради о радњама које се огледају у нарушавању  угледа МУП-а, крајњем ниподаштавању запослених и нарушавању међуљудских односа што може да произведе веће и теже последице како по саме запослене у поменутој СГП тако и по МУП, што је недопустиво. Добили смо уверавања да ће наведени предмет као и било који други бити окончани без застаре у складу са законом.

4. Услови смештаја у подручјима погођеним мигрантском кризом

Обзиром на чињеницу да је дошло до захлађења, те да предстоје све хладнији дани праћени кишом, снегом, наглим падом температуре, а паралелно обезбеђење државне границе према Р. Бугарској и Р. Македонији се наставља кроз заједничке патроле Војске Србије и МУП-а постављамо питање да ли се предузимају конкретне радње у циљу обезбеђења простора за адекватан смештај како полицијски службеници на задатку не би се поразбољевали и како им се не би здравље нарушиило? Подсећамо да према Закону о безбедности и здрављу на раду Министарство је у обавези да спроводи мере здравствене заштите запослених на раду као и на основу Закона о ратификацији Конвенције  Међународне организације рада број 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној средини, као и на основу члана 181. Закона о полицији. Конкретни проблеми идентификовани су у РЦ ГП према Р. Бугарској, СГП Стразимировци где недостаје нафта за агрегат неће бити довољно за зимски период који предстоји, патрола је са припадницима војске целу ноћ напољу под ведрим небом док ради смене од по 12 часова. Овакво стање је на већини СГП како РЦГП према Р. Бугарској тако и према Р. Македонији.

Државни секретар, Милосав Миличковић изјавио је да проблем мигрантске кризе је проблем Републике Србије, те да као такав је један од приоритета у раду поред МУП-а и Владе РС, и да ће се системски решавати, као и да ће самим тим проблеми са којима се запослени суочавају на терену бити отклоњени, односно да ће бити обезбеђени адекватни услови и да се спроводе мере и радње у томе правцу како би запослени били адекватно опремљени и смештени. Делегација ССП добила је уверавања и наведени су конкретни кораци у том смислу које нисмо због заштите података у могућности да објавимо али ће свакоме запосленоме који буде ангажван на овим пословима бити обезбеђен адекватан смештај и услови за рад и боравак на терену. Што се тиче начина рада смена на терену јасно је дато до знања да без обзира на број радних сати проведених нико неће добити мању зараду уколико буде остварио мањи број сати на месечном нивоу, јер су евидентирани случајеви по полицијским управама да поједини руководиоци уносе мањи број сати у временик рада, односно да запослени на терену добијају слободне дане који им се не рачунају у радне сате, чиме не остварују довољан број сати на месечном нивоу.

5. Споразум о вансудском поравнању

На ранијим састанцима са Радном групом је договорено да се за запослене у Управи за обезбеђење, ПУ Врање и ПС Мајдампек склопе споразуми о вансудском поравнању у вези остварених прековремених сати запослених. На жалост до данашњег дана Секретаријат МУП није доставио ниједној организационој јединици предметни споразум.

У вези са наведеним договорено је да ће господин Драго Бјелица и Драган Цветковић из Сектора за људске ресурсе да контактирају руководиоце поменутих организационих јединица како би се решили  проблеми достављања Секретаријату МУП-а података неопходних за сачињавање споразума. Што се тиче ПУ Врање, тамо су већ сачињени споразуми од стране управе, али нису послати ка МУП. Поводом тога биће контактиран начелник ПУ којем ће бити наложено да сачињене споразуме пошаље ка МУП како би напокон запосленима могла бити уплаћена потраживања у складу са споразумом.

                                                                                                                        Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

 

Нека свако одговара за своје поступке, па и старешине!

Сомбро, 14.9.2016. године, –  Председник Регионалног центра Сомбор Синдиката српске полиције, Бобан Ђорђић, у име синдиката је поднео Иницијативу за покретање дисциплинског поступка, начелнику Полицијске управе у Сомбору, против двојице старешина од којих је један заменик командира ПС Апатин, а која нема постављеног командира.

Наиме, против полицијског службеника ПС Апатин, заменик командира поднео је Захтев за покретање дисциплинског поступка због тога што није носио у току службе формацијске борбене патике, а које су му мале, иако је предходно као непосредни старешина упознат са овим проблемом запосленога а запослени је о наведеном сачинио и одговарајући акт. Уместо да предузме мере и радње како би тесну обућу заменио за адекватну, заменик командира на крајње дрзак и перфидан начин првом приликом одлази запосленом у инструктивно-контролну делатност, затиче га у неформацијској обући (обући коју поседује запослени приватно) и одлучује да поднесе Захтев за покретање дисциплинског поступа, а начелник ПУ Сомбор, доноси Закључак чиме је покренут дисциплински поступак против запосленог којом приликом је кажњен ОПОМЕНОМ! Да ту није крај бахатости и безобразлуку говори чињеница да је заменик командира ПС Апатин током контролне делатности фотографисао полицијског службеника у приватној обући, те је у прилог захтеву сачинио „фото-документацију“ оверивши је својеручним потписом!

Синдикат српске полиције се пита докле досеже самовоља појединих руководилаца и  старешина који на најгори могући начин ниподаштавају људско достојанство полицијских службеника – извршилаца! Постављамо питање да ли запослени треба да секу прсте  или делове стопала како би могли да обују обућу коју су грешком добили мањег броја или им је тесна!? Зар је проблем да руководилац једним телефонским позивом или дописом реши овај проблем преко магацина у оквиру полицијских управа, а они преко централног магацина МУП!? Изгледа да јесте, да је лакше шиканирати и казнити полицијског службеника.

Синдикат српске полиције који се залаже за поштовање права и достојанства полицијских службеника на оваква понашања неће остати нем, већ напротив. Против заменика командира ПС Апатин поднели смо Иницијативу за покретање дисциплинског поступка. Такође, ако је запослени крив што је добио тесну обућу на коју је благовремено указивао, онда је крив и старешина који га је таквог упутио у службу па и он је неопходно по истим аршинима да сноси одговорност те је ССП поднео иницијативу и против тога старешине. Угред, о каквом квалитету обуће – борбених патика се ради запослени који их носе свакодневно знају одлично, али је недавно и шира јавност имала прилике да се увери путем видео снимка посредством ССП-а.

ССП на томе неће стати, поред тога што ћемо помно пратити даље поступке који ће бити директни показатељи да ли су аршини једнаки за све или не у конкретном случају, апелујемо на све запослене да уколико имају сличне проблеме и ситуације да се обрате председницима синдикалних група ССП, а ми као одговорна организација која се искрено бори за права запослених и поштовање људског достојанства предузћемо сва правно дозвољена средства како би заштитили та права и достојанство запосленог!

Служба за информисање ССП

zamenik-ps-apatin-disciplinska-str-1-zatamljeno-copy zamenik-ps-apatin-disciplniska-str-2 staresina-disciplinska-str-1 staresina-disciplinska-str-2-copy

Решен проблем клима уређаја на Кадровој Чуки

Након писања и указивања од стране Синдиката српске полиције, Министарству унутрашњих послова на нехумане услове у којима бораве припадници МУП-а, који се налазе у Копненој зони безбедности дошло је до битних промена којима се услови за рад и боравак припадницима који се налазе на терену знатно олакшао.

У недавно објављеном тексту на нашем сајту „Quo vadis, Србијо: Полицајци у нехуманим условима, а криминалци у „свили и кадифи?!“  указали смо на низ пропуста и недостатака између осталих и на онај на Кадровој Чуки (Бујановац)  где у контејнеру постоје два клима уређаја,  али без фреона. Нико не жели да набави фреон и оспособи клима уређаје, а досадашњи добављач то неће више да чини, јер му није плаћено ни за фреон који је набављен још пре две године.

Према пристиглим информацијама са терена и извршеним проверама утврђено је да су оба клима уређаја напуњена фреоном и исти су у употреби о чему сведоче и фотографије које објављујемо са лица места приликом сервисирања клима уређаја и пуњења фреоном.

13570366_1219678821406390_340130826_o13579879_1219678904739715_999992169_o13569927_1219678854739720_1950699487_o13575468_1219678888073050_331865204_o

Уједно желимо да искористимо прилику и похвалимо представнике Министарства који су правовременим реакцијама наложили да се у најкраћем року одклоне проблеми на које смо указали, чиме потврђују партнерски однос и жељу да се решавају нагомилани проблеми у циљу унапређења службе у целини. Сигурно је да су запослени више него задовони решавањем, за Министарство малих, али за запослене који се налазе на терену горућих проблема јер се ради о основним хигијенским условима али и о здрављу људи. Овиме послодавац је показао одговоран однос према запосленима те се надамо и верујемо да ће се наставити истим темпом када је у питању решавање нагомиланих проблема који тиште запослене.

 

 

Служба за информисање

Бобан Ђорђић

Криминални миљеи желе кадрирати МУП-ом!

Циљ Синдиката српске полиције, осим поштовања и унапређења права запослених у МУП, јесте и подизање угледа полицијске професије. То подразумева давање подршке свим оним који часно, поштено и ревносно обављају свој посао, а позивање на одговорност оних који не заслужују да се баве полицијским послом.

И медији, у оквиру свог друштвено одговорног деловања, требало би да чине исто. Међутим, све више смо сведоци да новинари, или они који се новинарима називају, користе сваку прилику да, зарад сензационализма, а то значи велике читаности и велике зараде, са намером или као плод неодговорности и лењости да се информације провере, објављују неистине и на тај начин неправедно нарушавају углед полицијске професије. Тиме се чини медвеђа услуга друштву, а иде на руку онима против којих се друштво бори – криминалцима.

Тако је и јуче и данас у појединим штампаним и електронским медијима изашао чланак у којем се посредством неистина, дезинформација и инсинуација, а уз подршку одређених криминалних структура блати углед полицијске професије, МУП, али и државе Србије.

Осећајући потребу да заштитимо сваког часног и поштеног полицијског службеника, овим путем објављујемо деманти више новинских и електронских чланака у вези са фотографијом полицијског возила марке „пајеро“ на задужењу код начелника ПС Тутин Нермина Зећировића, на чијој хауби стоји Х.А. из Тутина.

01.Policijski-sluzbenici-u-Tutinu-docekuju-ministra-velika

У тексту се наводи да је отац Х.А. моћан криминалац који се бави недозвољеном трговином, шверцом и другим криминалним радњама у Тутину, да је фотографија усликана у непосредној близини имања овог човека, те да, позивајући се на „извор“, шверц није могућ без укључивања полиције у криминалне радње, са алузијом управо на начелника ПС Тутин.

Линкови ка текстовима: http://www.blic.rs/vesti/hronika/ne-moze-nam-niko-nista-sin-mocnog-svercera-cigareta-skace-po-dzipu-direktora-policije/0bxwjd9?ref=fbblic

http://www.kurir.rs/vesti/srbija/veliki-skandal-potresa-mup-u-tutinu-haris-adilovic-skace-po-dzipu-direktora-policije-clanak-2336115

http://sandzakpress.net/veliki-skandal-potresa-mup-u-tutinu-otac-svercer-a-on-skace-po-policijskom-dzipu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

У саопштењу медијима председник ССП Лазар Ранитовић је навео да сматра скандалозним да медији објављују непроверене текстове и преносе вести, где помпезним насловима чине неповратну штету не само полицији, већ и држави Србији и свим грађанима, а на корист управо шверцера и другим припадницима криминалних миљеа.

Обавештавамо јавност и медије да је фотографија усликана испред Средње техничке школе и Гимназије у Тутину пре око 5 месеци када је више од 20 полицијских службеника ове полицијске станице одазвало се акцији добровољног давања крви, а којом приликом је начелник Зећировић уступио возило полицијским службеницима како би се превезли до школе у циљу добровољног давања крви (о којем, узгред, нико није извештавао). Дакле иза фотографије види се Средња техничка школа и Гимназија које уступају једну просторију за потребе добровољног прикупљања крви, а не кућа оца Х.А. коме је без икаквог повода дат епитет криминалца како стоји у тексту, док је човек запослен као помоћни радник у школи који нема везе са шверцом нити криминалом. Што се тиче саме фотографије и догађаја, полиција је већ предузела све мере и радње из своје надлежности, идентификовала лице које се налази на фотографији, о томе обавестила надлежно тужилаштво, које се изјаснило да у радњама Х.А. нема елемената кривичног дела, већ да се ради о прекршају из области јавног реда и мира, након чега је полиција против Х.А. поднела прекршајну пријаву надлежном прекршајном суду. Нетачно је и да је начелник ПС Тутин истог дана вратио предметно возило како би прикрио и заташкао догађај, већ је предметно возило, четири месеца након овог догађаја, тј. 3. јуна, на захтев начелника ПУ Нови Пазар возило враћено у седиште ПУ, али не због било каквог заташкавања, јер је цео поступак већ био окончан, већ из разлога да би оно било коришћено за извршавање других полицијских послова и задатака у седишту ПУ Нови Пазар.

Као што се види, начелник ПС Тутин господин Нермин Зећировић је свој посао обавио у складу са законом, тј. у складу са законом предузео је све неопходне мере и радње из своје надлежности у конкретном случају, ништа није заташкавао, већ напротив – од када је на месту начелника ПС Тутин више пута је пресецан ланац шверца док су извршиоци били лишавани слободе и спровођени надлежним судским органима. Због тога постоје индиције да су управо криминалне структуре наручиоци оваквог текста, а све у покушају да се нанесе штета господину Зећировићу.

Још једном, апелујемо на медије да свој посао обављају професионално, одговорно и часно, тј. поштујући новинарски кодекс, те да у најкраћем року објаве деманти и бар делимично отклоне штету причињену начелнику ПС Тутин и полицијској професији у целини, а тиме уједно покажу да ова „вест“ није била плод зле намере, већ као последица обмане од стране одређених интересних група.

 

Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

Радни састанак Синдиката српске полиције са начелником Управе граничне полиције

БЕОГРАД – Дана 1.7.2016. године делегација Синдиката српске полиције присуствовала је радном састанку у Управи граничне полиције коју су представљали начелник- генерал полиције, господин Миленко Божовић; Владан Антић, шеф Одсека за опремање УГП; Предраг Матовић, командир централне мобилне јединице и руководилац групе за контролу законитости у раду и Саша Јовановић, официр Одсека за посебне видове саобраћаја и унутрашње граничне прелазе при Одељењу за границу.

Делегацију ССП сачињавали су: председник Лазар Ранитовић, портпарол и члан Главног одбора Бобан Ђорђић, члан Главног одбора Синиша Ћук и председник Статутарне комисије Виктор Ратковић.

IMG_20160701_103315 (474x640)

Генерал полиције, господин Миленко Божовић, пожелео је добродошлицу представницима ССП, након чега је изјавио да УГП руководи и обавља послове из своје надлежности на 97 граничних прелаза, те да је проблематика веома комплексна, као и да се озбиљно и системски приступа решавању свих проблема са којима се суочавају. Даље је додао да УГП на чијем је челу жели и сматра неопходном сарадњу са ССП, уз поштовање хијерархије, односно да се сви проблеми решавају од најнижег нивоа ка вишем. Да синдикални активисти од нивоа Синдикалне групе преко Регионалног центра па све до највиших представника како синдиката тако и послодавца се обрате командирима, начелницима, односно Управи па и самоме генералу у циљу решавања одређених проблема са којима се запослени на терену суочавају. УГП по речима господина Божовића je упозната са свим проблемима са којима се суочавају запослени ове управе, од самих извршилаца закључно до руководилаца стратешког нивоа. Уочени проблеми су евидентирани, анализирани и оно што је решиво од стране УГП је завршено или се завршава, док за проблеме који нису у самом домену УГП је обавестила надлежне службе, односно Секторе у оквиру МУП у зависности од природе проблема и то: Сектор за људске ресурсе, Сектор за заједничке послове, Сектор за информационе технологије и др.

Из УГП се по речима начелника Миленка Божовића надају решавању свих проблема у складу са датим могућностима.

Председник ССП, господин Лазар Ранитовић, поздравио је представнике УГП којом приликом се захвалио генералу на позиву, на томе што у ССП  многи па и УГП спознају искреног партнера који поред указивања на конкретне проблеме даје и предлоге за превазилажење, односно отклањање истих.

Након наведеног делегација ССП изнела је низ проблема са којима се суочавају запосени у целокупној УГП, односно Регионалним центрима, а који се огледају у недостатку основних услова за рад као што су:

  1. Недостатак људства– где запослени обављају послове и задатке из своје надлежности без слободних дана нарочито у току сезоне када је појачан број људи који су у транзиту кроз Републику Србију и где се сам обим послова повећава енормно и на самој је граници издржљивости запоселних;
  1. Недостатак возила и дотрајалост и похабаност униформе– евидентан је мањак техничко исправних службених возила, односно возила која су у возном стању што за последицу има веома отежано обављање редовних послова и задатака који су већ отежани самом мигрантском кризом.
  1. Хигијенски услови и неадекватне службене просторије у катастрофалном стању – услед недовољног броја али и непостојања запослених на одржавању хигијене у службеним просторијама  доводи се у питање здравље запослених који поред знатно повећаног обима посла немају могућности ни да сами почисте просторије у којима обављају задатке иако им то није у опису послова,  те на тај начин постоји бојазан и реална опасност од обољевања нарочито уколико се узме у обзир мигрантска криза и контакт који остварују запослени са мигрантима. Просторије у којима бораве односно станице, налазе се у веома лошем стању нарочито су то станице за обезбеђење државне границе у које се годинама није улагало, односно од 2005. године када су од Војске Србије преузети послови обезбеђења државне границе.

На питање које се односи на недостатак људства добили смо одговор да ће представници Управе граничне полиције у сарадњи са Дирекцијом полиције покушати да реше наведени проблем на тај начин што ће тамо где је евидентан недостатак људства и постоји реална потреба за појачаним присуством радника преко полицијских управа привремено на добровољној бази ангажовати запослене из опште надлежности у току сезоне када је поред мигрантске кризе појачан број странаца који се налазе у транзиту кроз нашу земљу. Наведено би се реализовало тако што би полицијски службеници УП били привремено упућени (на добровољној бази) у станице за обезбеђење државне границе (ОБДГ) док би радници ОБДГ били упућени на испомоћ колегама при станицама за контролу и прелазак државне границе (КПДГ). Запослени ће бити упознати са наведеним путем депеше.

Што се тиче недостатка службених возила, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је да се најкасније до краја 2016. године очекује подела око 100 возила из донација и то: 50 теренских возила (СУВ), 20 комби возила, 30 путничких возила и 1 аутобус. Предметна возила су донација Еворпске уније, док се додатан број возила 5 од стране САД и 4 од СР Немачке очекује веома брзо.

Што се тиче теренских (СУВ) возила ради се о 2.0 литарским дизел моторима, док када су у питању путнички аутомобили ради се о 1.6 литарским такође дизел моторима, чиме ће се остварити и саме уштеде у гориву приликом експлоатације истих.

Конкретна расподела возила би требала бити за 3 месеца. 4. јула следи отварање понуда након чега по процени је потребно око месец дана да би се завршила обрада понуда где би за три месеца возила већ била подељена и у употреби на терену.

Када је у питању недостатак униформе, МУП је за потребе УГП из планираног буџета издвојио 17.500.000 динара који су утрошени на израду 4000 службених панталона које ће израдити фирма „Yumco”, а чија подела ће уследити у наредном периоду.

Када је у питању лоше стање службених просторија, односно ГП, начелник са сарадницима је изнео податак да је од стране Интернационалне организације за миграције (ИОМ) пристигла донација од 22 контејнера који ће бити распоређени на граничним прелазима који се налазе на мигрантској траси (што је дефинисано уговором са ИОМ), оно што остаје јесте опремање самих контејнера потребном опремом што ће како уз помоћ ИОМ-а тако и других донација, надају, се бити превазиђено. ССП као одговорна организација која жели да унапреди услове за несметан и нормалан рад запосленима узеће своје проактивно учешће у решавању ових проблема. Од стране УГП такође преко Дирекције полиције, односно ПУ обзиром да је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, сагледаће се могућност да запослени на одржавању хигијене у току радног времена буду упућени (превежени) до граничних прелаза како би почистили и омогућили нормалане хигијенске услове чиме би био елеминисан сваки вид заразе и обољења.

У следећем делу састанка руководство УГП је упознато са проблемима специфичним за поједине Регионалне центре граничне полиције. Синиша Ћук је генералу Божовићу скренуо пажњу на незадовољство запослених у РЦ према Републици Хрватској обуставом исплате надокнаде за рад у отежаним условима, прописане посебном одлуком Министра, за период од почетка 2016.године, на шта је господин Божовић одговорио да су спискови полицијских службеника УГП који су били ангажовани на пословима са мигрантима, али овог пута са конкретним и тачним планом ангажовања, поново сачињени и достављени Дирекцији полиције, те да ће исти бити достваљени координатору на оверу, након чега се може очекивати исплата предметне надокнаде. Такође, указано је и на проблем нерегулисаног времена које полицијски службеници проведу у путу приликом доласка на место рада (ГП Нештин и ГП Рујан на пример) које се не обрачунава, тј.не улази у категорију прерасподеле нити прековременог рада. Договорен је модел који предвиђа да полицијским службеницима чије је место рада на удаљеним граничним прелазима, а у оквиру СГП чија попуњеност то буде дозвољавала, буду омогућена додатна један или два дана одмора на месечном нивоу.

Даље, од стране Бобана Ђорђића, генерал је упознат са проблематиком која се односи на део РЦГП према Р. Хрватској и РЦГП према Р. Мађарској који се огледају превасходно у мањку људства где у току сезоне годишњих одмора када је и највећа фреквенција уласка односно изласка туриста из земље, велик број запосених остварује вишкове радних сати, радећи преко максимума одређеног законом на недељном нивоу. Иако руководиоци труде се да прерасподелом компензују запосленима вишак радних часова кроз слободне дане, остаје проблем кршења закона али и преоптерећености запослених током рада због обима посла али и временских прилика. Генерал, је одговорио да је УГП и њему лично позната предметна проблематика, те да се изналази решење у садејству са Дирекцијом полиције, где се убрзо очекује депеша на терену према руководиоцима ПУ да на добровољној бази се упути људство из опште надлежности на испомоћ станицама за ОБДГ. У СГП Богојево је евидентан проблем  кршења, односно не поступања по  Инструкцији о интегрисаном управљању границом, који се огледа у томе да су запослени који обављају задатке у кућицама на граничном прелазу одвојени од царинских службеника где се полицијски службеници који раде улаз и излаз налазе у истом делу кућице физички издвојени потпуно од царинских службеника који се налазе у другом делу кућице. Наведено проузрокује поред кршења предметне Инструкције и здравствене проблеме код запослених како код припадника граничне полиције тако и царинских службеника јер се ствара промаја када су паралелно приликом контроле отворени прозори са обе стране што за поседицу има неретко често одсуствовање са посла због привремене спречености за рад и нарушавање здравља запослених. Генерал Божовић наложио је господину Предрагу Матовићу да преко заменика начелника РЦ ГП према Хрватској, Душком Шуманом реше проблем.

Виктор Ратковић, презентовао је проблеме РЦ ГП према Црној Гори, којом приликом поред већ поменутих проблема чија се реализација очекује у наредном периоду је подсетио на нерешене а горуће проблеме на граничном прелазу Гостун, односно изградњи прелаза. Господин Божовић изјавио је да се комплетна документација са планом експроприације завршава након чега ће бити упућена надлежном органу, те се надају брзом добијању потребних дозвола након чега ће одпочети се са радовима, за шта су средства наменски обезбеђена из ИПА фондова. Такође, на ГП Гостун, не постоји уређена вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација – саобраћајни знакови „СТОП“ и забране фотографисања и снимања, такође опрема попут штампача, рачунара али и лампи које су неопходне за несметан рад су неисправне и нефункционалне, чиме је знатно отежан рад засполених. Божовић је изјавио да што се тиче саобраћајне сигнализације да није у надлежности МУП, те је наложио господину Владану Антићу да се упути допис управљачу путева како би се недостаци одклонили. Када су у питању лампе и друга средства неопходна за рад оно што УГП добије расподели по свим РЦ у складу са могућностима, те је искључиво одговорност руководилаца да адекватно расподеле на нижим нивоима и старају се о исправности, односно функционалности.  Виктор Ратковић је упознао присутне да припадници РЦ ГП  према Црној Гори немају  обућу односно да је иста дотрајала. Владан Антић је рекао да је вршена подела обуће пре изсесног времена и да им није познато како и због чега нису добили припадници наведеног РЦ, на шта је генерал Божовић изјавио да ће се проверити и утврдити, те покушати решити проблем.

Након двочасновног излагања и конструктивног диајлога састанак је завршен, којом приликом је уочен отворен однос за решавање свих проблема, чијем се решавању убрзо надамо у циљу општег задовољства и још квалитетнијег обављања задатака јер задовољан, мотивисан и опскрбљен припадник полиције = јако Министарство.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић

 

Српска Жандармерија данас и законска регулатива

Историјски почеци данашње Жандармерије вежу се за другу половину XIX века када је формирана Жандармерија као специјална, војно-полицијска јединица, чији је положај утврђен Законом о устројству Војног министарства који је ступио на снагу 1864. године. У каснијем периоду положај Жандармерије је дефинисан Законима о Жандармерији из 1881. године и 1921. године.

Након успостављања нове државе, по завршетку II светског рата, Жандармерија је из идеолошких разлога укинута.

Тек након петооктобарских догађаја из 2000. године, одлуком Владе Републике Србије, дана 25. јуна 2001. године поново је оформљена Жандармерија, овога пута као посебна јединица у оквиру Ресора јавне безбедност Министарства унутрашњих послова.

Упркос томе што постоји већ скоро петнаест година, организација и надлежности Жандармерије нису дефинисани ни једним  Законом. Ако и постоји разумевање да то, у она бурна времена после 2001. године, није могло бити учињено изменама и допунама тадашњег Закона о унутрашњим пословима, сасвим је нејасно зашто законодавац није искористио прилику када је доносио Закон о полицији из 2005. године.

Ни први преднацрт Закона о полицији из јула 2014. године није предвиђао дефинисање Жандармерије као посебне јединице у оквиру Министарства, већ су само поменуте јединице за посебну намену, без навођења назива Жандармерије.

12399007_10204224474045509_127712787_n

Први који је у јавности указао на овај недостатак и на потребу „легализације“ Жандармерије и њеног смештања у законске оквире, био је Синдикат српске полиције који је, на својој интернет страници и у емисији „Радар“ РТВ Војводине од 24.02.20015. године, изнео став да jе Жандармерији, због њених специфичности, потребно посветити једно посебно поглавље у оквиру будућег Закона о полицији или чак да њен положај, делокруг рада и функционисање буду обухваћени посебним законом, наводећи то и као услов да српска Жандармерија уђе у европску породицу жандармерија и полицијских снага са војним статусом. Оваквом ставу се готово нема шта ни одузети ни додати.

Тек после тога, у новом преднацрту, а касније и у нацрту Закона о полицији, у ставу 2. члана 21. у делу који се односи на Дирекцију полиције, помиње се, између осталих, Жандармерија као посебна јединица полиције у седишту Дирекције полиције. Додатно, у ставу 4. члана 22. ЗОП наводи се да „Специјална јединица полиције, Хеликоптерска јединица и Жандармерија када се ангажује један или више одреда у максималном капацитету, ангажују се на предлог руководиоца надлежне организационе јединице уз претходно одобрење директора полиције и сагласност министра“. Став 5. каже да „Жандармерија, осим изузетка из става 4. овог члана, ангажује се на предлог руководиоца уз претходно одобрење директора Полиције“.

У свега три реченице у оквиру Нацрта Закона о полицији у поглављу о Дирекцији полиције, није ни могло стати ништа више: нема ни једне речи о надлежности, делокругу рада и организационој структури Жандармерије, чиме се оставља могућност да свака будућа влада „прави“ Жандармерију „по својој мери“.

Занимљиво би било и обичном читаоцу, како је ова проблематика регулисана у појединим земљама које имају дугу историју жандармерије или других полицијских снага са војним атрибутима.
gendarmerie nacionale

У Француској се положај и функционисање Жандармерије регулише посебним Законом о жандармерији (LOI n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale), док се рад турске жандармерије заснива на Закону о дужностима и овлашћењима Жандармерије (Jandarma teşkilat, görev ve yetkileri kanunu) из 1983. године. Иако се њени почеци везују за 1850. годину, модерна румунска Жандармерија је настала Одлуком Владе бр. 0749 од 5. јула 1990. године трансформисањем из  Garda și Ordine trupelor HQ., а њена организација и функционисање дефинисани су посебним законом – Закон 116/98, чије је доношење представљало веома важан моменат у процесу демократизације Румуније. Овај Закон се посматра као један од кључних момената у процесу реформисања румунских институција и стабилизације Румуније на њеном демократском курсу. Остао  је на снази до 2004. године, када је ступио на снагу  Закон 550/2004, којим је румунска Жандармерија дефинисана као специјализована државна установа са војним статусом у оквиру Министарства управе и унутрашњих послова, која, у складу са законом, спроводи своје атрибуте у заштити јавног реда и безбедности, права грађана и основних слобода, јавног и приватног власништва, у спречавању и откривању криминала и других повреда закона, као и у заштити темељних државних институција и у борби против тероризма. Законом су утврђени организација и функционисању румунске Жандармерије, њен статус, дужности и овлашћења, организација и вођство, те права и обавезе установе.

Законско упориште за своје постојање шпанска Цивилна гарда (Guardia Civil) налази у закону La Ley Orgánica guardia civil2/1986, од 13. 03.1986. године. Процес успостављања законског оквира за особље Цивилне гарде довршен је усвајањем закона La Ley 28/1994 од 18. октобра 1994, а њему је претходио la Ley 17/1989, од 19.07.1989. године који се односио на професионално oсобље. Треба поменути и најновији Закон од 22. 10. 2007. године – la Ley Orgánica 11/2007– којим се регулишу права и обавезе чланова Цивилне гарде, као и la Ley Orgánica 12/2007 од истог датума којим се успоставља Дисциплински одбор Цивилне гарде и утврђују стандарди од изузетног значаја за креирање статута за њене припаднике. Иако је ситуација са шпанском Цивилном гардом по питању законске регулативе мало „компликованија“ него у горе наведеним европским земљама, наводимо детаљније њен пример да бисмо указали на озбиљност коју поједине државе показују у регулисању статуса и функционисања полицијских снага са војним атрибутима, што српска Жандармерија свакако јесте.

Ако кренемо даље од Европе, видећемо да се и тамо рад националних жандармерија и полицијских снага са војним статусом углавном регулише посебним законима, пример Канаде (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dernière modification 2014-11-28 ), да не помињемо неке друге земље Централне и Јужне Америке.

Српска Жандармерија као највећа и најбројнија оружана формација сталног састава у МУП Р Србије, са свим својим специфичностима које се огледају, пре свега, у њеном полувојном карактеру, захтева да се новим Законом о полицији, а можда и посебним законским актом, на шта непобитно наводе искуства из развијених европских земаља, прецизније дефинише њен положај, делокруг рада, организациона структура и начин функционисања, методологија рада и начин употребе, као и услови под којима се она може употребити, а у циљу успостављања демократске контроле над њом. На то нас упућују и наша искуства из историје Жандармерије.

Посебан законски акт би био кориснији и за саму Жандармерију јер би чвршће утврдио њену позицију у безбедносном систему Републике, а омогућио би и квалитетнију селекцију кадрова и бољу обуку за њене припаднике. Претпоставка је да би се посебним законским актом остварили предуслови за селективнију употребу жандармеријских снага које се данас често ангажују у ситуацијама када за то и не постоје довољни разлози.

И на крају, иако мање важно, али не и неважно, остварили би се услови за приступање српске Жандармерије Асоцијацији европских и медитеранских жандармеријских и полицијских снага са војним статусом „FIEP“.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

Радни састанак са руководством полицијске управе Крагујевац

Радни састанак представника ССП и руководства ПУ КрагујевацКрагујевац , 26.08.2015. године  – У згради Полицијске управе у Крагујевцу , одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са начелником ПУ Крагујевац , господином Гораном Живковићем, и помоћником начелника ПУ Крагујевац, г-ђом Миром Станковић.

Синдикат српске полиције су представљали    генерални секретар  Драган Ристановић, члан Главног одбора Ненад Јовановић и председник Регионалног центра  Крагујевац Марко Москић.

Настави са читањем

Ивици Дачићу: Противзаконита депеша која се односи на уштеде у МУП

Поштовани господине Дачићу,

Поводом Ваше депеше2013-10-18 Допис Дачићу у вези депеше о уштедама број 01-10283/2013-9 од 10.10.2013. године, у којој је наведен став да у случају упућивања полицијских службеника на семинаре ради стручног усавршавања ван места рада њима не припада право на дневницу, Синдикат српске полиције указује на следеће:

Настави са читањем

Министру Дачићу: Шта сте предузели поводом писања „Курира“

Господине Дачићу,

Молимо Вас да нас хитно известите у писаном облику о томе које сте мере и радње предузели, односно да ли је формирана нека независна комисија у циљу расветљавања података које је дневни лист „Курир“ изнео у свом електронском издању од 14.09.2013. године и у неким каснијим бројевима, а који се односе на кривичну пријаву коју су радници УКП

Настави са читањем